Kviečiame mokytis ir nuotoliniu būdu sistemoje IKMIS (https://www.ikmis.lt/).

STRAIPSNIAI > AUGALININKYSTĖ > Jei parduodate grūdus

Jei parduodate grūdus

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos


2014-08-12

 

Kiekvienais metais Augalininkystės tarnybos darbuotojai atlieka patikrinimus pagal Grūdus superkančių ūkio subjektų patikrinimo planą. Šis planas rengiamas pagal atliktų patikrinimų rezultatus, ūkio subjektų veiklos rizikos vertinimą ir ankstesnio patikrinimo datą. Metiniai Grūdus superkančių ūkio subjektų patikrinimo planai skelbiami Augalininkystės tarnybos interneto svetainėje www.vatzum.lt.

Atestuotos laboratorijos

Augalininkystės tarnybos grūdus superkančių ūkio subjektų laboratorijų atestavimo komisija, patiems ūkio subjektams prašant išduoti atestavimo pažymėjimą, tikrina jų veiklą vietoje (įvertina turimą normatyvinę ir metodinę dokumentaciją, kokybės tyrimų įrangą ir matavimo priemones, stebi grūdų ėminių ėmimą, formavimą, komisijos pateikto mėginio kokybės tyrimų atlikimą ir kt.). Nuo 2012 metų birželio iki 2014 m. liepos ši komisija patikrino 53 grūdų kokybės tyrimo laboratorijas ir išdavė joms atestavimo pažymėjimus. Atestuotųjų laboratorijų sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje www.vatzum.lt.

Grūdų supirkimo reikalavimai

Kiekvienai grūdų rūšiai yra supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartai. Šie standartai – tarsi rėmai, kuriuose lipdomos papildomos sąlygos ir pateikiamos grūdų pirkimo ir pardavimo sutartyse.

Atkreipiame dėmesį, kad grūdų kokybės klasė nustatoma pagal blogiausio rodiklio vertę. Tačiau šalims susitarus, superkami drėgnesni, daugiau šiukšlinių priemaišų, mažesnę hektolitro masę, didesnį skalsių kiekį turintys grūdai. Tokių grūdų kokybės rodiklių vertės dažnai gerokai viršija standartuose numatytas maksimalias vertes. O standartai numato ne didesnį kaip 0,05 proc. skalsių kiekį, 0,05 proc. kūlėtų grūdų kiekį, 0,1 proc. kenksmingųjų augalų sėklų, 0,1 proc. kibiojo lipiko kiekį.

Supirkimo ir tiekimo reikalavimų standartuose yra pateikti baziniai rodikliai, kurie naudojami atsiskaitymui.

Augalininkystės tarnyba atkreipia dėmesį:

 • Lietuvos standartizacijos departamentas greitai išleis standarto keitinį LST 1524:2003/2K:2014 „Kviečiai. Supirkimo ir tiekimo reikalavimai“.
 • Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija rengia pašarinių pupų supirkimo ir tiekimo reikalavimų įmonės standartą.

Augalininkystės tarnyba primena, kad grūdus superkantiems, saugantiems, parduodantiems ūkio subjektams galioja Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 479 „Dėl Grūdų, jų produktų ir kitų produktų inventorizacijos grūdų supirkimo ir (arba) perdirbimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“, bei grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse numatytos grūdų nuostolių normos ir kitos sąlygos.

Grūdų ėminių ėmimas

Siekiant išvengti nesutarimų dėl grūdų kokybės įvertinimo tarp grūdų pirkėjo ir pardavėjo, grūdų pardavėjas ar jo atstovas (pvz., vairuotojas), atvežęs grūdus į grūdų supirkimo įmonę, turėtų asmeniškai dalyvauti grūdų ėminio ėmime. Jo ėmimas iš transporto priemonės turi būti atliekamas vadovaujantis standarto LST EN ISO 24333 „Grūdai ir jų produktai. Ėminių ėmimas“ arba LST EN ISO 542 „Aliejingosios sėklos. Mėginių ėmimas“ reikalavimais ir grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse numatytomis sąlygomis.

Grūdų kokybės tyrimai

Laboratoriniam grūdų kokybės tyrimui turi būti atskirtas mažiausiai 2 kg ėminys pagrindiniams kokybės rodikliams nustatyti, o tiriant aliejingąsias sėklas (rapsus) – mažiausiai 1 kg ėminys.

Nustatoma, ar kvapas yra būdingas grūdų rūšiai, ar nėra pelėsių, kūlių, salyklo ir kitų pašalinių kvapų.

Pastaraisiais metais daug nesutarimų kyla dėl fuzariozės pažeistų grūdų kiekio. Grūdus superkančių laboratorijų darbuotojai šį kokybės rodiklį nustato vizualiai, t. y. išrenka grūdus, kurie atrodo apdžiūvę, susiraukšlėję ir turi rožinių arba baltų difuzinių lopinėlių neryškiais kontūrais. Šie grūdai būna užsikrėtę Fusarium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, Cladosporium ir kitais mikroskopiniais grybais, kurie gamina toksiškus, kancerogeninius, mutageninius ir kitokiomis žalingomis savybėmis pasižyminčius mikotoksinus. Didžiausios leidžiamos šių teršalų koncentracijos pateiktos 2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006, nustatančiame didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas (OL 2006 L 364, p. 5). Pagal 2006 m. vasario 23 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 401/2006, nustatantį ėminių ėmimo ir analizės metodus, skirtus oficialiai mikotoksinų kiekio maisto produktuose kontrolei (OL 2006 L 70, p. 12), iš mažesnės nei 50 tonų grūdų siuntos turi būti sudarytas nuo 1 iki 10 kg jungtinis grūdų ėminys, o iš didesnės nei 50 tonų – 10 kg. Augalininkystės tarnybos Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (toliau – Laboratorija) tik iš tokio dydžio ėminių gali atlikti ūkio subjektų užsakomuosius, arbitražinius (ginčų atveju) mikotoksinų tyrimus.

Augalininkystės tarnyba administruoja įvairių modelių grūdų analizatorius „Infratec“, sujungtus į bendrą tinklą. Vienas iš svarbiausių tinklo privalumų – vartotojai naudojasi tomis pačiomis kalibracinėmis lygtimis. Kiekvienai grūdų rūšiai yra skirta tam tikra kalibracinė lygtis. Jos koreguojamos ir keičiamos centralizuotai. Patys ūkio subjektai neturi galimybės keisti prietaiso parametrų ar kitaip jį reguliuoti. Grūdų kokybės vertinimo prietaisu „Infratec“ pagrindiniai privalumai: nereikia mėginio sumalti, analizuojami sveiki grūdai, tyrimas trunka apie vieną minutę, iš karto nustatomi pagrindiniai kokybės rodikliai, tyrimą atliekantis specialistas turi minimalią įtaką rezultatams. Kiekvienais metais derliaus nuėmimo metu Laboratorijos atstovas tirdamas kontrolinius grūdų mėginius patikrina eksploatuojamų prietaisų „Infratec“ parodymų teisingumą.

Prieš grūdų kokybės nustatymą prietaisu „Infratec“ turi būti nusijotos stambios mėginio priemaišos ir atskirtos labai smulkios priemaišos, kad tiriamuose grūduose būtų ne daugiau kaip 1 proc. šiukšlinių priemaišų, o rapsuose – ne daugiau kaip 2 procentai. Taigi prietaisu „Infratec“ per minutę galima sužinoti:

 • 4–6 kviečių rodiklius – drėgmės, baltymų, šlapiojo glitimo, krakmolo kiekius, sedimentacijos rodiklį, hektolitro masę;
 • 3–4 miežių rodiklius – drėgmės, baltymų, krakmolo kiekius, hektolitro masę;
 • 2 rapsų rodiklius – drėgmės ir aliejaus kiekius.

Prietaiso „Infratec“ parodymų paklaidos tokios, kaip tarptautinių standartinių/pamatinių metodų.
Primename, kad dauguma grūdų kokybės nustatymo standartų yra tarptautiniai ar Europos standartai, kurie gali būti identifikuojami pagal santrumpas: Lietuvos standartas – „LST“, tarptautinis ar Europos standartas – „EN“, „ISO“ ir atitinkamas numeris. Informacija apie Lietuvos standartus skelbiama Lietuvos standartizacijos departamento interneto svetainėje www.lsd.lt.

Standartas numato, kad grūdų (kviečių, rugių, kvietrugių, miežių, išskyrus salyklinius miežius, avižų, kukurūzų) priemaišų kiekis nustatomas vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 3D-471 patvirtintomis Grūdų priemaišų nustatymo taisyklėmis. Galimas ir kitas grūdų priemaišų nustatymo metodas – šiais metais išleistas standartas LST EN 15587:2008+A1:2014 „Grūdai ir jų produktai. Priemaišų nustatymas minkštuosiuose kviečiuose (Triticum aestivum L.), kietuosiuose kviečiuose (Triticum durum Desf.), rugiuose (Secale cereale L.) ir pašariniuose miežiuose (Hordeum vulgare L.)“. Atkreipiame dėmesį, kad kukurūzų priemaišos gali būti nustatomos pagal LST EN 16378:2013 „Grūdai. Priemaišų kiekio nustatymas paprastųjų kukurūzų (Zea mays, L.) ir dvispalvių sorgų (Sorghum bicolor, L.) grūduose“. Visa tai turi būti numatyta grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse.

Grūdų kokybės rodiklių paklaidos, vadinamos pakartojamumu ir atkuriamumu, nurodytos Lietuvos standartuose ir kituose tyrimų metoduose, tačiau gali būti pateiktos ir grūdų pirkimo–pardavimo sutartyse.

Kaip elgtis nesutarimo atveju?

Jeigu pirkėjas ir pardavėjas nesutaria dėl superkamų grūdų kokybės įvertinimo, pardavėjui dalyvaujant kartojamas tam tikras tyrimas (-ai) arba imamas naujas ėminys iš tos pačios transporto priemonės. Tada gali būti sudaromi du ėminiai kiekvienai šaliai po vieną ir vienas kokybės tyrimui supirkėjo laboratorijoje atlikti.

Jeigu pardavėjas per parą pristato daugiau negu vieną partiją (transporto priemonę) grūdų, sudaromas paros laboratorinis ėminys, paimant iš atskirų partijų jungtinių ėminių atitinkamą grūdų kiekį. Jeigu pristatytų transporto priemonėmis partijų kokybė skiriasi, sudaromi keli paros laboratoriniai ėminiai pagal grūdų kokybę. Kai kurie grūdus superkantys ūkio subjektai saugo kiekvienos transporto priemonės grūdų laboratorinius ėminius. Šie ėminiai laikomi vieną parą sandariose tarose, laboratorijų patalpose.

Kai pardavėjui nepriimtini pakartotųjų tyrimų rezultatai, grūdų pardavėjas gali paprašyti laboratorijos darbuotojų sudaryti laboratorinį ėminį, įforminti aktu, įpakuoti į polietileninį maišelį ir uždaryti taip, kad maišelyje liktų kuo mažiau oro, užplombuoti arba užantspauduoti ir apsaugoti nuo išorinių pažeidimų. Grūdų ėminio ėmimo akte turėtų būti pateikiama informacija:

 • grūdų ėminio ėmimo akto data ir numeris;
 • grūdų pardavėjas;
 • ėminio ėmimo vieta (grūdus superkančio ūkio subjekto pavadinimas, filialas, adresas);
 • ėminio ėmimo data;
 • grūdų rūšis;
 • partijos svoris;
 • transporto priemonės (-ių) duomenys;
 • vairuotojo vardas, pavardė;
 • ėmimo būdas (rankinis ar automatinis);
 • ėmimo metodas (LST EN ISO 24333: 2010/AC:2010 arba LST EN ISO 542: 2002);
 • plombos (-ų) numeris (-iai);
 • pardavėją ir supirkėją atstovavusių ir dalyvavusių asmenų pareigos, vardai, pavardės, parašai;
 • pageidautina nurodyti, dėl kokio kokybės rodiklio yra nesutariama arba dėl ko grūdai priskirti blogesnės kokybės klasei;
 • kita tyrimams svarbi informacija, nurodyta sutartyje ir kt.

Pardavėjas per parą, laiką skaičiuojant nuo kitos paros 0:00 val., tokį grūdų laboratorinį ėminį pateikia Laboratorijai adresu Ozo g. 4A, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 276 0342. Pristatyti grūdų ėminius galima asmeniškai arba pasinaudoti pašto paslaugomis. Siunčiant grūdų ėminį paštu, būtina pridėti Prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo ir, pirmą kartą kreipiantis į Laboratoriją, du Sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius. Laboratorijos grūdų kokybės tyrimai yra mokami.

  VIDEONAUJIENOS

IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Biržų rajone
IKMIS 2020. Pasėlių stebėjimas – situacija Jurbarko rajone

NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


GEBA_1

Basf_zieminiai_rapsai_230x350px

4


© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2020 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos