Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Inventorizacija

Inventorizacija

Rozvita Žilėnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ignalinos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-12-01

 

Inventorizaciją reglamentuoja 1999 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.

Inventorizacijos atlikimas turėtų būti ne vien tik formalus taisyklių laikymasis, nes inventorizacija pirmiausia reikalinga ir naudinga pačiam ūkininkui, kad laiku būtų išaiškintos apskaitos klaidos, patikrintas įmonės turtas, jo būklė, gautinų ir mokėtinų sumų teisingumas.

Inventorizuoti visą turtą ir įsipareigojimus yra privaloma ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą pagal ne vėlesnius kaip ataskaitinių metų paskutinės dienos duomenis. Jeigu veikla yra sezoninė, visą turtą ir įsipareigojimus privaloma inventorizuoti tą laikotarpį, kurį atsargų likučių subjektuose yra mažiausiai, bet ne anksčiau kaip iki ataskaitinių metų birželio 30 dienos.

Inventorizuoti turtą ir įsipareigojimus reikia dažniau, jeigu:

 • ūkis yra reorganizuojamas ar likviduojamas;
 • keičiasi materialiai atsakingi asmenys – inventorizuojama turto dalis, kuri perduodama vieno materialiai atsakingo (atsakingo asmens) kitam materialiai atsakingam (atsakingam asmeniui);
 • nustatomas plėšimo, vagystės, sukčiavimo, turto pasisavinimo ar iššvaistymo faktas, vertybių gedimas, įvyksta gaisras arba stichinė nelaimė – inventorizuojama turto dalis, likusi po įvykusių faktų;
 • ūkininko pavedimu ir dėl kitų priežasčių.

Inventorizuojamas visas esantis ir (arba) jam priklausantis turtas:

 • nuosavybės arba patikėjimo teise įgytas, nuomojamas, saugomas, gautas perdirbti, pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis priklausantis turtas;
 • kelyje esantis turtas;
 • subjektui nepriklausantis, bet jame esantis turtas (išsinuomotas, gautas pagal panaudos, licencines sutartis, bendras turtas pagal jungtinės veiklos (partnerystės) ir kitas sutartis), išskyrus ūkininko darbuotojo asmeninius daiktus, kurie ūkininko veikloje naudojami vadovo nustatyta tvarka.

Inventorizacijai atlikti ūkininko sprendimu sudaroma inventorizacijos komisija. Ją turi sudaryti ne mažiau kaip du asmenys. Jeigu subjekte yra ne daugiau kaip trys darbuotojai, inventorizacijos komisija gali būti nesudaroma. Tokiu atveju inventorizaciją pavedama atlikti vienam asmeniui. Inventorizacijai sudaromi inventorizavimo aprašai, kuriuose turi būti nurodyta:

 • turto buvimo vieta,
 • turto judėjimas inventorizacijos metu,
 • materialiai atsakingi asmenys,
 • grupavimas į buhalterines sąskaitas (balansines ir nebalansines),
 • sutartis (nuomos, panaudos, paslaugos, jungtinės veiklos (partnerystės) ir kt., inventorizacijos metu nustatomus netinkamo (negalimo) naudoti turto buvimo faktus.

Ilgalaikio turto inventorizavimo apraše nurodomas ilgalaikio turto inventoriaus numeris. Rastas į buhalterinę apskaitą neįtrauktas turtas įtraukiamas į inventorizavimo aprašą, įrašomi trūkstami šio turto duomenys. Rastas turtas įvertinamas rinkos kaina. Ataskaitiniais metais nebaigtų ilgalaikio materialiojo turto statybos darbų inventorizavimo apraše nurodoma atliktų darbų apimtis ir sudaromi atskiri inventorizavimo aprašai pagal statomą arba montuojamą turtą.

Atliekant atsargų inventorizaciją, esantis turtas suskaičiuojamas, pasveriamas, išmatuojamas arba naudojami kiti jo kiekio nustatymo būdai. Inventorizacijos komisija gali įvertinti atsargas, turinčias nuvertėjimo požymių. Supiltų į krūvas atsargų svoris arba apimtis nustatomi jas išmatuojant ir techniniais skaičiavimais.

Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizacija atliekama gautinų ir mokėtinų sumų suderinimo aktų duomenis sutikrinant su buhalterinėje apskaitoje užregistruotais gautinų ir mokėtinų sumų likučiais. Atsižvelgiant į suderinimo aktus, tikslinama mokėtina suma, įsipareigojimo ar jos atsiradimo sumos. Gautinų ir mokėtinų sumų inventorizavimo apraše turi būti nurodytas kreditoriaus arba skolininko pavadinimas, gautina arba mokėtina suma ir jos atsiradimo data, tarpusavio suderinimo data.

Inventorizacijos metu nustatyti neatitikimai turi būti registruojami apskaitoje. Nustačius tikrąją priežastį, kai:

• perteklius dėl laiku neužregistravimo apskaitos registruose – vertė apskaitoje gali būti didinama rastų atsargų įsigijimo savikaina ir registruojamos skolos tiekėjams. Jeigu apskaitoje užregistruotos atsargos jau yra nuvertėjusios, jų vertė koreguojama nukainojimo suma.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5