Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama siekiantiems kaimo vietovėse kurti ir plėtoti ne žemės ūkio veiklą

Parama siekiantiems kaimo vietovėse kurti ir plėtoti ne žemės ūkio veiklą

Lina Bieliauskienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro ekonomikos konsultantė


2015-12-02

 

Iki 2015 m. gruodžio 14 d. ūkininkai ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.

Parama skirta ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti kaimo vietovėse. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie LR Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, išskyrus veiklos sritis, išvardintas pagal Priemonės veiklos sritį neremiamų veiklų sąraše. Toks neremiamų veiklų sąrašas pateikiamas šios priemonės Taisyklių priede. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Pareiškėjas laikomas tinkamu gauti paramą, jei:

1.  Atitinka labai mažos įmonės reikalavimus. LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (toliau LR SVV plėtros įstatymas) numatyta, kad Maža įmonė – tai įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;
  • įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 1,5 mln. eurų.

2.  Yra savarankiškas ūkio subjektas. LR SVV plėtros įstatyme nurodoma, kad Savarankiška įmonė tokia, kuri nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei.

Partnerinės įmonės yra įmonės, kai viena įmonė kitoje tiesiogiai ar netiesiogiai turi nuo 25 iki 50 proc. akcijų ar įmonės dalyvių balsų (išskyrus LR SVV plėtros įstatyme numatytas išimtis).

Susijusios įmonės yra įmonės, kai viena įmonė kitoje turi daugumą dalyvių balsų (daugiau kaip 50 proc. akcijų). Taip pat, kai tie patys fiziniai asmenys – įmonės dalyviai (akcininkai, steigėjai ir pan.) turi daugumą balsų keliose įmonėse, kurios verčiasi tokia pat veikla arba veikia toje pačioje ar susijusioje rinkoje. Taip pat kiti LR SVV plėtros įstatyme numatyti atvejai.

3.  Užtikrina, kad projekte numatytos išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo ir nėra finansuojamos iš kitų ES fondų, kitų viešųjų lėšų.

4.  Neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui.

5.  Užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas, iš projekte numatytos veiklos gautinas lėšas. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad skolintos lėšos finansuojant projektą negali sudaryti daugiau kaip 90 proc. projekto vertės ir ne mažiau kaip 10 proc. projekto vertės turi sudaryti nuosavos lėšos.

6. Tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas) pagal LR teisės aktų nustatytus reikalavimus.

7. Pateikia ekonomiškai pagrįstą verslo planą.

8. Numatytos investicijos atitinka aplinkosaugos, gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (jei investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi).

9. Projekte numatyta vykdyti veikla bus vykdoma kaimo vietovėje. Pareiškėjo buveinė (biuras), gamybinės patalpos, technikos, įrangos laikymo patalpos, sandėliai ir pan. taip pat turi būti kaimo vietovėje.

Priemonės Taisyklėse nurodoma, kad kaimo vietovei priskiriamas viensėdis, kaimas, miestelis, miestas ar kita gyvenamoji vieta, kurios gyventojų skaičius neviršija 6 tūkstnčių. Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad savivaldybės centras, sodų bendrijos teritorija taip pat kurortas nelaikoma kaimo vietove.

Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo arba ūkininkas, vertinamos praėjusių finansinių metų pardavimo pajamos, kurių dydis turi būti ne mažesnis kaip 12 vidutinių darbo užmokesčio dydžių. Šis dydis nustatomas remiantis oficialiosios statistikos duomenimis, skelbiamais portale www.osp.stat.gov.lt (tai būtų 677,40 Eur/mėn.). Šis reikalavimas netaikomas, jei pareiškėjas numato užsiimti tik remiama veterinarine veikla.

Jei pareiškėjas – kaimo gyventojas, jo Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotos pajamos iš ūkinės komercinės veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 12 minimalios mėnesinės algos dydžių.

Parama neteikiama, jei projekte numatyta pradėti nakvynės ir pusryčių, kaimo turizmo veiklą. Taip pat, jei projektas įgyvendinamas ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Svarstant apie projekto įgyvendinimo galimybes, svarbu tinkamai įvertinti laiką, skirtą projektui įgyvendinti. Ypač tuomet, kai projekte numatytos statybos. Priemonės Taisyklėse numatytas ne ilgesnis kaip 24 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos laikotarpis.

Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200000 Eur, o finansuojama iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Priemonės Taisyklėse tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos išlaidos statinių, skirtų projekte numatytai veiklai, statybai, rekonstravimui arba kapitaliniam remontui; naujai technikai ir įrangai įsigyti ir įrengti; specialiai kompiuterinei ir programinei įrangai įsigyti; verslo infrastruktūrai kurti (privažiavimo, apšvietimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemoms įrengti); kitoms bendrosioms projekto išlaidoms, tokioms kaip atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už konsultacijas ir dokumentų parengimą.

Dėl išsamesnės informacijos apie galimybes pasinaudoti šios KPP priemonės teikiama parama ir kitais su žemės ūkio veikla susijusiais klausimais kreipkitės į visus LŽŪKT biurus.

Parengta pagal 2015 m. spalio 29 d. LR žemės ūkio ministro įsakymą Nr. 3D-807 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2015 m. pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“. 1998 m. lapkričio 24 d. LR Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą Nr. VIII-935.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita