Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kaip pildyti „Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalą“

Kaip pildyti „Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalą“

Aldona Dobilienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-12-22

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1101 nutarė pakeisti Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 dienos.

Taigi vietoje „Pinigų, pirkimų ir pardavimų žurnalo“ suformuojamas naujas „Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalas“.

Buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti ūkininkai, įsiregistravę ūkininko ūkį, ir gyventojai, kurie neįregistravę ūkininko ūkio, tačiau įregistravę žemės ūkio valdas verčiasi individualia žemės ūkio veikla, gaunantys valstybės ar Europos Sąjungos paramą, taip pat ūkininkai ir gyventojai, įsiregistravę pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Ūkininkai ir gyventojai patys pasirenka buhalterinės apskaitos tvarkymo būdą – dvejybinio ar paprasto įrašo, tačiau keisti apskaitos tvarkymo būdą galima tik pasibaigus finansiniams metams.

Ūkininko ūkio ar gyventojo veiklos apskaitą gali tvarkyti pats ūkininkas, jo buhalteris ar partneris, pagal sutartį paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

Žurnalo neprivaloma pildyti tada, kai ūkininko ūkio ar gyventojo veiklos buhalterinė apskaita tvarkoma dvejybinio įrašo būdu.

Paprastojo įrašo būdas – tai „Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalo“ pildymas. Pinigų, pirkimo ir pardavimo operacijos turi būti pagrįstos apskaitos dokumentais Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka.

„Pinigų kasoje, banko sąskaitose ir pirkimų, ir pardavimų apskaitos žurnalo“ pildymas

Pirmame žurnalo lape įrašomi bendrieji duomenys apie ūkininką ar gyventoją:

 • tai ūkininko ar gyventojo vardas ir pavardė, asmens kodas, socialinio draudimo numeris, ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas (jei yra įsiregistravęs PVM mokėtoju), banko sąskaitos pavadinimas ir numeris, gyvenamosios vietos adresas, telefonas, faksas, el. paštas. Būtina surašyti bendrą naudojamą žemės plotą (nuosavos ir nuomojamos) bei samdomų darbuotojų skaičių;
 • taip pat įrašoma einamaisiais metais ne iš ūkio veiklos gautos ūkininko partnerių ar gyventojo žemės ūkio valdos partnerių pajamos (atlyginimai, stipendijos, pensijos).

Samdomų darbuotojų skaičius ir einamaisiais metais ne iš ūkio veiklos gautos pajamos įrašomi ataskaitinių metų pabaigoje, užbaigus ūkinius metus. Visi kiti minėti duomenys nurodomi metų pradžioje ir, jei pasikeičia, turi būti tikslinami.

Antrame žurnalo lape (visi kiti žurnalo lapai atitinką antrąjį lapą, todėl vadinama – antrasis lapas) kiekviena pinigų, pirkimo ar pardavimo operacija rašoma chronologiškai, atskiroje eilutėje.

 • Pastraipoje „Pradinis likutis“ įrašomas faktinis pinigų kiekis kasoje ir banke.
 • 1 skiltyje „Diena“ nurodoma pirminio dokumento, kuriuo grindžiama atlikta pinigų, pirkimo ar pardavimo operacija, surašymo diena.
 • 2 skiltyje „Dokumento Nr.“– pirminio dokumento numeris.
 • 3 skiltyje „Operacijos pavadinimas“ nurodomas atliktos pinigų, pirkimo ar pardavimo operacijos pavadinimas.
 • 4 skiltyje „Kiekis, matavimo vnt.“ – nurodomas kiekvienos produkcijos rūšies produkcijos kiekis ir matavimo vienetas.
 • 5 skiltyje „Pirkimas/vertė, Eur“ įrašoma pirktų prekių (paslaugų) vertė be PVM, o 6 skiltyje „Pirkimas/PVM suma, Eur“ – apskaičiuota PVM suma. Ši suma įrašoma iš PVM sąskaitų faktūrų.
 • 7 skiltyje „Pardavimas/vertė, Eur ir 8 skiltyje „pardavimas/PVM suma, Eur“ įrašoma parduotų prekių (paslaugų) vertė ir nuo jos apskaičiuota PVM suma. Apskaičiuotas PVM ar kompensacinio tarifo priedas įrašomas iš PVM sąskaitų faktūrų ar laisvos formos apskaitos dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 98 str. 4 dalyje.
 • 9 skiltyje įrašomos pajamos, gautos ne iš žemės ūkio veiklos, pagal rūšis.
 • 10 skiltyje „Pinigai, Eur/kasa/pajamos“ ir 11 skiltyje „Pinigai, Eur/kasa/išlaidos“ nurodomos gautos ir sumokėtos grynųjų pinigų sumos.
 • 12 skiltyje „Pinigai, Eur/bankas/pajamos“ ir 13 skiltyje „Pinigai, Eur/bankas/išlaidos“ apskaitomos į banko sąskaitą gautos ir iš jos išmokėtos sumos.
 • skiltyje „Skolos, Eur“ nurodoma pirkimo ar pardavimo operacijų suma, kuri einamąjį mėnesį buvo atlikta, bet už ją pinigai negauti ar nesumokėti. Atitinkamai pildoma 14 skiltis „Skolos“, Eur/ūkininkui arba gyventojui“ arba 15 skiltis „Skolos. Eur/ūkininko arba gyventojo“, 16 skiltyje „ar atsiskaitymo data“ nurodoma pirkimo ir pardavimo skolų sumokėjimo data (mėnuo ir diena). Žurnale turi būti įrašomi visi atsiskaitymai.
 • Pastraipos „Iš viso per mėnesį“, „Likutis mėnesio pabaigoje“ pildomas tik tuose lapuose, kuriuose pasibaigia vieno mėnesio įrašai.

Kiekvieno mėnesio įrašams skiriamas atskiras lapas, jame nurodomi metai ir mėnuo. Kiekvieno mėnesio operacijų užpildymą asmuo patvirtina savo parašu.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5