Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Investicinio projekto lengvata ir pakeitimai nuo 2014 metų

Investicinio projekto lengvata ir pakeitimai nuo 2014 metų

Rita Dabkuvienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ūkio apskaitos specialistė


2013-10-09

 

Visos įmonės, tarp jų ir užsiimančios žemės ūkio veikla, gali pasinaudoti lengvatiniu pelno mokesčio tarifu, pagreitintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodais, sumažinti pelno mokestį. Tačiau reikia pripažinti, kad visos šios lengvatos yra ribotos, nes įmonės turi tenkinti nemažai reikalavimų, kuriuos nustato šių lengvatų taikymo ribojimai.

LR Pelno mokesčio įstatymo 2 straipsnio 12 (1) dalyje ir 46 (1) straipsnyje nustatyta investicinio projekto lengvata leidžia įmonėms atnaujinti savo ilgalaikį turtą ir net iki 50 proc. sumažinti apmokestinamąjį pelną.

Svarbiausia nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosianti naujiena yra ta, kad investicinio projekto lengvatos taikymo terminas yra pratęstas iki 2018 metų.

Šios investicinės lengvatos svarbiausias tikslas – ne šiaip sumažinti įmonių mokamų mokesčių sumą, bet suteikti galimybę sutaupyto pelno mokesčio sąskaita plėtoti ir tobulinti savo veiklą, didinti produktyvumą, konkurencingumą, kad vėliau į biudžetą iš lengvata pasinaudojusių įmonių būtų galima surinkti daugiau lėšų negu jos sutaupė, pasinaudodamos minėta lengvata.

Kada mažinamas apmokestinamasis pelnas

Apmokestinamasis pelnas gali būti mažinamas, jeigu tenkinami šie reikalavimai:

 • Turtas turi būti priskirtas Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlio ilgalaikio turto grupėms: „mašinos ir įrengimai“, „įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.)“, „kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga)“, „programinė įranga“, „įsigytos teisės“.
 • Nuo 2014 m. sausio 1 d. šis ilgalaikio turto sąrašas išplėstas įtraukiant krovininius automobilius, priekabas ir puspriekabes. Be to, nustatytas apribojimas, kad apmokestinamąjį pelną dėl krovininių automobilių, priekabų ir puspriekabių įsigijimo galima sumažinti tik iki 1 mln. Lt patirtų išlaidų per mokestinį laikotarpį suma.
 • Turtas turi būti naujas, t. y. nenaudotas ir pagamintas ne anksčiau kaip prieš 2 m., skaičiuojant nuo ilgalaikio turto naudojimo pradžios.
 • Įsigytas turtas turi būti reikalingas įmonės investiciniam projektui vykdyti, t. y. skirtas naujiems papildomiems produktams gaminti ar paslaugoms teikti, gamybos pajėgumams didinti, naujiems gamybos procesams įdiegti arba esamiems iš esmės pakeisti.
 • Investicijos, skirtos vien tik turimam ilgalaikiam turtui pakeisti kitu analogiškos rūšies ilgalaikiu turtu, nelaikoma investiciniu projektu. Jeigu įmonė, įsigijusi ilgalaikį turtą, jį išnuomoja, tai taip pat nelaikoma investiciniu projektu, nes įmonė įsigytu turtu tiesiogiai nekuria inovacijų, nedidina produktyvumo, darbo našumo, o šį turtą faktiškai naudoja nuomininkas.
 • Įmonės apmokestinamąjį pelną gali sumažinti tą mokestinį laikotarpį, kai šios išlaidos faktiškai patirtos. Tai nereiškia, kad už įsigytą turtą turi būti sumokėti pinigai. Jis gali būti įsigytas skolon. Svarbu, kad turto įsigijimas būtų patvirtintas teisinę galią turinčiais dokumentais. Turto įsigijimo kaina nustatoma prie jo pirkimo kainos pridedant visus su pirkimu susijusius mokesčius, transportavimo, projektavimo, montavimo ir kitas tiesiogines išlaidas, susijusias su turto įsigijimu. Jeigu, vykdant investicinį projektą, vienu turto įsigijimo dokumentu įsigyjami keli turto vienetai, iš kurių dalis neatitinka investicinio projekto reikalavimų, o su turto įsigijimu susijusios išlaidos yra nurodytos bendrai, neišskiriant, kuriam turto vienetui skirtos, įmonė pati turi nusistatyti kriterijų proporcijai apskaičiuoti, kiek išlaidų tenka investicinio projekto reikalavimus atitinkančiam turtui.
 • Už skolintas sumas mokamos palūkanos į turto įsigijimo kainą neįeina. Jos yra atskaitomos iš pajamų kaip leidžiami atskaitymai tą mokestinį laikotarpį, kurį faktiškai patirtos, todėl investicijų lengvata joms netaikoma.
 • Apmokestinamasis pelnas gali būti sumažintas ne daugiau kaip 50 procentų. Jeigu investicinio projekto išlaidų suma yra didesnė nei 50 proc., šią sumą viršijančios išlaidos gali būti perkeliamos už vėlesnius 4 vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, kiekvieno jų pelno mokesčio sumą mažinant taip pat ne daugiau kaip 50 procentų.
 • Įsigyjant ilgalaikį turtą, svarbu teisingai apskaičiuoti investicinio projekto lengvatos sumą. Turtas turi būti įsigytas iš nuosavų arba skolintų lėšų, nenaudojant Europos Sąjungos ar kitos finansinės paramos lėšų. Jei turto dalis finansuota paramos lėšomis, apskaičiuojant investicinio projekto lengvatos sumą, atitinkamą jos dalį, priklausomai nuo gautos finansinės paramos sumos, reikia eliminuoti.
 • Jeigu investicinio projekto pabaigoje paaiškėja, kad faktiškai gauta didesnė (mažesnė) paramos suma, įmonė turi atlikti apmokestinamojo pelno koregavimus ir mokesčių inspekcijai pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio metinę pelno mokesčio deklaraciją.
 • Ilgalaikis turtas, dėl kurio įsigijimo buvo sumažintas apmokestinamasis pelnas, turi būti naudojamas ne trumpiau negu 3 metus. Šis laikotarpis prasideda nuo tos dienos, kai turtas pradedamas eksploatuoti ir pasibaigia po 3 metų. Jeigu vykdant investicinį projektą įsigyjami keli turto vienetai, 3 m. laikotarpis pradedamas skaičiuoti atskirai nuo kiekvieno turto vieneto eksploatacijos pradžios.
 • Įmonė, ketinanti sumažinti apmokestinamąjį pelną dėl vykdomo investicinio projekto, jį pradėjusi, apie tai turi informuoti mokesčių administratorių pateikdama laisvos formos rašytinį pranešimą apie pradėtą vykdyti investicinį projektą. Pranešimas turi būti pateiktas iki mokestinio laikotarpio, kurį projektas pradėtas vykdyti, pabaigos.

Taigi matome, kad pasinaudojusios investicinio projekto lengvata, įmonės, kurios atitinka visus keliamus reikalavimus, gali atsinaujinti turimą ilgalaikį turtą ir pasinaudoti nemažomis mokesčių taupymo galimybėmis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5