Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > APSKAITA IR MOKESČIAI > Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų (gazolio) įsigijimas žemės ūkiui

Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų (gazolio) įsigijimas žemės ūkiui

Ingrida Baublienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Varėnos r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2015-10-13

 

Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų (gazolio) įsigyti turi teisę žemė ūkio veiklos subjektai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas, gyvulius ir kitus duomenis, ir kurie naudoja dyzelinius degalus (gazolį) žemės ūkio produktų gamybai.

Žemės ūkio veiklos subjektais įvardijami fiziniai ar juridiniai asmenys arba fizinių ar juridinių asmenų grupė, taip pat Lietuvoje registruotas užsienio juridinio asmens filialas, kurie užsiima žemės ūkio veikla arba žemės ūkio ir alternatyviąją veikla, kurių žemės ūkio valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų (gazolio) kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis šiais duomenimis:

 • pagal einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (hektarais), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti (pagal žemės ūkio augalų rūšis);
 • pagal einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą grybų plotą kvadratiniais metrais;
 • pagal praėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą vidutinį sutartinių gyvulių, paukščių ir kitų gyvūnų skaičių;
 • pagal paėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre įregistruotą vidutinių bičių šeimų skaičių;
 • pagal paėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą hektarais, kuriame auginamos sraigės;
 • pagal paėjusiais ūkiniais metais Ūkinių gyvūnų registre registruotą plotą kvadratiniais metrais, kuriame auginami sliekai.

Norėdami įsigyti dyzelinių degalų (gazolio), žemės ūkio veiklos subjektai Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) turi pateikti atitinkamos formos prašymą. Nauji žemės ūkio veiklos subjektai, einamaisiais metais deklaravę žemės ūkio naudmenas, prašymą gali pateikti iš karto po to, kai įregistruoja žemės ūkio valdą ar žemės ūkio veiklos įmonę. Leidimas įsigyti akcizais neapmokestinamų dyzelinių degalų (gazolio) žemės ūkio produktų gamybai yra išduodamas ūkiniams metams. Ūkiniai metai prasideda nuo liepos 1 d. ir baigiasi kitų metų birželio 30 d., todėl kiti žemės ūkio veiklos subjektai gali teikti prašymus prasidėjus naujiems ūkiniams metams, t. y. po liepos 1 d. Prašymą gali pateikti pats žemės ūkio veiklos subjektas ar jo įgaliotas asmuo.

Prašymą galima pateikti trimis būdais:

 • per VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI) adresu https:/www.vmi.lt/sso/login. Prie Mano VMI prisijungti galima naudojantis e. bankininkystės duomenimis, e. parašu arba VMI suteiktas identifikavimo priemones;
 • bet kurioje apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (AVMI);
 • paštu (paprastu arba registruotu laišku).

Kartu su prašymu taip pat būtina pateikti papildomus dokumentus:

 • žemės ūkio veiklos subjekto tapatybę patvirtinančius dokumentus (jeigu prašymas teikiamas AVMI);
 • jeigu duomenis pateikia įgaliotas asmuo, įgaliojimą atstovauti žemės ūkio subjektui ir įgaliotojo asmens tapatybės dokumentus;
 • FR0803 formos leidimą ir degalų įsigijimo apskaitos lentelę ir jų kopijas (jeigu toks leidimas jau buvo anksčiau išduotas) ir kt.

Teikiant prašymus naujam leidimui išduoti, patikslinant leidimą, perimant dyzelinių degalų (gazolių) kiekį iš kito žemės ūkio veiklos subjekto ar pasikeitus duomenims, FR0803 formos leidimas ir visi turimi degalų įsigijimo apskaitos lentelės lapai turi būti grąžinami AVMI.

Prašymas teikiamas vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2003 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. VA-131 patvirtintomis Akcizais neapmokestinamojo dyzelinių degalų (gazolio) įsigijimo 200_ m. kortelės išdavimo, jos pildymo ir tokių degalų apskaitos taisyklėmis. Įsakymas išdėstytas nauja redakcija 2015 m. liepos 10 d. Nr. VA-47.

AVMI turi parengti leidimą per 10 darbo dienų nuo prašymo arba papildomų dokumentų ir/ar duomenų gavimo dienos. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras turi pateikti AVMI duomenis, pagal kuriuos yra apskaičiuojamas leistinų įsigyti dyzelinių degalų (gazolio) kiekis, jeigu tokie duomenys per nurodytą terminą (t. y. 10 darbo dienų) nėra pateikti, naujas išdavimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo šių duomenų pateikimo AVMI.

AVMI turi teisę ir neišduoti leidimo. Tokiu atveju apie neišduotą leidimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną žemės ūkio veiklos subjektas informuojamas paštu, registruotu laišku arba per Mano VMI ir nurodomos neišdavimo priežastys.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 37 str. 1 dalimi, žemės ūkio veiklos subjektas privalo sumokėti nurodyto dydžio akcizus, jeigu:

 • įsigijo dyzelinių degalų (gazolio) daugiau negu priklauso pagal taisykles. Jeigu leidime nurodytas kiekis buvo viršytas daugiau negu 15 proc., žemės ūkio veiklos subjektai privalo deklaruoti ir sumokėti šį akcizo skirtumą Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nustatyta tvarka. Įsigyti iki 15 proc. papildomai dyzelinių degalų (gazolio) gali atitinkamai mažinant ateinančiais ūkiniais metais įsigyjamą dyzelinių degalų (gazolių) kiekį;
 • naudojo gazolius ne žemės ūkio produktų gamybai vykdyti;
 • paaiškėja, kad teikiant prašymą įsigyti dyzelinių degalų (gazolių) negalėjo jų įsigyti, nes žemės ūkio veiklos subjektas priskiriamas prie sunkumų patiriančių įmonių arba bendra iš viso per einamuosius kalendorinius metus jo gautos pagalbos vertė didesnė už pagalbos vertę, kurią subjektas būtų gavęs pagal taisykles.

Deklaruojant viršytą įsigyto dyzelių degalų (gazolio) kiekį (kai kiekis buvo viršytas daugiau negu 15 proc.) arba atsiradus prievolei sumokėti akcizą, pasibaigus ūkiniams metams, per 5 dienas turi būti pateikta asmens akcizų deklaracija FR0630A. Deklaraciją galima pateikti per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), paštu (paprastu arba registruotu laišku) arba atvykus į AVMI. Deklaraciją taip pat galima pateikti tiesiogiai portale. Pateikus deklaraciją FR0630A, turi būti 1001 kodu sumokėtas deklaracijoje apskaičiuotas akcizo mokestis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

 

uadt

 

apskaita

baneris_5