Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Prekių (paslaugų), sunaudotų reklamai, reprezentacijai, privatiems poreikiams tenkinti, apmokestinimas PVM

Prekių (paslaugų), sunaudotų reklamai, reprezentacijai, privatiems poreikiams tenkinti, apmokestinimas PVM

Živilė Bagočienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2016-01-11

 

Prekės (paslaugos), sunaudotos reklamai, reprezentacijai, privatiems poreikiams tenkinti kai kuriais atvejais apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). Plačiau aptarsime apmokestinimo sąlygas, PVM apskaičiavimą ir deklaravimą.

PVM mokėtojo prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti

Suvartojimu privatiems poreikiams tenkinti laikoma, kai PVM mokėtojas neatlygintinai kitam asmeniui atiduoda prekes:

 • pirktas ar importuotas, kurių pirkimo ar importo PVM buvo atskaitytas,
 • savos gamybos, kurioms pagaminti įsigytų prekių pirkimo ar importo PVM buvo atskaitytas.

Jeigu PVM mokėtojas neatlygintinai perdavė kitam asmeniui prekes, kurių pirkimo PVM buvo įtraukęs į atskaitą, laikoma, kad šios prekės buvo tiekiamos už atlygį ir už jas turi būti apskaičiuotas pardavimo PVM.
Apskaičiuoti PVM už prekes, suvartotas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, reikia tada, kai jos suvartojamos arba neatlygintinai perduodamos kitam asmeniui, kuris įgyja teisę disponuoti ta preke kaip savininkas.

Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra ir joje nurodoma:

 • PVM sąskaitos faktūros išrašymo data;
 • PVM sąskaitos faktūros serija ir numeris;
 • prekių tiekėjo PVM mokėtojo kodas;
 • prekių pavadinimas;
 • prekių apmokestinamoji vertė;
 • PVM tarifas ir PVM suma;
 • „Prekių suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti“.

PVM deklaracijos FR0600 14 laukelyje deklaruojama neatlygintinai perduotų prekių apmokestinamoji vertė, o laukelyje 29 – apskaičiuotas pardavimo PVM.

Nedidelės vertės dovanos, sunaudotos reklamai, reprezentacijai

Kai įmonė reklamos tikslais išdalija reklamines prekes ir jos kaip dovana įteikiamos konkrečiam asmeniui, kuris jas gali panaudoti pagal paskirtį, – tai laikoma suvartojimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, jeigu tokios dovanos vertė yra didesnė už PVM įstatymo 5 str. 4 dalyje nurodytos „nedidelės vertės dovanos“ vertę.

Nedidelės vertės dovanomis gali būti neatlygintinai pirkėjams išdalintos prekės, jei jos atitinka bent vieną iš kriterijų:

 • prekės atitinka PVM mokėtojo veiklos pobūdį, t. y. prekės, kurias įmonė gamina ar numato gaminti;
 • prekės yra išdalinti skirtų prekių pavyzdžiai;
 • prekės informuoja apie PVM mokėtoją (su įmonės simbolika ar kita informacija).

Išdalinus tokias prekes – nedidelės vertės dovanas – potencialiems pirkėjams, PVM neapskaičiuojamas (nelaikoma suvartojimu privatiems poreikiams tenkinti).

PAVYZDYS. Ūkininkas reprezentacijai įsigijo 7 sieninius kalendorius su ūkio simbolika. Vieno kalendoriaus įsigijimo kaina – 20,00 eurų ir 4,20 eurų PVM. Į PVM atskaitą įtraukė 75 proc. pirkimo PVM (3,15 eurų).

Įsigijo rašiklių su ūkio simbolika. Vieno rašiklio įsigijimo kaina – 2,00 eurai. Rašiklius reklaminės akcijos metų įteikė klientams.

Abiem atvejais nelaikoma, kad prekės suvartotos privatiems poreikiams tenkinti, nes neviršija PVM įstatymo 5 str. 4 dalyje nurodytos „nedidelės vertės dovanos“ nustatytos vertės.

Reklaminiams ir reprezentaciniams renginiams organizuoti patirtų išlaidų bei dovanų pirkimo PVM atskaitai pagrįsti turi būti surašomas juridinę galią turintis aktas ir nurodoma:

 • renginio vieta;
 • renginio data;
 • panaudotos išlaidos ir dovanos;
 • turėtų būti nurodyti dovanas gaunantys juridiniai asmenys ar įmonės, fizinių asmenų, gaunančių dovanas, vardų ir pavardžių nurodyti nebūtina.

Pardavimo PVM nuo visos dovanos vertės apskaičiuojamas, kaip už prekę, suvartotą PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, tada, kai, įsigyta reprezentacijai skirta prekė, kurios 75 proc. pirkimo PVM buvo atskaityta, atiduota kaip dovana, ir jos vertė didesnė už nustatytą „nedidelės vertės dovanos“ vertę. PVM mokėtojas turi teisę į visą šių prekių pirkimo PVM atskaitą.

Kai tam pačiam asmeniui neatlygintinai perduodamos prekės ar įteikiamos dovanos, kurių vertė neviršija nedidelės vertės dovanos vertės, tačiau įvertinus prekių perdavimo tam pačiam asmeniui dažnumą ir kitas aplinkybes, galima įsitikinti, kad buvo siekiama tik formaliai atitikti nedidelės vertės dovanos vertės apribojimus, skaidant didesnės vertės prekių perdavimą į keletą mažesnės vertės prekių perdavimo tam pačiam asmeniui atvejų, tokios įteiktos dovanos neturėtų būti laikomos nedidelės vertės dovanomis.

Prekių suvartojimas fizinio asmens, PVM mokėtojo, privatiems poreikiams tenkinti

Paslaugų teikimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti

Paslaugų teikimu PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti laikoma:

 • Kai kitam asmeniui suteikiama teisė neatlygintinai laikinai pasinaudoti PVM mokėtojui nuosavybės teise priklausančiais daiktais. Ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jei neatlygintinai perduoto nuosavybės objekto pirkimo PVM ar jo dalis buvo įtraukta į PVM atskaitą.

PAVYZDYS. Ūkininkas, PVM mokėtojas, savo ilgalaikį turtą – traktorių, kurio pirkimo PVM buvo įtraukęs į atskaitą, 2015 m. gegužės 3 d. perdavė neatlygintinai naudotis savo ūkio darbuotojui. Nusidėvėjimo išlaidos – 42,00 Eur, sunaudojo degalų už 50,00 Eur, iš viso patyrė 92,00 Eur išlaidų.

Tai laikoma paslaugų teikimu privatiems PVM mokėtojo poreikiams tenkinti ir yra PVM objektas.

Apskaičiuojama PVM suma 19,32 Eur (92,00 x 21 proc.).

 • Kai PVM mokėtojas neatlygintinai kitam asmeniui suteikia paslaugas ir toks paslaugų suteikimas nėra susijęs su PVM mokėtojo ekonomine veikla.

PAVYZDYS. ŽŪB, PVM mokėtoja, bendrovės nariui neatlygintinai suteikė žemės arimo paslaugą. Jai atlikti buvo patirta išlaidų: už 80,00 Eur (be PVM) įsigyta degalų ir 15,00 Eur įvertintas technikos nusidėvėjimas.

Tai laikoma paslaugų teikimu privatiems poreikiams tenkinti. PVM deklaracijos FR0600 formoje pildomas 14 laukelis, t. y. visa išlaidų vertė – 95,00 Eur (80,00 + 15,00), 29 laukelis – PVM suma 20,00 Eur (95,00 x 21 proc.).

 • Kai fizinis asmuo, PVM mokėtojas, dalį įsigyto ilgalaikio turto priskyrė ekonominei veiklai, pirkimo PVM įtraukė į PVM atskaitą ir perdavė kitam asmeniui laikinai neatlygintinai naudotis šiuo turtu.

PAVYZDYS. Ūkininkas, PVM mokėtojas, įsigijo traktorių, 90 proc. priskyrė ekonominei veiklai vykdyti ir atitinkamai į PVM atskaitą įtraukė 90 proc. šio turto pirkimo PVM. Spalio mėn. traktorių 20 dienų perdavė sūnui, statančiam gyvenamąjį namą.

Laikoma, kad buvo suteikta paslauga privatiems poreikiams tenkinti. Ūkininkas privalės apskaičiuoti privatiems poreikiams tenkinti suteiktų paslaugų pardavimo PVM.

Jei kitam asmeniui neatlygintinai suteikiama teisė laikinai pasinaudoti PVM mokėtojo nuosavybės teisės objektu ir tuo pačiu metu su tuo kitu asmeniu yra sudaromas kitas sandoris, nuo kurio atlygio yra skaičiuojamas PVM, ir PVM mokėtojas, nustatydamas šio sandorio apmokestinamąją vertę, įskaičiuoja savo išlaidas, susijusias su suteikiama teise neatlygintinai laikinai pasinaudoti savo nuosavybės teisės objektu, nėra laikoma, jog buvo suteikta paslauga PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5