Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Privalomasis sveikatos draudimas 2013 metais

Privalomasis sveikatos draudimas 2013 metais

Vilma Čereškaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji ūkio apskaitos specialistė


2013-02-08

 

Nuo 2013 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ padidinta minimali mėnesinė alga iki 1000 Lt, todėl nuo 2013 m. sausio 1 d. keičiasi mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos. Tarifas liko nepakitęs, t. y. 9 procentai.

PSD įmokos Valstybinei mokesčių inspekcijai

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

  • Jei žemės ūkio valdos (toliau – valdos) ekonominis dydis 2 EDV ir mažiau, nesvarbu yra PVM mokėtojai ar nėra, kas mėnesį turi mokėti 3 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 30 Lt (3 proc. x 1000 Lt). Metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 3 proc. 12 minimalių mėnesinių algų, t. y. 360 Lt (12 x 1000 Lt x 3 proc.). Įmokos kodas – 1791.
  • Jei valdos ekonominis dydis daugiau nei 2 EDV, nėra PVM mokėtojai, kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 proc. 12 minimalių mėnesinių algų, t. y. 1080 Lt (12 x 1000 Lt x 9 proc.). Įmokos kodas – 1921.

Šie gyventojai įmokų gali nemokėti, jei yra apsidraudę kitoje draudžiamųjų privalomojo sveikatos draudimo kategorijoje (taip pat apdraustieji valstybės lėšomis).

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą, pagal verslo liudijimą

Kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt (9 proc. x 1000 Lt). Metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt. Įmokos kodas – 1891.

Svarbu atsiminti, kad jei gyventojas įsigijęs verslo liudijimą ir tuo pačiu metu gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, arba yra draustas valstybės lėšomis, tokiu atveju jis PSD įmokas turi mokėti tik už kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

Jeigu verslo liudijimas išduotas trumpesniam nei vieno mėnesio laikotarpiui, už šį laikotarpį reikės sumokėti mėnesinę PSD įmoką, t. y. 90 Lt.

PSD įmokų neprivalo mokėti gyventojai, kurių verslo liudijimas išduotas verstis patalpų nuoma.

Pvz., gyventojas gauna su darbo santykiais susijusių pajamų ir 2013 m. sausio 4 d. įsigyja verslo liudijimą 2013 m. sausio–gegužės mėnesiams.  Gyventojas iki 2014 m. gegužės 2 d. privalo sumokėti 450 Lt (90 Lt x 5 mėn.) PSD įmoką.

Savarankiškai besidraudžiantys gyventojai

Kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt. Metinė PSD įmoka negali būti mažesnė kaip 9 proc. 12 minimalių mėnesinių algų, t. y. 1080 Lt (12 x 1000 Lt x 9 proc.). Įmokos kodas – 1901.

PSD įmokos Sodrai

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai

  • Jei valdos ekonominis dydis daugiau nei 2 EDV, bet mažiau kaip 4 EDV, yra PVM mokėtojai,  kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt. Metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt. Įmokos kodas – 314.
  • Jei valdos ekonominis dydis 4 EDV arba didesnis, yra PVM mokėtojai, kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt. Metinė PSD įmokų suma – 1080 Lt. Įmokos kodas – 314.
    Šie gyventojai kas mėnesį PSD įmokų gali nemokėti, jeigu yra dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai ir kiti asmenys, išvardinti Sveikatos draudimo 17 straipsnio 1, 2, ir 6 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje, tačiau metų gale įmokas vis tiek privalės sumokėti.

Tie ūkininkai, kurių valdos ekonominis dydis yra lygus 4 EDV arba didesnis ir yra PVM mokėtojai, metų gale turi perskaičiuoti PSD įmokas nuo apmokestinamųjų pajamų (neatėmus PSD ir VSD įmokų), gautų per ataskaitinius metus, ir sumokėti susidariusį skirtumą. Svarbu atsiminti, kad įmokas reikia paskaičiuoti nuo sumos, ne mažesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algų (12 x 1000 Lt = 12 000 Lt), ir ne didesnės kaip 12 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (12 x 1488 Lt = 17 856 Lt).

Pvz., ūkininkas, kurio ūkio dydis 6 EDV, PVM mokėtojas, 2013 m. gavo 50 000 Lt apmokestinamųjų pajamų, patyrė 30 000 Lt išlaidų toms pajamoms uždirbti ir per metus sumokėjo 1080 Lt PSD įmokų.
PSD įmokų bazė = 50 000 – 30 000 = 20 000 Lt

Įmokas skaičiuosime nuo „lubų“, t. y. 17 856 Lt.

17 856 Lt x 9 proc. = 1607,04 Lt

1607,04 – 1080 = 527,04 Lt

Ūkininkas skirtumą tarp sumokėtų ir mokėtinų įmokų turės sumokėti iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos.

PSD įmokų nuo gautos metinės pajamų sumos gali nemokėti ūkininkai, PVM mokėtojai, kai valdos ekonominis dydis ne mažesnis nei 4 EDV ir ne didesnis nei 14 EDV, jei atitinka vieną iš išvardintų sąlygų:

  • gauna senatvės  ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją;
  • gauna šalpos pensija arba šalpos kompensaciją, išskyrus našlaičių pensiją;
  • senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensiją iš Europos Sąjungos valstybės narės, kitos Europos ekonominės erdvės valstybės, Šveicarijos Konfederacijos arba šalies, su kuria Lietuvos Respublika yra sudariusi tarptautinę sutartį dėl socialinės apsaugos taikymo.

Individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai

Išvardintų asmenų PSD įmokų bazė (suma, nuo kurios mokamos įmokos) – asmeniniams poreikiams išsiimama lėšų suma, kuri deklaruota VMI kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (darbo užmokestis). Mėnesio įmokų bazė ne didesnė kaip 4 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (4 x 1488 Lt = 5952 Lt per mėnesį), metų – ne didesnė kaip 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių suma (48 x 1488 Lt = 71 424 Lt per metus). PSD įmokų tarifas – 9 proc.

Pvz., mažosios bendrijos narys sausio mėnesį išsiėmė 2200 Lt. PSD įmoka už sausį bus 198 Lt (2200 Lt x 9 proc.). Vasario mėnesį jis išsiima 6100 Lt. Tokiu atveju vasario mėnesio PSD įmoka bus 535,68 Lt (5952 Lt x 9 proc.).

Jeigu asmuo laikinai nevykdo veiklos (būtina informuoti VMI) arba neišsiima pinigų ir nėra draustas kitoje PSD kategorijoje, jis kas mėnesį moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt.
Metinė PSD įmokų suma ne mažesnė nei 9 proc. nuo 12 minimalių mėnesinių algų (9 proc. x 12 mėn. x 1000 Lt = 1080 Lt). Įmokų kodas – 322.

Metų gale PSD įmokos turi būti perskaičiuojamos nuo asmens pajamų, gautų kalendoriniais metais, ir sumokamas skirtumas.

Individualią veiklą vykdantys asmenys

PSD įmokos skaičiuojamos nuo individualios veiklos pajamų pusės, t. y. 50 proc., tačiau nuo ne didesnės sumos nei 48 einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydžių (48 x 1488 Lt = 71 424 Lt).

Kas mėnesį šie asmenys moka 9 proc. nuo minimalios mėnesinės algos, t. y. 90 Lt. Įmokos kodas –313.
Šie gyventojai kas mėnesį įmokų gali nemokėti, jeigu yra dirbantys pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojai, pareigūnai, pensininkai ir kiti asmenys, išvardinti Sveikatos draudimo 17 straipsnio 1, 2, ir 6 dalyse bei 6 straipsnio 4 dalyje.  Pasibaigus metams, šie asmenys turi perskaičiuoti už praėjusius metus mokėtinas PSD įmokas ir atsiradusį skirtumą sumokėti.

Pvz., asmuo, vykdantis individualią veiklą, 2013 m. gavo 25 000 Lt veiklos pajamų, per metus sumokėjo 1080 Lt PSD įmokų.

PSD įmokų bazė = 25 000 Lt x 50 proc. = 12 500 Lt

12 500 Lt x 9 proc. = 1125 Lt

1125 – 1080 = 45 Lt

Asmuo skirtumą tarp sumokėtų ir mokėtinų įmokų turės sumokėti iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo VMI termino paskutinės dienos, t. y. gegužės 2 dienos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5