Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Didelis dėmesys dirbtinai sukurtoms sąlygoms paramai gauti

Didelis dėmesys dirbtinai sukurtoms sąlygoms paramai gauti

Ramunė Berankytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ekonomikos konsultantė


2015-11-11

 

Siekiant, kad ES parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones būtų teikiama tik tiems paramos gavėjams, kurie ją naudoja tikslingai ir skaidriai, sukurta metodika, kurios pagalba siekiama išaiškinti pareiškėjus ar paramos gavėjus, sukūrusius dirbtinas sąlygas paramai gauti.

Dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti – fizinių (juridinių) asmenų tarpusavyje ir (arba) su kitais asmenimis sąmoningas veiksmų derinimas, siekiant įgyti pranašumą paramai gauti. Projektai vertinami pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti metodiką. Vertinimą atlieka Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojai pagal pareiškėjų pateiktus ir agentūros informacinėje sistemoje turimus duomenis. Metodika taikoma pareiškėjų pateiktiems projektams paraiškų vertinimo metu ir paramos gavėjams, kuriems prasidėjo projekto administravimo ir priežiūros laikotarpis. Norint nustatyti galimus pareiškėjų ir paramos gavėjų sukčiavimus, projektai lyginami pagal šiuos rizikos kriterijus:

Projekto įgyvendinimo vieta. Vertinama, ar nėra pareiškėjų, kurie įgyvendina arba planuoja įgyvendinti savo projektus tuose pačiuose sklypuose ar pastatuose. Taip pat atkreipiamas dėmesys į projektus, kurie įgyvendinami kaimyniniuose žemės sklypuose, ar tie sklypai nepriklauso tiems patiems pareiškėjams nuosavybės, panaudos ar nuomos pagrindais.

Projekte numatyta vykdyti ar vykdoma veikla. Skirtingi pareiškėjai ar paramos gavėjai jau vykdo arba planuoja vykdyti tą pačią veiklą. Vertinama, ar skirtingų pareiškėjų ar paramos gavėjų vykdoma veikla nėra tarpusavyje susijusi, ar skirtingi projektai nedaro įtakos vienas kito rezultatams pasiekti.

Susiję asmenys, projektai, įmonės partnerės. Kelis pareiškėjus atstovauja ir projektus įgyvendina tas pats asmuo.

Pareiškėjo arba paramos gavėjo patirtis įgyvendinant paramos projektus. Atsižvelgiama į įmonių įsteigimo datą, kurios yra įsteigtos ne anksčiau kaip prieš pusmetį iki paraiškos pateikimo dienos. Lyginama, ar sutampa skirtingų įmonių įsteigimo ir paraiškų pateikimo datos.

Tuo atveju, jeigu projektas atitinka 3 ir daugiau metodikoje nustatytų rizikos kriterijų, laikoma, kad pareiškėjas dirbtinai sukūrė sąlygas paramai gauti. Paraiška atmetama, kaip neatitinkanti priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatyto tinkamumo kriterijaus. Taip pat apie tokius pareiškėjus pranešama teisėsaugos institucijoms ir Žemės ūkio ministerijai.

Taikant vertinimo metodiką projekto administravimo ir priežiūros metu, paramos gavėjai įvertinami pagal aukščiau išvardytus kriterijus ir papildomai vertinama, ar paramos gavėjų projektuose nedalyvauja tie patys tiekėjai ar rangovai. Peržiūrima, ar pirkimų dokumentuose nurodyti tiekėjai nedalyvauja kelių paramos gavėjų projektuose, ar jie nėra susiję giminystės ryšiais, ar numatoma įsigyti įranga nėra identiška.

Jeigu atliktas projekto vertinimas jo administravimo ir priežiūros laikotarpiu atitinka 3 ir daugiau rizikos kriterijų, laikoma, kad paramos gavėjas sukūrė dirbtinas sąlygas paramai gauti. Tokiu atveju jam taikoma griežta sankcija – sutarties nutraukimas, 100 proc. paramos neskyrimas arba jos grąžinimas.

Artėjant naujam paraiškų priėmimo etapui pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, didelis dėmesys bus skiriamas jauniesiems ūkininkams, kurie neretai siekia sukurti dirbtinas sąlygas paramai gauti. Šiuo etapu labai svarbu įvertinti savo galimybes ir rizikos kriterijus, kuriais vertinamos paraiškos. Pagal dirbtinai sukurtų sąlygų vertinimo metodiką ši veiklos sritis vertinama tik projekto administravimo ir priežiūros metu vertinant 5 rizikos kriterijus:

Projekto įgyvendinimo vieta. Vertinama, ar sutampa kelių paramos gavėjų ūkio registracijos vieta, el. pašto adresai, kontaktiniai telefono numeriai.

Projekte numatyta vykdyti ar vykdoma veikla. Skirtingi paramos gavėjai vykdo ar vykdys tą pačią veiklą: užsiims gyvulininkyste, augalininkyste, daržininkyste ir t. t.

Ūkio valdymas pagal įgaliojimą. Pareiškėjas yra išvykęs ir įgaliojo kitą asmenį valdyti ūkį ir atstovauti pareiškėjo interesus.

Kitiems asmenims perregistruojami sklypai, kurie buvo pareiškėjo valdoje paraiškos teikimo metu. Vertinama, ar pareiškėjas neperleido sklypų, kurie buvo jo valdoje pateikus paraišką paramai gauti, o šie asmenys, įsitraukę perregistruotus sklypus į savo valdą, taip pat teikia paraiškas pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“.

Paramos lėšomis įgytų investicijų nepanaudojimas. Už paramą įsigyta technika nenaudojama numatytai veiklai vykdyti.

Jeigu nustatoma, kad pareiškėjas atitinka 3 ir daugiau rizikos kriterijų, pripažįstama, kad jis sukūrė dirbtinas sąlygas paramai gauti. NMA pagal vidiniuose dokumentuose nustatytą tvarką pradeda pažeidimo tyrimą, nutraukia sutartį, neskiria paramos, susigrąžina išmokėtą paramą.

Patvirtinta dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti metodika siekiama išaiškinti nesąžiningus pareiškėjus ir paramų gavėjus. ES ir valstybė siekia, kad skirta parama būtų panaudota efektyviai ir skatintų konkurencingo ūkio kūrimą. Raginame ūkininkus būti sąmoningus ir naudoti gautą paramą tik ūkio veiklos gerinimui ir plėtrai.

Parengta pagal 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymą 3D-889 „Dėl dirbtinai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita