Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ilgalaikio materialaus turto apskaita ūkyje

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ūkyje

Lina Bieliauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro ekonomikos konsultantė


2016-05-30

 

Ilgalaikis materialusis turtas – viena iš svarbiausių ir būtiniausių priemonių ūkininko ūkio veikloje. Dažniausiai tai yra žemės ūkio technika, įvairūs žemės dirbimo padargai, ūkiniai pastatai, ūkio veiklai naudojamos transporto priemonės.

Ūkyje naudojamas turtas priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis naudojamas ūkio pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienus metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už ūkio nustatytą minimalią kainą.

Ilgalaikis materialusis turtas (IMT) įvertinamas ir apskaitoje registruojamas jo įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, o finansinėje atskaitomybėje rodomas balansine verte, lygia jo likutinei vertei (iš įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą). Įsigijimo savikainą sudaro sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įsigyjant šį turtą, taip pat atvežimo išlaidos, muitai, sumontavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti išlaidos, remonto, atlikto iki turto naudojimo pradžios išlaidos, išbandymo, turto registravimo ir kitos su turto įsigijimu susijusios išlaidos. Jeigu numatomos būsimo turto išmontavimo ar aplinkos sutvarkymo išlaidos, jos irgi įskaitomos į turto įsigijimo savikainą.

Ilgalaikio materialaus turto pasigaminimo savikaina nustatoma prie žaliavų, medžiagų, sunaudotų gaminant ilgalaikį turtą, savikainos pridedant įvairias kitas, pvz., darbo užmokesčio išlaidas, patirtas gaminant turtą iki jo naudojimo pradžios.

Neatlyginamai gauto (dovanoto) IMT įsigijimo savikainą sudaro dovanojimo sutartyje patvirtinta to turto vertė, kuri negali būti didesnė už tikrąją vertę, bei su šio turto gavimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Kai turto vertė nenurodyta, gauto IMT įsigijimo savikainą nustato ūkininkas, atsižvelgdamas į to turto tikrąją vertę. Neatlygintinai gauto (dovanoto) turto nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos prie neleižiamų atskaitymų.

Svarbu nepamiršti, kad į ilgalaikio materialaus turto savikainą neįskaičiuojamas pridėtinės vertės mokestis (PVM), išskyrus atvejus, kai šis mokestis negrąžinamas (neatskaitomas). Tokiu atveju, negrąžintiną pridėtinės vertės mokestį ūkis gali įskaityti į turto įsigijimo savikainą.

Įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą surašomas Ilgalaikio materialiojo turto priėmimo – perdavimo aktas. Pagal šį aktą gautas ilgalaikis turtas užpajamuojamas ir užvedama Ilgalaikio turto apskaitos kortelė. Veikloje pradėtas naudoti turtas turi būti dokumentuotas, tai yra turi būti surašomas Įvedimo į eksploataciją aktas.

Nusidėvėjimas

Ūkyje naudojamas ilgalaikis turtas nusidėvi, todėl apskaitoje jo savikaina (įsigijimo išlaidos) yra paskirstoma per naudojimo ūkyje laikotarpį, palaipsniui nurašant ir įtraukiant į pagamintos produkcijos (ir nebaigtos gamybos) savikainą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo nuo kito mėnesio 1 dienos, po ilgalaikio turto perdavimo naudojimui ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo, pardavimo ar kitokio perleidimo. Pagal Ūkininko ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijas, nusidėvėjimas gali būti skaičiuojamas vieną kartą per metus prieš metinės finansinės atskaitomybės sudarymą, o prireikus – ir dažniau.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimą ūkyje rekomenduojama skaičiuoti taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. IMT nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis metine nusidėvėjimo norma, kurią ūkininkas nusistato, atsižvelgdamas į planuojamą naudingo tarnavimo laiką ir kuris negali būti trumpesnis nei nustatyta Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje; taip pat į turto naudojimo intensyvumą, technologijų bei ekonominę pažangą ir kitokius veiksnius.

Skaičiuojant nusidėvėjimą, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti patirtos išlaidos dalimis įskaitomos į ūkio sąnaudas, tačiau neretai žemės ūkio technika ar kitas materialusis turtas būna įsigytas pasinaudojus Europos Sąjungos (ES) parama. Tokiu atveju į ūkio sąnaudas patenka tik ta turto vertės dalis, kuri nebuvo finansuojama iš ES lėšų.

Pvz.: Ūkininkas, pasinaudojęs ES paramos lėšomis, įsigijo traktorių už 90 000 Eur. Parama sudarė 50 proc. Turto naudingo tarnavimo laikas – 8 m., likvidacinė vertė – 1 Eur.

Metinė nusidėvėjimo suma: (90 000 – 1)/8 = 11249,88 Eur.

Apskaitoje nusidėvėjimas fiskuojamas:

1) D 620 – 5624,94  
D 350 – 5624,94   
K 133 – 11 249,88

2) D 650 – 5624,94
K 620 – 5624,94.

Šiuo įrašu turto nusidėvėjimo suma įskaitoma į produkcijos gamybos sąnaudas.

Ilgalaikis materialus turtas gali būti riboto ir neriboto naudojimo laiko. Skaičiuojamas tik riboto naudojimo laiko turto nusidėvėjimas. Žemės ir miško nusidėvėjimas neskaičiuojamas.

Eksploatacijos ir remonto išlaidos

Ūkio veikloje naudojant ilgalaikį materialųjį turtą, neišvengiamai patiriamos eksploatacijos ir remonto išlaidos. Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos gaminamos produkcijos savikainai.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidų pavyzdžiai gali būti: mokesčiai už komunalines paslaugas (vandenį, kanalizaciją, dujas, elektrą,), transporto priemonių sunaudoto kuro, tepalų, padangų, plovimo medžiagų, filtrų, plovimo paslaugų ir pan. išlaidos.

Ilgalaikio materialaus turto remonto darbų registravimas priklauso nuo tų darbų rezultatų. Jei atliktas remontas pailgina naudingo tarnavimo laiką ar pagerina naudingąsias turto savybes, visos su remontu susijusios ir patirtos išlaidos įskaitomos į turto įsigijimo savikainą. Tokiu atveju tenka patikslinti turto, kuriam atliktas remontas, nusidėvėjimo skaičiavimus. Šis atvejis paprastai būdingas atliekant pastatų rekonstrukciją ar kapitalinį remontą. Jei remontas nepailgina naudingo tarnavimo laikotarpio ir nepagerina naudingųjų turto savybių, jis pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis, kurios paprastai įskaitomos į gaminamos produkcijos savikainą.

Ūkininkai, norėdami, kad ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidos būtų laikomos leidžiamais atskaitymais, prieš pradėdami veikloje naudoti ilgalaikį materialųjį turtą ir kompiuterių programas, privalo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti užpildytą Individualioje veikloje naudojamo ilgalaikio materialiojo turto deklaracijos FR0457 formą. Jeigu nepateikia minėtos deklaracijos, jis to ilgalaikio turto įsigijimo, eksploatavimo, remonto ir rekonstravimo išlaidas leidžiamiems atskaitymams galės priskirti tik nuo deklaracijos FR0457 pateikimo dienos.

Jei ūkininkas nėra PVM mokėtojas

Tuomet ūkininko pajamos iš ūkio veiklos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Kol žemės ūkio veiklos pajamos neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, tol naudojamo ilgalaikio turto priskirti individualios veiklos turtui (t. y. pateikti deklaracijos FR0457) nebūtina.

Leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad leidžiamiems atskaitymams (išlaidoms) nepriskiriama:

1) gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos;
2) lengvųjų automobilių, išskyrus tuos, kurie nuomojami, įsigijimo išlaidos;
3) kompiuterių programų sukūrimo išlaidos.

Jeigu ūkininkas žemės ūkio veikloje ketina naudoti lengvąjį automobilį ir norima leidžiamiems atskaitymams priskirti šio turto eksploatavimo ir remonto išlaidas, tai apie šio turto priskyrimą veiklai taip pat reikia pranešti mokesčių administratoriui pateikiant užpildytą FR0457 formą.

Turto nurašymas

Ilgalaikiam materialajam turtui visiškai nusidėvėjus, jis nurašomas. Nurašius visiškai nudėvėtą turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje gali būti registruojamos kaip atsargos grynąja galimo realizavimo verte (įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms). Jei nurašyto turto likvidacinė vertė didesnė už gautų dalių ir medžiagų grynąją galimo realizavimo vertę, skirtumas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis dėl turto nurašymo, jei likvidacinė vertė mažesnė – ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir registruojamas taip:

• Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos:
D 13... IMT nusidėvėjimas
D 20... medžiagos, atsraginės dalys
D 627... bendrosios ūkio sąnaudos
K 12... IMT įsigijimo savikaina

• Ataskaitinio laikotarpio pajamos:
D 13... IMT nusidėvėjimas
D 20... medžiagos, atsarginės dalys
K 12... IMT įsigijimo savikaina
K 540… kitos pajamos

Jei nurašant visiškai nusidėvėjusį ilgalaikį materialųjį turtą nėra gautų atsargų, tuomet visa likutinė turto vertė nurašoma į bendrąsias ūkio sąnaudas. Nevisiškai nurašant nusidėvėjusį turtą, likutinė vertė bus priskiriama neleidžiamiems atskaitymams. Pasitaiko atvejų, kada tenka nurašyti turtą, kuris buvo įsigytas už ES paramos lėšas. Jei turtas iki galo nebuvo nudėvėtas, tuomet ir visa gauta parama bus panaudota, tad jokių papildomų įrašų nereikia. Jei turtas nebus iki galo nudėvėtas, tuomet reikia nurašyti ir likusią nepanaudotos paramos dalį. Nepanaudotos dotacijos dalis priskiriama ataskaitinio laikotarpio pajamoms.

Tačiau jei ilgalaikis materialusis turtas buvo parduodamas arba perleidžiamas, apskaitoje registruojame perleidimo nuostolį arba pelną.

Jei ūkininkas gauna pelną:
D 270; 272… pinigų gavimas
D 13… IMT nusidėvėjimas
K 12… įsigijimo savikaina
K 540… IMT perleidimo pelnas
K 470... mokėtinas PVM (jei PVM mokėtojas)

Jei ūkininkas gauna nuostolį:
D 640... ilgalaikio turto perleidimo nuostolis
D 271; 272 ... pinigų gavimas
D 13... IMTnusidėvėjimas
K 12... įsigijimo savikaina.
K 470... mokėtinas PVM (jei PVM mokėtojas)

Pardavus ar kitaip perleidus indivudualioje veikloje naudojamą turtą, atsiranda prievolė mokėti gyventojų pajamų mokestį. Turto pardavimo ar kitokio perleidimo pajamos apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. Turto pardavimo apmokestinamosios pajamos apskaičiuojamos kaip skirtumas tarp gautų pardavimo pajamų ir to turto įsigijimo kainos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5