Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Administracinė atsakomybė už tvarkos pažeidimus

Administracinė atsakomybė už tvarkos pažeidimus

Lina Minkevičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyriausioji ūkio apskaitos specialistė


2011-02-18

 

Ūkininkas kaip darbdavys, mokesčių mokėtojas ir žemės ūkio veiklos subjektas turi vadovautis jo veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Jeigu nustatyta tvarka pažeidžiama, galima finansiškai nukentėti: užtraukiama administracinė atsakomybė nuo įspėjimo iki keliasdešimties tūkstančių litų baudos.

Sąvokos, sankcijos aptartos Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse.  Administracinė atsakomybė už šiame kodekse numatytus teisės pažeidimus atsiranda, jeigu savo pobūdžiu šie pažeidimai pagal galiojančius įstatymus neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

Nelegalus darbas

Ūkininkas su samdomais fiziniais asmenimis privalo sudaryti darbo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka. Su partneriais, nurodytais Ūkininkų ūkių registre, ir talkininkais darbo sutartys nesudaromos (ūkininko partneris – fizinis asmuo (ūkininko sutuoktinis, pilnametis šeimos narys ar kitas fizinis asmuo), kuris kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste pagal sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį. Talkininkas – fizinis asmuo, tarpusavio susitarimu ūkyje dirbantis nemokamai).

Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo 3 000 iki 10 000 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį nuo 10 000 iki 20 000 litų.

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 5 000 litų. Kai tokius pat veiksmus padaro asmuo, baustas administracine nuobauda, baudos dydis gali siekti nuo 5 000 iki 10 000 litų.

Tyčinis darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kolektyvinėje arba darbo sutartyje, pažeidimas arba darbo užmokesčio bei kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, neįtrauktų į buhalterinės apskaitos dokumentus („atlyginimas vokeliuose“), išmokėjimas užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 10 000 iki 20 000 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda užtraukia baudą nuo 20 000 iki 50 000 litų.

Darbo laiko apskaitos pažeidimas

Jei darbuotojų darbo laikas nežymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės, arba į šį žiniaraštį įrašomi žinomai neteisingi duomenys apie asmenų, dirbančių pagal darbo sutartį įmonėse, įstaigose, organizacijose, darbo laiką (įskaitant viršvalandinius darbus, darbą nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, kai yra nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų) užtraukia baudą darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims nuo 500 iki 3 000 litų. Kai tokius pat veiksmus padaro asmuo, baustas administracine nuobauda, baudos dydis darbdaviams ar jų įgaliotiems asmenims gali siekti nuo 5 000 iki 10 000 litų.

Prekių pardavimas be dokumentų ir dokumentų klastojimas

Prekių pardavimas, išskyrus pardavimą mažmeninės prekybos įmonėse, be dokumento, įrašymas į prekių dokumentą melagingų žinių, surašymas ar išdavimas melagingo prekių dokumento, suklastojimas tokio dokumento, esančio įmonės, įstaigos ar organizacijos byloje, taip pat žinomai suklastoto prekių dokumento panaudojimas  užtraukia baudą nuo 100 iki 5 000 litų su prekių, įgytų be dokumento ar suklastojus dokumentą, konfiskavimu.

Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų

Gabenant prekes (krovinį), kurių vertė yra nuo 5 iki 15 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos (650–1950 Lt), Lietuvos Respublikos teritorijoje be jų įsigijimą arba gabenimą patvirtinančių dokumentų ar su suklastotais dokumentais, kai nėra Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 210 straipsnyje numatytų kontrabandos požymių, užtraukia baudą nuo 500 iki 1 500 litų konfiskuojant prekes (krovinį); kai prekių (krovinio) vertė yra nuo 15 iki 30 MGL dydžio sumos (1 950–3 900 Lt), skiriama  bauda nuo 1 500 iki 3 500 litų konfiskuojant prekes (krovinį); kai prekių (krovinio) vertė daugiau kaip 30 MGL dydžio sumos (3 900 Lt), užtraukia baudą nuo 3 500 iki 10 000 Lt litų konfiskuojant prekes (krovinį).

Pastaba: prekių (krovinio) vertė nustatoma Muitinės departamento prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka. Administracinėn atsakomybėn netraukiami asmenys, gabenantys Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(2) straipsnyje nurodytas prekes, taip pat fiziniai asmenys, gabenantys savo pačių Lietuvoje pagamintas prekes, bei fiziniai asmenys (vartotojai), gabenantys prekes, iš kurių kiekio (svorio, dydžio) akivaizdžiai matyti, kad jos skirtos asmeninėms kasdienėms reikmėms tenkinti.

Prekyba turgavietėse ir viešosiose vietose

Prekybos turgavietėse ir viešosiose vietose taisykles nustato savivaldybės. Šių taisyklių nesilaikymas užtraukia baudą nuo 20 iki 100 litų.

Žymėtas kuras

Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo 1 000 iki 2 000 litų, įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims –  nuo 3 000 iki 5 000 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo 2 000 iki 4 000 litų, įmonių vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo 5 000 iki 10 000 litų.

Buhalterinė apskaita

Buhalterinės ūkinių operacijų apskaitos taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 100 iki 200 litų. Buhalterinės piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaitos taisyklių pažeidimas užtraukia baudą nuo 200 iki 500 litų. Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda, užtraukia baudą nuo 500 iki 2 000 litų.

Aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas, kai dėl to nesumokama nuo 30 iki 50 MGL  dydžio sumos mokesčių (3 900–6 500 Lt), kurie turėjo būti sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį, užtraukia baudą nuo 3 000 iki 5 000 litų; kai nesumokama nuo 10 iki 50 MGL dydžio sumos mokesčius (1 300–6 500 Lt), kurie turėjo būti  sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį, užtraukia baudą  nuo 10 000  iki  20 000 litų; kai nesumokama daugiau kaip 50 MGL dydžio suma (6 500 Lt),  bauda gali būti skiriama nuo 5 000 iki 10 000 litų.

Apgaulingas buhalterinės apskaitos tvarkymas siekiant nuslėpti arba nuslepiant daugiau kaip 50 MGL dydžio sumos mokesčius (6 500 Lt), kurie turėjo būti sumokėti pagal įstatymus už tikrinamąjį laikotarpį, užtraukia baudą nuo 20 000 iki 40 000 litų.

Ataskaitų ir dokumentų nepateikimas, mokesčių vengimas

Fizinių asmenų, įstaigų arba organizacijų vadovų ir vyriausiųjų finansininkų (buhalterių), individualių įmonių savininkų, asmenų, įgaliotų tvarkyti ūkinių bendrijų reikalus, uždarųjų akcinių bendrovių ir akcinių bendrovių administracijos vadovų, žemės ūkio bendrovių valdybų pirmininkų ar administracijos vadovų, kooperatinių bendrovių valdybų pirmininkų ar valdytojų, valstybės bei savivaldybės įmonių administracijos vadovų, bankrutuojančių įmonių administratorių ar jų įgaliotų asmenų, įmonių likvidatorių ataskaitų ir dokumentų apie savo (fizinio asmens), įmonės, įstaigos arba organizacijos pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimo tvarkos pažeidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, turtą, pelną ir mokesčius pateikimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 200 iki 500 litų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5