Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Dotacijos ūkininko ūkyje

Dotacijos ūkininko ūkyje

Simona Kazlauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė


2016-06-27

 

Kiekvienas ūkis iš nacionalinių ar tarptautinių organizacijų fondų yra gavęs finansinės paramos – dotacijų. Tvarkant ūkio dvejybinę buhalterinę apskaitą, svarbu žinoti apie dotacijų pripažinimą, apskaitos ir pateikimo finansinės ataskaitose tvarką.

Apskaitoje yra pripažįstamos dvi dotacijų rūšys:

  • Dotacijos, susijusios su turtu. Jos gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti. Dažniausiai šias dotacijas gauna ūkininkai, pateikę paraišką pagal investicines priemones ir galintys pasinaudoti parama iš  Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Ūkininkai, gavę dotacijų, susijusių su turtu, gali įkurti arba plėtoti ir modernizuoti turimus ūkius.
  • Dotacijos, susijusios su pajamomis. Jos teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos su turtu susijusioms dotacijoms. Dažniausiai šias dotacijas gauna ūkininkai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kai deklaruoja pasėlius ir pateikia paraiškas tiesioginėms išmokoms gauti. Šių dotacijų esmė – palaikyti panašų pajamų lygį visais laikotarpiais.

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su jomis susijusios sąnaudos. Tvarkant ūkininko buhalterinę apskaitą, svarbu tiksliai žinoti, kuriai dotacijų rūšiai priskirti gautą finansinę paramą, nes dotacijų, susijusių su turtu, ir dotacijų, susijusių su pajamomis, apskaitymas ir parodymas finansinėje atskaitomybėje yra skirtingas.

Dotacijos, susijusios su turtu, yra apskaitomos 35 sąskaitoje Dotacijos ir subsidijos. Dotacija pripažįtama panaudota proporcingai dalimis, nes gautai dotacijai, susijusiai su turtu, yra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Tokiu atveju sąnaudomis pripažįstama ta dalis dotacijos, kuri buvo nudėvėta per pasirinktą laikotarpį. Sudarant ūkininko ūkio finanasinę atskaitomybę, balanse parodoma šių dotacijų nepanaudota dalis. Svarbu paminėti, kad kiekvienais metais dotacijų nepanaudota dalis proporcingai mažėja.

Pavyzdys. Ūkininkas pateikė paraišką NMA investicinei paramai gauti pagal priemonę „Investicijos į materialųjį turtą“. Ūkininkui į banko sąskaitą buvo pervesta 50 tūkst. eurų naujam traktoriui įsigyti (D 270 K 350). Gauta dotacija, susijusi su turtu, yra kasmet nudėvima po 8 tūkst. eurų. Ši suma priskiriama sąnaudoms (D 350 K 133).

Dotacijos, susijusios su pajamomis, yra apskaitomos 52 sąskaitoje Panaudotos dotacijos ir subsidijos, susijusios su pajamomis. Dotacijai, susijusiai su pajamomis, nėra skaičiuojamas nusidėvėjimas. Su pajamomis susijusių dotacijų panaudojimas parodomas tais laikotarpiais, kada patiriamos susijusios sąnaudos ar negaunamos pajamos, kurioms kompensuoti dotacija ar jos dalis buvo skirta. Sudarant ūkininko ūkio finansinę atskaitomybę, dotacijos, susijusios su pajamomis, yra parodomos Pelno (nuostolių) ataskaitoje, remiantis 52 sąskaitos Panaudotos dotacijos ir subsidijos, susijusios su pajamomis duomenimis.

Pavyzdys. Ūkininkas deklaravo pasėlius ir pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti. Ūkininkui buvo išmokėta 5 tūkst. eurų tiesioginių išmokų (D 270 K 52).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5