Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – parama

Smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui – parama

LŽŪKT informacijaLR žemės ūkio ministerija


2021-08-06

 

Jau nuo rugsėjo 1 d. smulkieji ūkiai, miško valdytojai, kaimo vietovėje veikiančios labai mažos įmonės ir fiziniai asmenys galės teikti bendradarbiavimo paraiškas. 

Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ bus renkamos iki spalio 29 d.

Kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose ekonomines paslaugas teikiančius konsultantus. Jie išsamiai supažindins su priemonės paramos teikimo schema, taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos klientai turės vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką ir parengs verslo planą. Konsultantai nuolat bendrauja ir palaiko ryšius su klientais projektų vertinimo ir įgyvendinimo eigoje (rengia prašymus, atsakymus į raštus NMA). 

Skirta paramos suma – beveik 3,7 mln. Eur 

Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 3 686 976 Eur Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžeto lėšų. Parama pagal priemonę skiriama organizuoti smulkių ūkio subjektų – kaimo vietovėje veikiančių smulkiųjų ūkininkų, smulkiųjų miško valdytojų, labai mažų įmonių bei fizinių asmenių – bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais ir ištekliais, vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę veiklą. 

Paraiška – tik su ta pačia ekonomine veikla užsiimančiais partneriais 

Paramos paraišką pareiškėjas turi teikti kartu su partneriais, kurie užsiima ta pačia veikla (pvz. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai su žemės ūkio veikla užsiimančiais subjektais, miškininkystės veikla užsiimantys subjektai su miškininkystės veikla užsiimančiais subjektais ir (ar) alternatyviąja veikla užsiimantys subjektai su alternatyviąja veikla užsiimančiais subjektais). 

Tinkamos išlaidos 

Pagal veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ kompensuojama: einamosios bendradarbiavimo, t.y. susitikimų organizavimo ir pan. išlaidos (ne daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų be PVM), nauja žemės ūkio technika ir įranga, susijusi su žemės ūkio produktų gamyba, naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, nauji technologiniai įrengimai, nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms. 

Taip pat finansuojama kitos (ūkio) paskirties pastatų nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas (darbus atliekant ūkio būdu, finansuojamos tik naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidos), infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas, nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika bei įranga (išskyrus medienos vežimo keliais techniką), dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai. 

Finansuojamos ir viešinimo bei bendrosios išlaidos (ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne daugiau kaip 1 800 Eur, o kai projekte numatyti statybos, pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur). 

Paramos suma 

Vienam projektui įgyvendinti gali būti skirta iki 90 tūkst. Eur be PVM. Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 200 tūkst. Eur. 

Skiriamos paramos intensyvumas priklauso nuo patirtų išlaidų: projekto bendrosios išlaidos ir einamosios bendradarbiavimo išlaidos bus finansuojamos 100 proc., verslo plano įgyvendinimo išlaidos – 60 proc. Tais atvejais, kai verslo planas įgyvendinamas smulkiesiems ūkininkams bendradarbiaujant gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriuose, numatyta kompensuoti iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidų. 

Atrankos kriterijai 

Smulkių ūkio subjektų, norinčių vystyti tarpusavio bendradarbiavimą, paraiškos bus vertinamos pagal šiuos atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai:

 • 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
 • nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų.

Vertinama paraiškoje nurodyta informacija, t. y. projekto dalyvių – pareiškėjo ir partnerių – skaičius. 

 • nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur – suteikiama 15 balų;
 • nuo 5 000 Eur iki 6 999 Eur – suteikiama 10 balų;
 • nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
 • daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
 • nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų.

Veiklos vidurkio atrankos kriterijus skaičiuojamas atsižvelgus į pareiškėjo ir kiekvieno partnerio veiklos trukmę nuo labai mažos įmonės įregistravimo ir (ar) nuo fizinio asmens individualios veiklos įregistravimo iki paraiškos pateikimo dienos (sudėjus veiklos trukmę ir padalijus iš pareiškėjo ir partnerių bendro skaičiaus). Balai suteikiami, jei pareiškėjas ir kiekvienas partneris pateikia verslo liudijimo kopijas ir (ar) individualios veiklos pažymos kopijas. 

 • kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
 • kiekvienos labai mažos įmonės pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau nei 20 proc.  – suteikiama 20 balų;
 • kiekvieno fizinio asmens pajamos iš vykdomos veiklos padidės daugiau kaip 20 proc.  – suteikiama 20 balų.

Vertinama paramos paraiškos IV skyriaus 6 dalyje nurodyta informacija. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio planuojamas produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytas visą projekto kontrolės laikotarpį, kai valdos ekonominis dydis vertinamas taip, kaip nurodyta veiklos srities įgyvendinimo taisyklių 20.6.1.1–20.6.1.2 papunkčiuose. Balai suteikiami, jei pareiškėjo ir kiekvieno partnerio pajamos, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 20 proc. ir bus išlaikytos visą projekto kontrolės laikotarpį. Balai suteikiami tik už vieną pasirinktą kriterijų. 

Norint gauti paramą privaloma surinkti 40 atrankos balų. Paraiškos, atrankos vertinimo metu nesurinkusios privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus, bus atmestos. Jei paraiškos surinks vienodą atrankos balų skaičių ir joms finansuoti nepakaks lėšų, bus atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos vertinimas, sudarant pareiškėjų eilę pagal mažiausią prašomą paramos sumą. 

Paraiškos renkamos NMA skyriuose 

Paraiškos gauti paramą renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Karantino ar ekstremalios situacijos laikotarpiu paraiškos taip pat gali būti teikiamos kitais KPP administravimo taisyklėse nustatytais būdais.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita