Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Ūkininko mokami mokesčiai, jei ūkyje yra samdomų darbuotojų

Ūkininko mokami mokesčiai, jei ūkyje yra samdomų darbuotojų

Marija Vitkienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2014-11-06

 

Stambėjant ūkiams, vis dažniau ūkininkai pagalvoja apie tai, kad ūkyje reikalingi darbuotojai. Tada kyla daug klausimų: kaip teisingai įforminti į darbą priimamą darbuotoją, kokias pranešimo formas ir kada siųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Sodrai, kokius mokesčius mokėti už įdarbintą žmogų.

Ūkininkai turi dvi galimybes įdarbinti. Nuolatiniam darbui darbuotojas įdarbinamas pagal darbo sutartį, kurią reglamentuoja LR darbo kodekso nuo 93 iki 107 straipsniai.

Sezoniniam ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančiam darbui atlikti darbuotojas gali būti įdarbinamas supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitus, kuriuos reglamentuoja LR žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

Kai darbuotojas samdomas pagal darbo sutartį

Jeigu ūkininkas samdo darbuotojus dirbti ūkyje, jis tampa draudėju ir privalo teikti Sodrai ir VMI atitinkamus pranešimus, o iš darbuotojų darbo užmokesčio išskaičiuoti ir sumokėti valstybinio socialinio ir sveikatos draudimo, gyventojų pajamų mokesčio įmokas. Taip pat ūkininkas 30,98 proc. įmokas nuo priskaičiuoto darbuotojo atlyginimo turi sumokėti Sodrai ir 0,2 proc. – garantiniam fondui.

Informuojama Sodra

Ūkininkas (draudėjas), priėmęs darbuotoją ir pasirašęs su juo darbo sutartį, turi užpildyti 1-SD pranešimą („Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią”). Jame nurodyti pranešimo pateikimo priežastį, kuri žymima kodu „01“. Pranešimas pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita. Tai reikia padaryti ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

Atleidus darbuotoją ir nutraukus su juo darbo sutartį, reikia pildyti 2-SD pranešimą („Pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą”). Jame turi būti nurodyta pranešimo pateikimo priežastis, žymima kodu „02“. Tai padaryti reikia per 3 darbo dienas nuo apdraustojo socialiniu draudimu atleidimo iš darbo dienos. Šis pranešimas taip pat pateikiamas VSDFV teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita.

Ūkininkai (draudėjai) dar turi pildyti SAM pranešimą (,,Pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį“) apie apdraustiesiems už kalendorinį mėnesį apskaičiuotas pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, sumas ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas. Šį pranešimą pateikti ir įmokas VSDFV teritoriniam skyriui sumokėti draudėjai privalo iki kito mėnesio 15 dienos.

Informuojama VMI

Iki kito mėnesio 15 d. ūkininkas privalo VMI pateikti FRO572 deklaraciją („Mėnesinė pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracija“) ir sumokėti priskaičiuotą Gyventojų pajamų mokesčio įmoką.

Įmokų į Garantinį fondą tarifas yra 0,2 proc. priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Jas į Garantinį fondą ūkininkas apskaičiuoja ir moka nuo tos dienos, kurią darbuotojui pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis. Įmokos mokamos kartą per mėnesį, tačiau mažos įmokos gali būti mokamos ir taip:

  • iki 150 Lt per metus – kartą per ataskaitinius metus, iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 d., t. y. iki sausio 15 dienos;
  • nuo 151 iki 300 Lt – 2 kartus per ataskaitinius metus, iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 d. ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 d., t. y. iki liepos 15 d. ir iki kitų metų sausio 15 dienos.

Dažnai ūkininkai klausia, kiek reikės mokėti mokesčių už įdarbintą darbuotoją. Norėdami atsakyti į šį klausimą, pateiksime pavyzdį.

Pavyzdys. Ūkininkas įdarbina darbuotoją pagal darbo sutartį, kurioje numatyta, kad jam bus mokamas LR Vyriausybės patvirtintas minimalus mėnesinis atlyginimas, t. y. 1035 Lt/mėn.

Pajamų mokestis, 15 proc. – 71,11 Lt
Sodra. Sveikatos draudimas, 6 proc. – 62,10 Lt
Sodra. Pensijų ir soc. draudimas, 3 proc. – 31,05 Lt
Išmokamas atlyginimas „į rankas“ – 870,74 Lt

Darbdavio sumokami mokesčiai:
Sodra, 30,98 proc. – 320,64 Lt
Įmokos į garantinį fondą, 0,2 proc. – 2,07 Lt

Taigi ūkininkui mokant MMA, darbo vieta kainuos 1357,11 Lt

Naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus

Ūkininkas, kuris pasirenka samdyti darbuotoją laikinai, t. y. pagal paslaugų kvitą, turi žinoti, kad vienas darbuotojas pas vieną darbdavį turi teisę dirbti ne ilgiau kaip 60 dienų. Jei darbuotojas dirba keliems darbdaviams, – ne ilgiau kaip 90 d. per kalendorinius metus. Sumuoti reikia kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Ūkininkas, nutaręs samdyti darbuotoją pagal paslaugų kvitą, pirmiausia Sodros teritoriniuose skyriuose privalo įsigyti „Paslaugų kvitų knygelę“.

Paslaugų kvitą darbdavys turi pradėti pildyti prieš darbuotojo darbo pradžią, įrašydamas įdarbinamo asmens duomenis, datą, atlygio mokėjimo būdą. Antrąjį užpildyto kvito egzempliorių reikia įteikti darbuotojui.

Už atliktus darbus darbdavys su darbuotoju privalo atsiskaityti pasibaigus dienai arba darbų atlikimo terminui, kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė. Kai darbuotojas baigia numatytus darbus, darbdavys baigia pildyti abu paslaugų kvito egzempliorius. Iki galo užpildytą antrąjį egzempliorių jis grąžina darbuotojui, o pirmąjį saugo.

Darbdavys Sodrai turi pildyti pranešimą PKV-02 (,,Pranešimas apie asmenų suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitus“) apie darbuotojo pajamas, nuo kurių skaičiuojamos privalomo sveikatos draudimo įmokos, t. y. 9 procentai. Pranešimą VSDFV teritoriniam skyriui pateikti ir įmokas sumokėti privalu iki kito mėnesio 15 dienos.

Taigi ūkininkas, pasamdęs darbuotoją pagal paslaugų kvitą ir jam sumokėjęs 1035 Lt, Sodrai sumokės 93,15 PSD įmoka. Iš viso darbo vieta kainuos 1128,15 Lt.

Kad šie santykiai netaptų darbo santykių pakaitalu, numatyta, jog pagal šiuos kvitus gali būti teikiamos tik tam tikros paslaugos. Taip pat numatytas darbo dienų ribojimas tiek pas vieną, tiek pas kelis darbdavius.

Darbdavys privalo kontroliuoti, kad darbuotojas neviršytų maksimalaus 60 d. termino, nustatyto žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms vienam darbdaviui teikti.

Ne mažiau svarbi yra per metus gaunamų pajamų suma. Nes viršijus 6000 Lt, privalu susimokėti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Šiuo atveju pajamas apskaičiuoja, deklaruoja ir pajamų mokestį pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės l d. sumoka pats darbuotojas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5