Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininko ūkio metinė finansinė atsakomybė

Ūkininko ūkio metinė finansinė atsakomybė

Neringa Uselienė
LŽŪKT Plungės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė, teikianti ir ekonomikos paslaugas


2015-07-20

 

Finansinė atskaitomybė – tai finansinių duomenų apie ūkio finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus bei jų aiškinimo periodinis parengimas nustatyta forma. Finansinė atskaitomybės paskirtis yra patenkinti informacijos vartotojų poreikius gauti teisingą informaciją apie ūkio finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Finansinė atskaitomybė pateikia rodiklius, suteikiančius galimybę įvertinti ūkio turtinę ir finansinę būklę ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir ūkininkavimo rezultatus per šį laikotarpį.

Atskaitomybė sudaroma pagal suvestinius apskaitos duomenis. Ji reikalinga norint gauti paramą, banko paskolą. Finansinės ataskaitos naudingos ir pačiam ūkininkui, norint priimti teisingus ekonominius sprendimus.

Ūkininko ūkio apskaitą reglamentuoja Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (žin., 2001-11-28, Nr. 99-3515), Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. 3D-491 „Dėl ūkininko ūkio ir gyventojų, kurie neįregistravę ūkininko ūkio verčiasi individualia žemės ūkio veikla, veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr.140-5367) ir verslo apskaitos standartai – http://www.aat.lt.

Ūkininko ūkio metinę finansinę atskaitomybę sudaro:

1.Balansas

2.Pelno (nuostolio) ataskaita

3.Pinigų srautų ataskaita

4.Aiškinamasis raštas

Balansas – finansinė ataskaita, kurioje parodomas visas ūkio turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną. Balanse apibendrinama ir pateikiama kiekybinė informacija apie 3 svarbiausius finansinių ataskaitų elementus, kurių ryšys išreiškiamas lygybe:

      Turtas = nuosavas kapitalas + įsipareigojimai

Pelno (nuostolių) ataskaita yra sudedamoji finansinės atskaitomybės dalis, kurioje pateikiami ir palyginami duomenys, iš kurių galima spręsti apie ūkio veiklos rezultatus, lyginant su ankstesnių laikotarpių informacija. Šioje ataskaitoje parodomos ūkio pajamas ir sąnaudos. Pagal jas apskaičiuojamas pelnas ar nuostoliai, susiję su įprastine ūkio veikla ir ypatingaisiais straipsniais.

Pinigų srautų ataskaita suteikia informaciją apie ūkininko ūkio pinigų įplaukas ir išmokas. Padeda savininkams ir kitiems finansinės atskaitomybės vartotojams įvertinti ūkio galimybes vykdyti įsipareigojimus, investicijų pinigais ir ne pinigais įtaką ūkio finansinei būklei.

Aiškinamąjame rašte pateikiami bendrieji duomenys apie ūkį: ūkio pavadinimas, kodas, adresas, įregistravimo data, trumpas veiklos apibūdinimas, vidutinis darbuotojų skaičius. Pateikiama kita reikšminga informacija, kuri nebuvo peteikta finansinėje atskaitomybėje.

Pavyzdys. Pelno (nuostolių) ataskaita leidžia susidaryti nuomonę apie ūkio pelningumą, tačiau ši nuomonė bus neišsami be balanso, nuosavo kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitų informacijos. Skaitydamas pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorius gali susidaryti nuomonę, kad uždirbto pelno užteks grąžinti paskolą, tačiau pinigų srautų gali nepakakti, kad paskola būtų grąžinta. Aiškinamajame rašte vartotojams papildomai paaiškinami tam tikri finansinių ataskaitų straipsniai. Informacijos reikšmingumo vartotojams požiūriu negalima išskirti nė vienos finansinės ataskaitos. Jos visos yra reikšmingos.

Finansinių ataskaitų sudedamosios dalys yra tarpusavyje susijusios, nes jose tos pačios ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai pateikiami skirtingais aspektais. Nors kiekvienoje finansinėje ataskaitoje pateikta informacija skiriasi nuo kitų finansinių ataskaitų informacijos, tačiau kiekviena atskira ataskaita negali patenkinti visų informacijos vartotojų konkrečių poreikių.

Iki metinės finansinės atskaitomybės sudarymo apskaitoje turi būti pateikta informacija apie visas ataskaitinių metų ūkinės operacijas ir įvykius, nurodyti turto bei skolų inventorizavimo rezultatai, gamybos atsargų vertės ir kiti pakitimai.

Finansinė atskaitomybė turi suteikti teisingą informaciją apie ūkio finansinę būklę, turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, veiklos rezultatus ir pinigų srautus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5