Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Išmanioji mokesčių administravimo sistema

Išmanioji mokesčių administravimo sistema

Vilma Lebedė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Anykščių r. biuro ekonomikos konsultantė


2016-05-02

 

i.SAF – išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) Elektroninis sąskaitų faktūrų posistemis, per kurį teikiami gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys, e. paslaugos.

Vadovaujantis bendrąja i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija, nuo 2016 m. spalio 1 d. PVM sąskaitų faktūrų duomenis privalės teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2016 m. balandžio 1 d. parengė „I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS XML STRUKTŪROS APRAŠO SPECIFIKACIJĄ“, versiją 1.0. Šis dokumentas parengtas vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau –Taisyklės), kurios patvirtintos 2016 m. kovo 25 d. VMI viršininko įsakymu Nr. VA-28. Taisyklės nustato PVM sąskaitos faktūros registrų (toliau – registrai) duomenų tvarkymo ir pateikimo VMI tvarkos ir terminų reikalavimus.

Kas ir kada privalės teikti i.SAF duomenis?

Vadovaujantis bendrąja i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija (1 pav.), nuo 2016 m. spalio 1 d. PVM sąskaitų faktūrų duomenis privalės teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. Registrų duomenų nereikės teikti ne PVM mokėtojams ir PVM mokėtojams, kurie nevykdo jokios ekonominės veiklos, o įsiregistravę PVM mokėtojais tik dėl įsigijimų iš ES.

1 pav. Bendroji i.SAF duomenų rinkmenos koncepcija (pagal i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikaciją, versija 1.0, 2016-04-01)

Registrų duomenų teikimo terminai

Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalės būti pateikti ne vėliau kaip per 20 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos (2 pav.):

2 pav. PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų tekimo terminai

Jeigu per mokestinį laikotarpį PVM sąskaitų faktūrų nebuvo nei gauta, nei išrašyta, reikės teikti tik rinkmenos antraštinę dalį arba pažymėti VMI portale, kad PVM sąskaitų faktūrų mokestiniu laikotarpiu nebuvo gauta/išrašyta.

Reikalavimai i.SAF rinkmenai suformuoti

  1. i.SAF duomenų rinkmena turi būti suformuojama mokesčių mokėtojo buhalterinės apskaitos ar kitose naudojamose informacinėse sistemose pagal toje sistemoje užregistruotus gaunamų ir išrašomų sąskaitų duomenis bei mokėjimų ir atsiskaitymų  duomenis.
  2. i.SAF duomenų rinkmenos struktūrą turi sudaryti trys dalys, kurios pateikiamos 1 lentelėje:

1 lentelė. i.SAF duomenų rinkmenos struktūros dalys

i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra pateikiama 3 pav.

Paminėtina, kad Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti nurodomos ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimo ar privatiems poreikiams sunaudotų  prekių (paslaugų) įforminimui išrašytos PVM sąskaitos faktūros.

3 pav. i.SAF duomenų rinkmenos apibendrinta struktūra (pagal i.SAF duomenų rinkmenos XML struktūros aprašo specifikaciją, versija 1.0, 2016-04-01)

Galimybė dalį duomenų suvesti rankiniu būdu tiesiogiai į i.SAF posistemį

Yra numatyta galimybė pateikti PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis e. sąskaitas faktūras išrašant tiesiogiai i.SAF ir/arba sąskaitų faktūrų duomenis įvedant į i.SAF per naudotojo sąsają, kai asmuo yra pasirinkęs registrus tvarkyti i.SAF. Tačiau, jeigu bus teikiama duomenų rinkmena, įvesti dalį registro duomenų į portalą nebus galima, bus galima pateikti kelias to paties mokestinio laikotarpio rinkmenas.

Laukiami pokyčiai

Posistemis daugiausiai pokyčių atneš mokesčių administratoriui, tačiau bus naudingas ir mokesčių mokėtojams. i.SAF posistemyje sukurtos techninės, programinės priemonės:

  • sąskaitų faktūrų duomenų pateikimui mokesčių administratoriui;
  • sąskaitų faktūrų išrašymui ir sąskaitos faktūros gavimo patvirtinimui tiesiogiai i.SAF (tik labai smulkiam verslui);
  • automatiniam sąskaitų faktūrų duomenų patikrinimui, sulyginimui su kitais mokesčių administratoriaus turimais duomenimis, mokesčių mokėtojo informavimui, esant neatitikimams ir prieštaravimams. Neatitikimus matys tiek pirkėjas, tiek pardavėjas. Duomenis tikslinti privalės tas PVM mokėtojas, kurio registruose yra neatitikimų;
  • preliminarių PVM deklaracijų parengimui ir pateikimui mokesčių mokėtoju
  • kitos e. paslaugos, susijusios su VMI turimos informacijos teikimu mokesčių mokėtojams programiniu būdu.

Naudinga vaizdo informacija

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5