Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Kasos darbo organizavimas ir jos dokumentų pildymas

Kasos darbo organizavimas ir jos dokumentų pildymas

Giedrė Nakvosienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kretingos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-06-29

 

Kiekvieno ūkininko ūkyje yra kasa. Dažnai už smulkius ir kitus ūkiui reikalingus daiktus ar paslaugas ūkininkas atsiskaito grynaisiais pinigais. Kasos operacijos yra viena iš griežtai reglamentuotų apskaitos sričių. Svarbiausias šią sritį reglamentuojantis norminis dokumentas 

2000 m. vasario 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas nr. 179 „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“.

Pinigai į kasą gaunami pagal kasos pajamų orderį

Priėmus pinigus, davėjui išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Kasos pajamų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos pajamų orderius. Ūkiuose, kuriose nėra buhalterinės apskaitos tarnybos ir kasininko pareigybės, kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį pasirašo pats ūkininkas.

Pinigų priėmimui į kasą  naudojamas laisvos formos KPO (kasos pajamų orderio) blankas.

KPO turi būti nurodyti šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

 • apskaitos dokumento pavadinimas;
 • apskaitos dokumento numeris su serija;
 • ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas;
 • apskaitos dokumento data;
 • ūkio subjekto, iš kurio priimti pinigai, pavadinimas, pinigus mokančio asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas;
 • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys;
 • ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine išraiška;
 • priedėlis, t. y. nurodomi dokumentai, kurių pagrindu į kasą priimami pinigai.

KPO kvite turi būti nurodomi visi tie patys apskaitos dokumentų rekvizitai kaip ir KPO, išskyrus priedėlį, t. y. nurodomus dokumentus, kurių pagrindu į kasą priimami pinigai. KPO nurodytas numeris turi sutapti su KPO kvite nurodytu numeriu.

Iš kasos pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį

Pinigai išmokami ir pagal kitus atitinkamai įformintus dokumentus (mokėjimo žiniaraštį, prašymą išduoti pinigus, sąskaitas ir kitus dokumentus). Kasos  išlaidų orderius pasirašo ūkio subjekto vadovo patvirtinti asmenys, turintys teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti kasos  išlaidų orderius. Ūkyje kasos išlaidų orderį pasirašo pats ūkininkas.

KIO (kasos išlaidų orderyje) turi būti nurodyti šie apskaitos dokumentų rekvizitai:

 • ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas;
 • apskaitos dokumento pavadinimas;
 • apskaitos dokumento numeris;
 • apskaitos dokumento data;
 • ūkio subjekto, kuriam išduodami vardas, pavardė;
 • pagrindas, kuriuo išduoti pinigai;
 • gavėjas parašo pinigų sumą (žodžiais), kurią gavo, datą ir pasirašo;
 • ūkio subjekto paso arba kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, jo numeris ir išdavimo vieta.

Išmokėti pinigus iš kasos fiziniams asmenims, kurie nėra ūkio subjekto darbuotojai, leidžiama tik pagal kiekvienam fiziniam asmeniui atskirai išrašytus kasos išlaidų orderius. Jeigu pinigai išmokami pagal įgaliojimą, kasos išlaidų orderio tekste nurodoma (po faktiško pinigų gavėjo vardo ir pavardės) įgaliotojo asmens vardas, pavardė, paso arba kito asmens tapatybę įrodančio dokumento pavadinimas, numeris ir gyvenamoji vieta.

Kasos pajamų ir išlaidų orderiai pildomi tiksliai ir aiškiai rašalu, tušinuku arba techninėmis priemonėmis. Juose negali būti jokių trynimų, braukymų arba taisymų – net ir patvirtintų. Suma žodžiais pradedama rašyti didžiąja raide eilutės pradžioje. Kasos pajamų ir išlaidų orderiuose nurodomi dokumentai, kurių pagrindu į kasą priimami arba iš jos išmokami pinigai. Jie priimami arba išmokami tik kasos pajamų arba išlaidų orderių išrašymo dieną.

Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Kasos knyga – kontrolinis suvestinis dokumentas, naudojamas visoms kasos operacijoms per dieną ar kitą, įmonės (ūkininko) pasirinktą, bet ne ilgesnį kaip kalendorinis mėnuo laikotarpį, suregistruoti. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji šios knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai.

Jeigu kasos operacijos nekompiuterizuotos, ūkio subjektas pildo kasos knygą (knygas), kurios (kurių) lapai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti. Įrašas, nurodantis kasos knygos lapų skaičių, tvirtinamas ūkio subjekto vadovo ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai kasos knygoje draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašais.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5