Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kaip teisingai vykdyti paramos viešinimą

Kaip teisingai vykdyti paramos viešinimą

Greta Rutkauskaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ekonomikos konsultantė


2016-03-02

 

Žemdirbiai, įgyvendinantys projektus, finansuojamus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, įsipareigoja juos viešinti. Paramos viešinimą reglamentuoja LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklės (toliau – Viešinimo taisyklės).

Paramos gavėjai, pasirašę paramos sutartį ir pradėję vykdyti projekte numatytus darbus, ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos ir ne trumpiau kaip 5 m. nuo galutinio paramos lėšų išmokėjimo privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų informuota apie projektą, finansuojamą iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Viešinimo priemonės

Pagal Viešinimo taisykles galimos šios paramos viešinimo priemonės:

 • plakatai;
 • aiškinamieji stendai;
 • informacinės lentos;
 • straipsniai spaudoje;
 • spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;
 • viešinimo renginiai;
 • popieriniai ir elektroniniai leidiniai, garso bei vaizdo medžiaga;
 • išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);
 • paramos gavėjo tinklalapiai.

Paramos gavėjai privalo naudoti tik kokybiškas viešinimo priemones. Jas įrengti matomoje projekto vykdymo vietoje ir užtikrinti tinkamą informacijos turinį. Viešinimo priemonių informacija turi atitikti privalomus reikalavimus, t. y. naudojami teiginiai, aiškinantys ES vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, programos logotipas ir ES emblema (vėliava).
Kokią viešinimo priemonę privalo naudoti paramos gavėjas, priklauso nuo paramos projektui sumos. Pagrindinės viešinimo priemonės ir jų pavyzdžiai pateikiami lentelėje.

Lentelė. Pagrindinės viešinimo priemonės

Viešinimo išlaidos kompensuojamos

Viešinimo išlaidos yra priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų, todėl Viešinimo taisyklėse numatytos didžiausios viešinimo priemonėms skirtų išlaidų sumos, priklausančios nuo projekto paramos sumos:

 • jei paramos suma yra iki 9999 eurų, didžiausia tinkamų finansuoti viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 30 eurų;
 • jei paramos suma yra 10000–49999 eurų, didžiausia viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 60 eurų;
 • jei paramos suma yra 50000–249999 eurų, didžiausia viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 435 eurų;
 • jei paramos suma yra 250000–499999 eurų, didžiausia viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 869 eurų;
 • jei paramos suma viršija 500000 eurų, didžiausia viešinimui skirtų išlaidų suma yra iki 1448 eurų.

Sankcijos

Jeigu paramos gavėjas nevykdo gautos paramos viešinimo ar vykdo jį netinkamai, taikomos sankcijos, nustatytos jų taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
Jei pažeidimas nustatomas projekto arba verslo plano įgyvendinimo metu (pateikus mokėjimo prašymą), mokėjimo prašymas nekompensuojamas tol, kol nebus paviešinta parama.

Pažeidimą nustačius projekto arba verslo plano kontrolės laikotarpiu, taikoma 0,5 proc. sankcija nuo išmokėtos paramos sumos, bet ne mažiau nei 100,01 euro, ir pakartotinai prašoma pateikti reikalingus dokumentus.

Parengta pagal LR ŽŪM 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.

X
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita