Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Valstybinis socialinis draudimas 2013 metais

Valstybinis socialinis draudimas 2013 metais

Vilma Čereškaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji ūkio apskaitos specialistė


2013-02-13

 

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir kurių ūkio valdos ekonominis dydis yra lygus 4 EDV ir didesnis, yra laikomi savarankiškai dirbančiais asmenimis. Taigi ūkininkai privalo mokėti valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas, kurias mokėdami įgyja teisę gauti senatvės ar netekto darbingumo pensiją ir motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) išmokas. Nuo 2013 m. sausio 1 d. pasikeitė minimali mėnesinė alga, todėl padidėjo VSD įmokos suma. Įmokų tarifas liko nepakitęs ir yra 28,5 proc., iš kurių:

  • pensijų socialiniam draudimui – 26,3 proc.,
  • ligos ir motinystės socialiniam draudimui – 2,2 proc.

VSD įmokų mokėjimas priklauso nuo to, ar ūkininko pajamos iš žemės ūkio veiklos mokestiniu laikotarpiu yra apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu.

Jeigu ūkininko pajamos mokestiniu laikotarpiu neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, VSD įmokų bazę sudaro 12 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio suma (12 x 1000 Lt = 12 000 Lt). Ūkininkai VSD įmokas privalo sumokėti kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo minimalios mėnesinės algos (2013 m. 1 000 Lt x 28,5 proc. = 285 Lt).

Jeigu ūkininko pajamos mokestiniu laikotarpiu apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, VSD įmokų bazę sudaro asmens žemės ūkio veiklos pajamų per ataskaitinį laikotarpį (neatėmus VSD ir PSD įmokų) suma, kuri yra ne mažesnė nei 12 MMA (12 x 1 000 Lt = 12 000 Lt) ir ne didesnė kaip 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (12 x 1488 Lt = 17 856 Lt). Ūkininkai VSD įmokas privalo sumokėti kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Įmokos apskaičiuojamos ir sumokamos nuo jų pačių pasirinktos sumos, tačiau ne mažesnės kaip MMA (t. y. mėnesinė įmoka ne mažesnė kaip 285 Lt) ir ne didesnės kaip einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydis (t. y. mėnesinė įmoka ne didesnė kaip 424,08 Lt). Metų gale ūkininkai perskaičiuoja įmokų dydį nuo apmokestinamųjų pajamų. Įmokos kodas – 295.

Ūkininkai, kurių žemės ūkio valdos dydis yra lygus 14 ekonominio dydžio vienetų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų gali nemokėti, jei gauna:

  • senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją,
  • šalpos pensiją ar šalpos kompensaciją, išskyrus šalpos našlaičių pensiją,
  • senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.

Pvz., ūkininkas, PVM mokėtojas,  2013 m. gavo 50 000 Lt žemės ūkio veiklos pajamų ir patyrė 20 000 Lt išlaidų, susijusių su pajamų uždirbimu. Per metus sumokėjo 3 420 Lt VSD įmokų.

VSD įmokų bazė = 50 000 – 20 000 = 30 000 Lt

Kadangi suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos, negali būti didesnė kaip 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (12 x 1 488 Lt = 17 856 Lt), todėl įmokas skaičiuosime nuo „lubų“.

VSD = 17 856 x 28,5 proc. = 5 088,96 Lt

VSD = 5 088.96 – 3420 = 1 668,96 Lt

Ūkininkas iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo dienos turi sumokėti susidariusį skirtumą, t. y. 1668,96 Lt.

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai

Išvardintų asmenų VSD įmokų bazė (suma, nuo kurios mokamos įmokos) – asmeniniams poreikiams išsiimama lėšų suma, kuri deklaruota VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (darbo užmokestis). Mėnesio įmokų bazė ne didesnė kaip 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (4 x 1 488 Lt = 5 952 Lt per mėnesį), metų – ne didesnė kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (48 x 1 488 Lt = 71 424 Lt per metus). VSD įmokų tarifas – 26,30 proc. Įmokų kodas – 310.

Metų gale VSD įmokos turi būti perskaičiuojamos nuo asmens pajamų, gautų kalendoriniais metais, ir sumokamas skirtumas.

Jeigu tokie asmenys per mėnesį išsiima lėšų asmeniniams poreikiams tenkinti, jie privalo Sodrai pateikti SAV pranešimą, kuriame nurodoma visa išsiimta suma.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal verslo liudijimą

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, privalo draustis valstybiniu socialiniu draudimu bazinei pensijos daliai gauti. Įmokos dydis – 50 proc. bazinės pensijos, t. y. 180 Lt (360 Lt x 50 proc.). Įmokos apskaičiuojamos proporcingai vykdomos veiklos kalendorinių dienų skaičiui.  Įmokos kodas – 261.

Jei verslo liudijimas įsigyjamas trumpesniam nei 3 mėn. laikotarpiui, tokiu atveju VSD įmokos turi būti sumokėtos iš anksto. VSD įmokų neprivalo mokėti gyventojai, kurių verslo liudijimas išduotas verstis patalpų nuoma.

Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai

Pagrindinei pensijos daliai gauti kas mėnesį moka 50 proc. bazinės pensijos, t. y. 180 Lt (360 Lt x 50 proc.). Papildomai pensijos daliai gauti 15 proc. nuo gyventojo deklaruojamų pajamų, bet ne nuo mažesnės sumos kaip MMA (1 000 Lt) ir ne didesnės kaip draudžiamosios pajamos (1 488 Lt).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5