Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Darbo drausmė

Darbo drausmė

Reda Pliuskytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Tauragės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2013-10-16

 

Pasirašius darbo sutartį, darbuotojas įsipareigoja laiku atvykti į darbą ir tinkamai atlikti savo darbines pareigas. Tačiau būna atvejų, kai darbuotojas nusižengia nustatytai darbo tvarkai arba neatvyksta į darbą be svarbių priežasčių. Dėl to jam gali būti taikoma drausminė atsakomybė. Darbo kodekso 235 str. nurodyta, kokiais atvejais darbuotojui šiurkščiai pažeidus darbo pareigas skiriama drausminė nuobauda.

Pagal LR DK 237 str. už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios nuobaudos:

  1. pastaba;
  2. papeikimas;
  3. atleidimas iš darbo.

Sąraše nuobaudos surašytos nuo švelniausios iki griežčiausios. Už kiekvieną darbo drausmės pažeidimą yra skiriama viena darbo drausmės nuobauda. Jeigu per vienerius metus po vienos nuobaudos skyrimo daugiau jų nebuvo skirta, laikoma, kad jis nuobaudų nėra turėjęs. Jeigu po drausminės nuobaudos skyrimo darbuotojas toliau sąžiningai dirba, jam drausminę nuobaudą galima panaikinti nepasibaigus drausminės nuobaudos galiojimo terminui. Esant pakartotiniam nusižengimui, nuobauda skiriama dar kartą.

Drausminės nuobaudos skyrimo tvarka

Esant darbo drausmės pažeidimui, darbdavys pirmiausia turi nustatyti drausmės pažeidimo faktą, kurį turi įforminti dokumente (akte, pranešime ar kt.). Jame turi būti nurodytas motyvuotas darbo drausmės pažeidimas, nurodomas jo įvykdymo laikas ir reikalavimas, kad darbuotojas per nustatytą terminą raštu pasiaiškintų dėl savo veiksmų ir jei reikia, pateiktų įrodymus. Gavęs pasiaiškinimą, darbdavys turi realiai įvertinti drausmės pažeidimo aplinkybes ir nuspręsti ar tai yra svarbi priežastis skirti drausminę nuobaudą.

Jei per nustatytą terminą, be svarbių priežasčių, darbuotojas nepateikia pasiaiškinimo arba atsisako jį pateikti – drausminę nuobaudą jam galima skirti ir be pasiaiškinimo. Drausminė nuobauda skiriama darbdavio arba administracijos įsakymu, su šiuo dokumentu darbuotojas turi būti supažindintas raštiškai. Jeigu darbuotojas atsisako susipažinti su įsakymu, tada dalyvaujant liudytojams reikėtų surašyti aktą, kad jis su įsakymu supažindintas, bet pasirašyti atsisakė. Drausminė nuobauda skiriama paaiškėjus pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį. Į šį terminą neįsiskaito laikas, kai darbuotojas nebuvo darbe dėl ligos, atostogų ar buvo komandiruotėje.

Esant darbuotojo pravaikštai ar kitam neatvykimui į darbą be svarbios priežasties, darbdavys per 3 darbo dienas po darbuotojo atvykimo į darbą „Sodrai“ privalo pateikti 12-SD pranešimą, kuriame nurodomas laikotarpis, kurį darbuotojas nebuvo darbe, o darbo tabelyje žymima „PB“.

Jeigu darbuotojui taikoma griežčiausia drausminė nuobauda, t.y. atleidimas iš darbo, tai jis atleidžiamas remiantis DK 136 str. 3 d. numatytais atvejais:

  1. kai darbuotojas nerūpestingai atlieka darbo pareigas ar kitaip pažeidžia darbo drausmę, jei prieš tai jam nors kartą per paskutinius dvylika mėnesių buvo taikytos drausminės nuobaudos;
  2. kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas.

Jeigu darbuotojas į darbą be svarbios priežasties neatvysta ilgą laiką ir jam pritaikyta nuobauda – „atleidimas iš darbo“, įsakymas dėl atleidimo rašomas tuomet, kai baigiasi terminas, skirtas darbuotojui pasiaiškinti, tačiau darbo sutartis nutraukiama nuo pravaikštos pradžios. Įsakyme nurodoma, kad darbuotojas atleidžiamas iš darbo už neatvykimą konkrečiu laikotarpiu ir teisinį atleidimo pagrindą, t. y. DK 136 str. 3 d. ir 235 str. 2 d. 9 p.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5