Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > KPP paramos aktualijos 2017 m.: gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse ir „Natura 2000“

KPP paramos aktualijos 2017 m.: gamtinių kliūčių turinčiose vietovėse ir „Natura 2000“

LŽŪKT informacija


2017-05-23

 

Šalies ūkio plėtros strategijose ir programose numatyta nemažai konkrečių priemonių regioniniams netolygumams švelninti. Kai kuriomis iš jų – Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – 2014–2020 m. KPP) priemonė „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ ir „Natura 2000“ – siekiama paremti ir išsaugoti mažiau palankias ūkininkauti vietoves. Nors išmokos nuo 2015 metų ir sumažėja, tačiau tokiose vietovėse ūkininkaujantys asmenys, jei nuspręs dalyvauti ir 2014–2020 m. KPP priemonėse, turės privalumą.

Parama vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

Vietovių ribos nesikeis, t. y. 2017 metais bus deklaruojama pagal senąjį vietovių žemėlapį. Kompensacinių išmokų dydžiai taip pat nesikeis ir išliks 2016 metų lygio.

Pareiškėjai privalės užtikrinti įsipareigojimo įgyvendinimą ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla deklaruotame plote, už kurį teikiama parama, iki kitų metų paraiškų teikimo pradžios pagal priemonę. 

Pareiškėjai negalės išregistruoti žemės ūkio valdos iki kitų metų paraiškų teikimo pradžios pagal priemonę (tai nauja).

Žemės ūkio valdos išregistravimo atveju (iki kitų metų paraiškų teikimo pradžios pagal priemonę), pareiškėjas nebeteks teisės į jam priklausiusią paramą, o tais atvejais, kai parama ar jos dalis iki šios datos pareiškėjui jau bus išmokėta, jis privalės paramą grąžinti. 

Priemonei yra taikoma galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones nustatymo metodika, patvirtinta LR žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 3D-560 „Dėl galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, nustatymo metodikos patvirtinimo“

Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje

Reikalavimai pareiškėjui

 1. Deklaruotas žemės ūkio paskirties plotas „Natura 2000“ vietovėje ? 0,5 ha.
 2. Žemės ūkio veiklos kriterijai – specifiniai, orientuoti į priemonės tikslus.
 3. Privalomi papildomi ūkinės veiklos apribojimai / reikalavimai:
  3.1. draudžiama suarti pievas ar ganyklas arba persėti jas kultūrinėmis žolėmis;     
  3.2. draudžiama naudoti trąšas ir pesticidus ar kalkinti žemės ūkio naudmenas;
  3.3. draudžiama sausinti arba kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą;
  3.4. apribotas  ganomųjų  gyvulių  skaičius  1  hektarui,  nustatyti   ganymo   ar   šienavimo  terminai.

Svarbu: reikalavimas dėl šienavimo (ar ganymo) terminų atidėjimo vėlesniam laikui – šienavimas pradedamas ne anksčiau kaip birželio 15 d. (jei ganomi gyvuliai – ganiava nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. ne intensyviau kaip 1 SG vienam hektarui). Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) ganyklose arba pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko, supresuota, šienas sudėtas į kūgius) iki spalio 30 d.– yra bendrinis, galiojantis visiems pareiškėjams, taip pat reikia laikytis ir kt. apribojimų.

Jei papildomas ūkinės veiklos apribojimas, susijęs su trąšų, pesticidų ar kalkinimo medžiagų naudojimu, būtina:

 • tvarkyti buhalterinę apskaitą;
 • pildyti Trąšų naudojimo ir augalų apsaugos produktų žurnalą.

Dėl papildomo ūkinės veiklos apribojimo, susijusio su ganymo ar šienavimo terminų atidėjimu vėlesniam laikui, būtina pildyti (per PPIS) Ganyklų arba pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalą (forma – 4 priedas TI taisyklėse); užpildyto žurnalo popierinė forma pateikiama patikros metu.

Jei papildomas ūkinės veiklos apribojimas, susijęs tik su draudimu sausinti ar kitaip keisti teritorijos hidrologinį režimą (šio apribojimo atveju), parama teikiama tik tuo atveju, jeigu nėra anksčiau įrengtų sausinimo sistemų arba anksčiau įrengtos sausinimo sistemos yra nurašytos ir nefunkcionuojančios.

Parama „Natura 2000“ miškuose. Reikalavimai pareiškėjui

Pareiškėjais gali būti privačių miškų valdytojai (privačių miškų savininkai arba jų valdos nariai – tai nauja) ar privačių miškų valdytojų asociacijos, kurių valda (jos dalis) yra „Natura 2000“ vietovėje arba už jos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje, kurioje turi būti nustatyta EB svarbos paukščių veisimosi vieta.

Pareiškėjas privalo tvarkyti miško teritoriją, laikydamasis nacionalinių teisės aktų bendrųjų reikalavimų ir papildomų konkrečiai vietovei taikomų privalomų apribojimų (jeigu konkrečiam plotui taikomas daugiau nei 1 iš 4 apribojimų, būtina pasirinkti 1 iš jų):

 1. Uždrausta  vykdyti   pagrindinius   miško   kirtimus   (pagrindiniai   kirtimai   atidėti vėlesniam laikui)  arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai (leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 10 proc. medyno tūrio per 10 metų) medyne, kuris pasiekęs IV grupės miškams taikomą kirtimų amžių (PK kodas).
 2. Draudžiami ugdomieji miško kirtimai ir brandžių medžių  iškirtimas  bei draudžiami arba ribojami sanitariniai miško kirtimai, leidžiant  palikti  tam  tikrą skaičių  džiūstančių  ar  išdžiūvusių medžių 1 ha (UK kodas).
 3. Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse turi būti paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių (galima kreiptis dėl kirtimų, atliktų po 2004 m. gegužės 1 d., jei nebuvo kreiptasi pagal 2007–2013 m. KPP; NM kodas).
 4. Sanitariniais  miško  kirtimais negali būti iškertami visi džiūstantys ar išdžiūvę medžiai (DM kodas).

Deklaruotas miško plotas „Natura 2000“ vietovėje ar už jos ribų ? 0,5 ha „Natura 2000“ plote – EB svarbos miško buveinė ar (ir) potenciali buveinė ir (arba) EB svarbos rūšies radavietė ar jos buveinė (PPIS valda patenka į sutartiniais kodais PK, UK, NM ar DM pažymėtus plotus). VMT leidimas kirsti mišką plynųjų pagrindinių miško kirtimų atveju (NM kodas).

Būtini dokumentai

Būtina turėti papildomus dokumentus:

 1. PPIS valda nepatenka į PK, UK, NM ar DM kodais pažymėtus plotus;
 2. PPIS nurodytos informacijos nepakanka paraiškai pateikti;
 3. Valdoje įvyko tam tikrų pokyčių (dėl veiklos apribojimų);
 4. Deklaruojant valdą už „Natura 2000“ teritorijos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje (EB svarbos paukščių tuokvietė).

Papildomi dokumentai, deklaruojant „Natura 2000“ vietovėje:

 1. Saugomos  teritorijos  direkcijos  pažyma,  išduota  ne  anksčiau  kaip  2015 metais.
 2. Direkcijos pažyma, išduodama pagal valdos buvimo vietą, pateikus: miško valdymo teisę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą; parengtą ir patvirtintą galiojantį (pakoreguotą) vidinės miškotvarkos projektą arba VMT pažymą apie miškų valstybės kadastro duomenis arba
  miškininko specialisto išvadą apie nustatytą EB svarbos  paukščių tuokvietę.

Papildomi dokumentai, deklaruojant už „Natura 2000“ teritorijos ribų esančioje gamtiniu požiūriu vertingoje teritorijoje:

 1. Saugomos  teritorijos  direkcijos  pažyma.
 2. Vidinės miškotvarkos projektas arba miškininko specialisto išvada apie nustatytą EB svarbos  paukščių tuokvietę (taisyklių 2 priedas).

Išmokų dydžiai skiriasi

Pernai rugsėjį  ŽŪM ministro patvirtinta Galimai neteisėtų sąlygų, sukurtų siekiant gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones nustatymo metodika priemonei „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje ir miškuose netaikoma:

 • 54 Eur už vieną ha ariamosios žemės. Parama už ariamąją žemę neskiriama, jei deklaruotame plote AM identifikavo EB svarbos natūralių ir saugomų rūšių buveines (specifines pievas).
 • 70 Eur už vieną ha natūralių ir pusiau natūralių pievų.
 • 272 Eur už vieną ha (pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu, t. y. pirmuosius 5 metus nuo pirmos gautos išmokos pagal priemonę) – pagrindinių miško kirtimų draudimo / atidėjimo  vėlesniam laikui atveju.
 • 200 Eur už vieną ha – pasibaigus pirminiam 5 metų laikotarpiui.
 • 155 Eur už vieną ha – kompleksinio apribojimo atveju.
 • 156 Eur už vieną ha – plynųjų pagrindinių miško kirtimų atveju.
 • 62 Eur už vieną ha – sanitarinių kirtimų atveju.

Privalumai dalyvaujant kitose priemonėse

Pareiškėjai, siekiantys „Paramos „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, gali pretenduoti į paramą už tą patį plotą ir pagal kitas KPP priemones, atsižvelgdami į paramos priemonių suderinamumą (pagal TI taisyklių 2 priedo „Paramos suderinamumo matricą“), jei jie laikosi savanoriškai prisiimtų įsipareigojimų pagal visas šias priemones.

Pareiškėjai, tęsiantys įsipareigojimus pagal 2007–2013 m. KPP priemonę „Miškų aplinkosaugos priemonės“ negali pretenduoti į paramą už tą patį plotą pagal veiklos sritį „Parama 2000 miškuose“.

Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento pranešimą

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita