Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis

Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis

Albertas Narvidas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kėdainių rajono agentūros vyresnysis specialistas


2012-02-10

 

Kasmet, o ypač sausį ir vasarį, žemės ūkio subjektams iškyla klausimų dėl mokesčio už aplinkos teršimą deklaravimo ir mokėjimo. Daugiausia neaiškumų ir problemų sukelia mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis. Šio mokesčio mokėtojai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos (t. y. pasibaigus kalendoriniams metams) privalo Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) pateikti užpildytą mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijos FR0524 formą ir sumokėti deklaruotas mokesčio sumas. Deklaracijos pateikiamos elektroniniu būdu, paštu arba pristatant jas atitinkamai VMI.

Aplinkos-tersimas

Apmokestinamosios pakuotės rūšis ir mokesčio tarifus nustato Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (Žin., 1999, Nr. 47-1469) 4 priedėlis:

  • popierinė ir kartoninė – 0,1 Lt/kg,
  • stiklinė – 0,2 Lt/kg,
  • kita (medinė, tekstilinė ir pan.) – 0,2 Lt/kg,
  • plastikinė – 1,8 Lt/kg,
  • polietileno tereftalatas (PET) – 2 Lt/kg,
  • kombinuota (sudaryta iš 2 ar daugiau skirtingų medžiagų, daugiasluoksnė ir pan.) – 2 Lt/kg,
  • metalinė – 2,6 Lt/kg pakuotės svorio.

Mokesčio tarifai kasmet indeksuojami: 2011 m. mokestinio laikotarpio indeksavimo koeficientas – 1,393.

Kada tampama mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis mokėtoju

Šį mokestį turi mokėti gamintojai ir importuotojai. Gamintojas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravęs savo veiklą asmuo, kuris pakuoja gaminius į pakuotę, net jeigu pakavimo paslaugas pagal susitarimą atlieka kitas asmuo. Nuo 2012 m. sausio 1 d. gaminantys ūkininkavimo veikloje naudojamą šienainį nebelaikomi gamintojais.

Visi žemės ūkio subjektai tampa gamintojais, jei pakuoja ar perpakuoja bet kokius gaminius, prekes, žaliavas ir kt. į pakuotę ir (ar) įveža į Lietuvos Respubliką supakuotus bet kokius gaminius, prekes, žaliavas ir kt. Tik pakavimo paslaugas teikiantys asmenys nėra gamintojai!

Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pripildytos gaminių pakuotės kiekį.

Tiekimas vidaus rinkai – tai Lietuvos Respublikos teritorijoje pripildytos gaminių pakuotės atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvoje ar sunaudojimas gamintojo reikmėms, taip pat įvežtos į Lietuvos Respublikos teritoriją pripildytos gaminių pakuotės atlygintinai arba neatlygintinai perleidimas bet kuriam kitam asmeniui Lietuvos teritorijoje ar sunaudojimas importuotojo reikmėms.

Atlygintinas ar neatlygintinas perleidimas kitam asmeniui – tai bet koks žemės ūkio subjekto, kuriam nuosavybės teise priklauso pripildyta įvairių gaminių, prekių, žaliavų ar kt. pakuotė, sandoris, po kurio nuosavybės teisė į minėtą pakuotę pereina kitam asmeniui.

Sunaudojimas savoms reikmėms – tai pagamintų supakuotų gaminių išpakavimas, siekiant šiuos gaminius panaudoti savo vykdomoje veikloje ar perleisti kitam asmeniui.

Pakuotė – tai grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams.

Pažymėtina, kad pakuotę sudarantys jos komponentai ir pagalbiniai elementai yra jos dalys (pavyzdžiui – pritvirtintos ar priklijuotos etiketės, sąsagos ir pan.). Gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, skirta tam gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos ir pašalinamos kartu (pavyzdžiui – dešrų apvalkalai, sūrius dengiantis vaško sluoksnis, vazonai, kuriuose augalas auga visą savo gyvavimą, ir pan.). Pakuotei taip pat nepriskiriamos ritės ir velenai.

Išvežant į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius

Žemės ūkio subjektai, kurie patys ar per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos į apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami už visą išvežtą pakuotės kiekį. Mokesčio mokėtojai privalo turėti ir kai  reikalaujama pateikti tai patvirtinančius dokumentus (sąskaitos, gabenimo dokumentai ir kt.). Išvežant pakuotę iš Lietuvos Respublikos teritorijos per trečiuosius asmenis, žemės ūkio subjektas privalo turėti sutartį su trečiuoju asmeniu dėl mokesčių mokėtojui priklausančios pakuotės išvežimo.

Užduočių įvykdymą patvirtina pažymos

Gamintojai ir importuotojai atleidžiami nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis arba mokestis mažinamas, jei įvykdomos pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduotys. Šių užduočių dydžiai 2007–2012 m. laikotarpiui nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 1168 (Žin., 2006, Nr. 130-4897).

Pakuotės atliekų naudojimo ir (ar) perdirbimo užduočių įvykdymą patvirtina atliekas išvežančios ar jas naudojančios įmonės išduodamos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintos formos pažymos. Šių pažymų duomenys įrašomi mokesčio deklaracijos FR0524 priede.

Pažymas apie panaudotą ar išvežtą iš Lietuvos atliekų kiekį įmonės, naudojančios ar eksportuojančios atliekas, išduoda mokestiniu laikotarpiu ar jam pasibaigus, tačiau ne vėliau kaip per 30 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos.

Atliekas naudojančių ir eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

Mokesčio lengvatos

Žemės ūkio subjektai savo veikloje dažnai naudoja daugkartines pakuotes – didmaišius, dėžes, maišus, padėklus ir pan. Nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakartotinio naudojimo pakuotės atliekomis atleidžiami mokesčio mokėtojai, kurie įvykdo visą pakuočių surinkimo ir pakartotinio naudojimo užduotį (t. y. susigrąžina iš Lietuvos rinkos ne mažiau kaip 80 proc. tokios pakuotės).

Nuo 2012 m. sausio 1 d. nuo mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis atleidžiami gamintojai ir importuotojai, kurie per mokestinį laikotarpį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia ne daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių bei tvarko pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitą. Todėl nuo 2012 m. ir vėlesniems mokestiniams laikotarpiams dalis žemės ūkio subjektų galės sutaupyti ir nemokėti šio mokesčio, jei pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 patvirtintų „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“ (Žin., 2002, 81-3503) V dalies reikalavimus ir toliau tinkamai vykdys pakuočių apskaitą.

Privaloma užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade

Būtina priminti, kad mokestį už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaruojantys ir mokantys žemės ūkio subjektai per tris mėnesius nuo gaminiais pripildytų pakuočių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai pradžios privalo užsiregistruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 patvirtintų „Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių“ (Žin., 2009, Nr. 65-2599) reikalavimus. Gamintojas ir (ar) importuotojas, pageidaujantis registruotis Sąvade, elektroniniu paštu arba raštu pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jo buveinė, nustatytos formos prašymą.

Sąvadą ir jame jau įregistruotus ūkinės veiklos vykdytojus galite rasti čia.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5