Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Esate jaunasis ūkininkas? Dabar paranku įgyvendinti savo verslo idėjas

Esate jaunasis ūkininkas? Dabar paranku įgyvendinti savo verslo idėjas

LŽŪKT informacija


2021-05-18

 

Jauniesiems ūkininkams, planuojantiems ateitį, – kaip tik dabar metas pagalvoti atidžiau, nes nuo birželio 1 d. iki liepos 30 d. priimamos paraiškospagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 14 892 726 Eur paramos Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų.

Parama skiriama žemės ūkio produktų gamybai bei prekiniams žemės ūkio produktams, pagamintiems (išaugintiems) jūsų valdoje, apdoroti, perdirbti bei tiekti rinkai. Paramos galima prašyti tiek naujai, tiek naudotai technikai, įrangai įsigyti, tačiau investicijas galima įsigyti tik iš nesusijusių asmenų.

Sakoma, kad tiesiai arčiau, bet apgalvotai greičiau. Tad jei ketinate pretenduoti į paramą, apsvarstykite, ar idėja yra reali ir įgyvendinama. O apgalvotai apsispręsti padės Konsultavimo tarnybos konsultantai. Jie išsamiai susipažins su pasirinktos veiklos srities paramos teikimo schema, apskaičiuos atrankos kriterijus, drauge įvertinsite kylančias rizikas, aptarsite įsipareigojimus, taip pat parengs verslo projektą ir dirbs visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Kas gali gauti paramą

Dėl paramos kviečiami kreiptis ne vyresni nei 40 metų (paraiškos teikimo metu dar nėra suėję 41 metai) ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu bei pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Jaunasis ūkininkas turi būti įgijęs (arba iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos įsipareigoja įgyti) bent vieną iš šių profesinių įgūdžių bei kompetencijų: profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba žemės ūkio srities profesinę kvalifikaciją, aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą, išklausęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Svarbiausi reikalavimai pareiškėjams 

Norintis gauti paramą pareiškėjas privalo atitikti reikalavimus. Svarbu atkreipti dėmesį, jog balandžio mėnesį buvo pakeistos įgyvendinimo taisyklės, kuriose buvo pakoreguotos ir kai kurios paramos gavimo sąlygos.

Paramos siekiančių ūkininkų valdos ekonominio dydžio potencialas (planuojamas VED) turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur ir ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus, o, pakoregavus įgyvendinimo taisykles, nustatytas atskiras reikalavimas pienininkyste užsiimantiems jauniesiems ūkininkams – jų planuojamas pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 10 (VED ir vidutinis metinis karvių skaičius skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą).

Pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo.

Parama galės būti teikiama jauniesiems ūkininkams, jei jie, kaip ūkio ir (arba) valdos valdytojai, nebuvo ir nėra pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti, – ją pareiškėjas turės pateikti ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos.

Taip pat atkreiptinas mišrių ūkio valdytojų dėmesys į mišraus ūkio sąvokos papildymą – mišraus ūkio pajamos, įgyvendinus verslo planą, yra gaunamos iš daugiau nei vieno žemės ūkio sektoriaus, be to, kurio nors vieno žemės ūkio sektoriaus pajamos neturi sudaryti daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų. Jei nors iš vieno žemės ūkio sektoriaus bus gaunama daugiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos pajamų, toks ūkis bus laikomas specializuotu.

Parama – iki 40 000 Eur

Vienas paramos gavėjas gali gauti 40 tūkst. eurų, kompensuojant šimtą procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, išmokant ją dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, mokama po sprendimo skirti paramą, sudarys 80 proc. paramos sumos, likusioji išmokos dalis – 20 proc. paramos sumos, mokama kitais metais po verslo plano įgyvendinimo. Mokėjimo prašymas dėl likusios paramos sumos dalies turi būti pateiktas ne vėliau kaip vasario mėnesį, pasibaigus finansiniams metams. Antroji išmokos dalis bus mokama tik tuo atveju, jei verslo planas bus tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju parama nebus mokama, o išmokėta paramos dalis susigrąžinama.

Paramos lėšomis bus kompensuojamos išlaidos, būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklių pakeitimą, kuriame nurodyta, kad bus kompensuojamos ir susijusios su planuojamu įkurti žemės ūkio sektoriumi išlaidos (jei už planuojamą įkurti žemės ūkio sektorių paramos paraiškai skiriami atrankos balai), įsigytos ne iš susijusių asmenų, nurodytų paramos paraiškos II skyriuje, ir ne mažesnės negu prašoma paramos suma.

Mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų 

Jaunųjų ūkininkų paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Mažiausias atrankos balų skaičius, kurį būtina surinkti norint gauti paramą, yra 50 balų. Paramos paraiškai nesurinkus šio balų skaičiaus, ji bus atmesta.

Atrankos kriterijai:

      1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas VED, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus (apvalinama iki sveikojo skaičiaus):

 • nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur – suteikiami 4 balai;
 • nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – suteikiami 8 balai;
 • nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – suteikiama 12 balų;
 • nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – suteikiama 16 balų;
 • nuo 30 001 Eur ir daugiau – suteikiama 20 balų.

  2. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis (atitiktis patikrinama pagal Pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto praėjusių kalendorinių metų pajamas, parengtą vadovaujantis Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“), kai:
 • pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį (kai pajamos iš gyvulininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, sutartinių gyvulių (SG) skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus (SG skaičiuojamas vadovaujantis Ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentele, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-246 „Dėl ūkinių gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius“):

- nuo 6,00 iki 8,99 SG – suteikiami 4 balai;

- nuo 9,00 iki 11,99 SG – suteikiami 8 balai;

- nuo 12,00 iki 14,99 SG – suteikiama 12 balų;

- nuo 15,00 iki 17,99 SG – suteikiama 16 balų;

- nuo 18,00 SG ir daugiau – suteikiama 20 balų;

 • pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
 • pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, suteikiama 15 balų;
 • pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:

- nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. – suteikiama 10 balų;

- nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – suteikiama 15 balų.

   3. Pareiškėjas paraiškos teikimo metu turi daugiau ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN, įtrauktų į valdą, kurias įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti 10 balų (atrankos balai skiriami už pareiškėjo nuosavybės teise valdomas ŽŪN).

   4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.

  5. Verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20 balų (pvz., pareiškėjas didžiausią galimą prašomą paramos sumą susimažina 10 proc., už tai jam suteikiami 5 balai).

 6. Verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei šiose vietovėse yra ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto (vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų (vertinama pagal paramos paraiškos pateikimo dienos duomenis).

  7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba žemės ūkio srities profesinę kvalifikaciją, arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą – suteikiama 15 balų. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma vadovaujantis Lietuvos švietimo klasifikatoriumi. Kokiai švietimo sričiai priskiriama konkreti specialybė, galima patikrinti pagal Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro duomenis, kurie skelbiami AIKOS.

SVARBU! Jei pareiškėjas pretenduoja gauti atrankos kriterijaus balus pagal 3 atrankos kriterijų (įgyvendinimo taisyklių 30.3 papunktį), jo nuosavybės teise valdomi ŽŪN plotai turi būti įtraukti į valdą. Juos valdoje būtina išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos.

Paraiškų teikimo tvarka

Dokumentai bus priimami Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose, apie jų pateikimo būdus karantino metu rasite šiame straipsnyje bei kvietime teikti paraiškas. Paraiškas bus galima teikti ir naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) adresu www.zumis.lt, jei tokia galimybė bus suteikta.

Suprantama, kad aruodai ne šuliniai, ir savaime neprisipildys, tad svarbiausius ūkio ir aplinkos gerovę liečiančius sprendimus priimkite remdamiesi faktais, o ne nuojauta, tad kreipkitės į LŽŪKT ekonomikos konsultantus, dirbančius visoje Lietuvoje.

Pagal NMA, LŽŪKT informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita