Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Mažosios bendrijos mokesčiai

Mažosios bendrijos mokesčiai

Asta Urbonienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Rokiškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-06-16

 

Mažoji bendrija  – privatus juridinis asmuo – įmonė,  kurios visi nariai yra fiziniai asmenys. Mažojoje bendrijoje gali būti ne daugiau kaip 10 narių. Jos pavadinime turi būti teisinę formą nusakantys žodžiai „mažoji bendrija“ arba šių žodžių santrumpa „MB“. Mažosios bendrijos nariu gali būti fizinis asmuo, įnešęs ar įsipareigojęs įnešti įnašą į mažąją bendriją, taip pat mažosios bendrijos nario teises įgijęs fizinis asmuo.

MB nario gautų pajamų apmokestinimas

MB narys gali pasirinkti, kokią sumą laikyti su darbo santykiais susijusiomis pajamomis. Ji neturi viršyti nustatytų ,,lubų”, t. y. 20688 Eur.

Šios pajamos apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą. Pajamoms taikomas MNPD, MPNPD, atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos. Tai yra B klasės pajamos, jų rūšies kodas 02. Jos deklaruojamos metams pasibaigus, iki gegužės 1 d., metinėje pajamų deklaracijoje (GPM 308 formoje).

Valstybinio socialinio draudimo įmoka

Valstybinio socialinio draudimo įmoka (VSD) – 26,3 procento. Nuo 2015 m. sausio 1 d. už mažosios bendrijos narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo minimaliosios mėnesinės algos, t. y. VSD įmokos dydis – 78,90 euro.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savarankiškai dirbantieji (individualių įmonių savininkai, MB nariai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai) 1 m. nuo pirmosios veiklos pradžios VSD įmokas „Sodrai“ moka nuo asmeniniams poreikiams išsiimamų pajamų sumos.

Ši VSD įmokų mokėjimo tvarka taikoma ir tais atvejais, kai socialinio draudimo įmokas už šiuos asmenis yra sumokėjusi individuali įmonė ar MB, ar tikroji ūkinė bendrija ar komanditinė ūkinė bendrija, arba jie yra sumokėję įmokas, kaip individualia veikla užsiimantys asmenys, išskyrus tuos, kurie verčiasi individualia veikla turėdami verslo liudijimą, arba  jie yra asmenys, nurodyti VSD įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje ar 2 dalies 1 ir 2 punktuose (į šį sąrašą patenka dirbantys pagal darbo sutartis ir kt.), arba  jiems paskirtos valstybinės socialinio draudimo senatvės ar netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, arba jei individualios įmonės savininkas, mažosios bendrijos narys ar ūkinės bendrijos narys yra ne vyresnis kaip 29 metų.

Sveikatos draudimo įmoka (PSD) – 9 proc. MB už  kiekvieną bendrijos narį kiekvieną mėnesį  turi mokėti  9 proc. dydžio  PSD įmokas, kurios skaičiuojamos nuo  MB  nario  savo  reikmėms  išsiimamų  pinigų  arba ne mažesnės nei minimali mėnesinė alga – šiuo metu tai sudaro 27 Eur/mėn.

Tais atvejais, kai MB laikinai nevykdo veiklos ir apie tai yra informavusi Valstybinę mokesčių inspekciją arba neišsiima asmeniniams poreikiams pinigų, kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, MB nariai kas mėnesį už save moka 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio įmokas (27 Eur/mėn.).

MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, priskiria leidžiamiems atskaitymams sumokėtas su darbo santykiais susijusias pajamas ir jos sumokėtus mokesčius (VSD ir PSD).

MB narys (LR nuolatinis gyventojas) gavo pajamų iš MB paskirstytojo pelno

MB narys moka 15 proc. GPM, B klasės pajamos deklaruojamos metams pasibaigus, iki gegužės 1 d., pajamų rūšies kodas 26, taikomas MPNPD, atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos.

MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, pajamas iš paskirstytojo pelno priskiria neleidžiamiems atskaitymams.

MB vadovo gautų pajamų apmokestinimas

Jei MB vadovas yra nuolatinis Lietuvos gyventojas, jo gaunamas atlygis pagal paslaugų sutartį yra A klasės pajamos ir GPMĮ 23 str. nustatytais terminais mokamas 15 proc. GPM, pajamų rūšies kodas 70, A klasės pajamos (jei MB vadovas ne MB narys), B klasės pajamos (jei MB vadovas yra MB narys), taikomas MPNPD, atimamos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos.

Jei MB vadovas yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, jo gaunamas atlygis pagal paslaugų sutartį, remiantis GPMĮ 5 str., yra ne GPM objektas.

MB vadovo šalies teritorijoje už atlygį vykdoma ekonominė veikla, įskaitant paslaugų teikimą MB, yra PVM objektas. Prievolė apskaičiuoti ir mokėti PVM atsiranda, jeigu 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šalies teritorijoje vykdant ekonominę veiklą tiektas prekes ir (arba) paslaugas viršijo 45000 eurų, arba prekių, įsigytų iš kitų valstybių narių ir skirtų jo ekonominei veiklai vykdyti, vertė praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais numato, kad viršys 14000 eurų.

MB mokami mokesčiai

Pelno mokestis. Pelno mokestis MB yra standartinis – 15 proc. arba lengvatinis 5 proc. Lengvatinis pelno mokesčio tarifas taikomas tada, kai vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, o mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 300000 Eur. MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, sumokėtas MB nario su darbo santykiais susijusias pajamas ir jos sumokėtus mokesčius priskiria leidžiamiems atskaitymams.

MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, savo nario pajamas iš paskirstytojo pelno priskiria neleidžiamiems atskaitymams.

MB, apskaičiuodama apmokestinamąjį pelną, sumokėtas vadovui pajamas priskiria leidžiamiems atskaitymams.

Gyventojų pajamų mokestis. Jei MB išmoka A klasės pajamas, tai prievolė išskaičiuoti GPM, jį sumokėti į biudžetą ir gautas pajamas deklaruoti FR0572 formos deklaracijoje tenka MB. Jei MB išmoka B klasės pajamas, tuomet prievolė apskaičiuoti GPM, jį sumokėti į biudžetą ir gautas pajamas deklaruoti tenka pajamas gaunančiam asmeniui, tačiau MB taip pat GPMĮ nustatyta tvarka teikia pažymą FR0471 apie išmokėtas B klasės pajamas (02 kodas – darbo užmokestis, 26 kodas – pajamos iš paskirstyto pelno).

Įmokos į garantinį fondą, tarifas 0,2 procento. MB įmokas moka nuo priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). Įmokos į garantinį fondą nėra mokamos nuo MB vadovo ar narių gautų pajamų.

MB apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu

Pagal pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, MB PVM privalo registruotis mokėtoju, jeigu gautos pajamos už parduotas prekes (suteiktas paslaugas) šalies teritorijoje per paskutiniuosius 12 mėn. yra didesnės nei 45000 Eur. Taip pat jeigu MB iš kitos valstybės narės įsigyja (importuoja) prekių  daugiau nei už 14000 Eur per kalendorinius metus. Įmonė PVM mokėtoja taip pat gali tapti savanoriškai pateikusi VMI prašymą ir kitus PVM registravimui reikalingus dokumentus.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5