Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininkams skirtų priedų pildymas deklaruojant pajamas

Ūkininkams skirtų priedų pildymas deklaruojant pajamas

Aušra Vareikytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2017-04-20

 

Ūkininkai, įsiregistravę PVM mokėtojais, nepriklausomai nuo pajamų dydžio, turi deklaruoti iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas. Nors pajamų deklaravimui skirtas laikotarpis netrukus baigsis, tačiau vis dar sulaukiame nemažai ūkininkų klausimų dėl kai kurių formų pildymo. Aptarsime, kaip teisingai užpildyti GPM308V, GPM308R ir GPM308M priedus.

Deklaruoti pajamas privalo ne tik ūkininkai, įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio registre, bet ir žemės ūkio veikloje bendrai dalyvaujantys (ūkininkas, jo sutuoktinis (-ė), ūkininko partneris (-iai)) gyventojai, kurie uždirbtų pajamų iš žemės ūkio veiklos pasiskirstymą turi aptarti jungtinės veiklos (partnerystės) ar kitoje sutartyje / susitarime. Tokiu būdu, kiekvienas partneris gautas pajamas (pajamų dalį) bei joms tenkančią išlaidų dalį atskirai privalo apskaičiuoti ir deklaruoti kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d., mokesčių administratoriui pateikdamas gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją.

Nedeklaruojamos neapmokestinamos pajamos yra tų ūkininkų, kurie mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruoti PVM mokėtojais, kai pajamos iš žemės ūkio veiklos, gautos iš gyventojų ar šaltinio užsienio valstybėje, ne didesnės kaip 3 000 Eur.

Kaip pildyti GPM308V priedą?

Žemės ūkio veiklos pajamoms deklaruoti GPM308 deklaracijoje yra skirtas priedas GPM308V. Jame deklaruojamos visos iš žemės ūkio veiklos gautos pajamos, taip pat pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudotą ilgalaikį turtą. Būtina pateikti šią informaciją:

V1 – įrašyti pajamų rūšies kodą. Deklaruojant iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas, yra pasirenkamas 35 veiklos pajamų rūšies kodas. Kai per ataskaitinį laikotarpį yra gaunama pajamų ir iš žemės ūkio veiklos, ir iš žemės ūkio veikloje naudoto ilgalaikio turto pardavimo – ilgalaikio turto pardavimo pajamos yra nurodomos kitoje eilutėje.

V2 – užpildyti įrašant 01 ir tik tada, kai V1 įrašytas kodas 35 ir deklaruojamos pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

V3 – valstybių (įskaitant ir Lietuvą) skaičius, kuriose buvo vykdyta V1 laukelyje nurodytos rūšies individuali veikla. Kai V1 nurodytos rūšies individualios veiklos pajamos gautos tik vienoje valstybėje, V3 langelyje įrašoma skaičius 1.

V4 – užpildyti, kai deklaruojamos tik vienoje užsienio valstybėje gautos pajamos. Kai pajamos gautos Lietuvoje, tada V4 laukelis nepildomas.

V5 – įrašyti pajamų mokesčio tarifą: įrašyti 0 proc. tarifą, kai deklaruojamos ne PVM mokėtojų gautos žemės ūkio veiklos pajamos; įrašyti 5 proc. tarifą, kai deklaruojamos PVM mokėtojų gautos žemės ūkio veiklos pajamos ir  pajamos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą.

V6 – įrašyti gautų pajamų sumą. Ši suma nurodoma neatėmus susijusių leidžiamų atskaitymų ir mokesčių.

V7  – įrašyti su V6 laukelyje nurodytomis veiklos pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų sumą, išskyrus sumokėtas privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo  įmokas. V7 langelyje įrašoma 0, kai yra deklaruojamos neapmokestinamos pajamos.

V8 – langelyje įrašoma to mokestinio laikotarpio, už kurį pildoma pajamų suma ar mokestinio laikotarpio nuostolio suma, nuostolis rašomas su minuso ženklu.

V17 – įrašyti leidžiamų atskaitymų požymį. Požymis 1 – kai vietoje patirtų išlaidų gyventojas pasirenka pripažinti sumą, lygią 30 proc. veiklos pajamų; požymis 2 – kai leidžiamiems atskaitymams priskiriama faktiškai patirtų išlaidų suma.

V18 – įrašyti nuo žemės ūkio veiklos pajamų mokėtiną valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumą (laukelis nepildomas, kai gyventojas leidžiamiems atskaitymams priskiria 30 proc. veiklos pajamų).

V9 – pildyti tik tuomet, kai V8 langelyje įrašyta suma yra didesnė už 0. Deklaruojama ankstesniais mokestiniais laikotarpiais patirtų nuostolių suma, kai gyventojas pajamas iš žemės ūkio veiklos pripažįsta pagal kaupimo apskaitos principą, bet suma negali būti didesnė už V8 langelyje įrašytą sumą. Kaupimo principą taikantis ankstesniais mokestiniais laikotarpiais nuostolio nepatyręs gyventojas V9 laukelyje turi įrašyti 0. Pinigų principą taikantis gyventojas V9 laukelio nepildo.

V11 – įrašyti nuo per mokestinį laikotarpį gautų visų žemės ūkio veiklos  pajamų bendrą išskaičiuotą pajamų  mokesčio sumą. Jeigu pajamų mokestis nebuvo išskaičiuotas, laukelyje įrašomas 0.

V12 – deklaruojant 2016 m. ir vėlesniais ataskaitiniais laikotarpiais gautas pajamas, šis laukelis nepildomas.

VA – „taikomas apskaitos principas“. Langelis „Kaupimo“ turi būti pažymėtas X ženklu, kai žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas taiko pajamų kaupimo apskaitos principą, o pinigų apskaitos principą taikantis gyventojas X ženklu turi pažymėti laukelį „pinigų“.

Kitų priedų pildymas

GPM308R pildomas tik tuo atveju, jeigu vykdant veiklą Lietuvoje, gaunama veiklos pajamų iš užsienio valstybių, kurios nėra nei ES valstybės, nei užsienio valstybės, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, nei tikslinės teritorijos. Tokiu atveju, gyventojas privalo turėti tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtintą dokumentą, kad nuo gautų pajamų  buvo sumokėtas pajamų (ar jam tapatus) mokestis. 

GPM308V priede individualios veiklos pajamos, leidžiami atskaitymai ir mokestiniai nuostoliai deklaruojami bendromis sumomis, o GPM308R priede suskaidomi, t. y. apskaičiuojami atskirai pagal kiekvieną valstybę, kurioje individualios veiklos pajamos buvo gautos.

GPM308M priedas parengtas VSD įmokoms apskaičiuoti. M1 – mėnesiai, kuriais gautos veiklos pajamos. M5 – pajamų suma per mėnesį. Jeigu gyventojas pageidauja, kad valstybinio socialinio draudimo įmoka būtų nustatoma atsižvelgiant į kiekvieno mėnesio pajamas, tada yra pildomas šis priedas. Jo neužpildžius, laikoma, kad kiekvieną veiklos vykdymo mėnesį  gautos žemės ūkio veiklos pajamos yra vienodos. Jeigu gyventojas nusprendė pajamas skaidyti mėnesiais, tie mėnesiai, kada pajamos nebuvo gautos, deklaracijoje nenurodomi. Nurodomos tik gautos sumos, neatėmus leidžiamų atskaitymų.

Kadangi nuo 2016 metų PSD įmokas administruoja Sodra, tai deklaruojant 2016 m. ir vėlesnio laikotarpio pajamas, deklaracijos 34,35A, 36A, 38 bei kiti su privalomo sveikatos draudimo įmokų mokėjimu susiję laukeliai nepildomi.

Už 2016 metus deklaraciją galima pateikti ir per e.VMI mobiliąją aplikaciją, tačiau rinkti šį būdą reikėtų tik tuomet, jeigu deklaracijos nereikia pildyti.

Naudinga vaizdo informacija „Ką turėtų žinoti ūkininkai, patys deklaruojantys pajamas?“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5