Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Už projektų įgyvendinimo taisyklių nesilaikymą gresia sankcijos

Už projektų įgyvendinimo taisyklių nesilaikymą gresia sankcijos

Viktorija Radavičiūtė-Domeikienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko r. biuro ekonomikos konsultantė


2015-09-17

 

Pareiškėjai ir paramos gavėjai, įgyvendinantys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, neretai daro pažeidimų nesilaikydami priemonės taisyklių, kitų teisės aktų nuostatų ir nevykdami įsipareigojimų, nurodytų Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklėse.

Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos sankcijos.

Dažnai pareiškėjai, gavę paramą, pamiršta apie prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, ypatingai pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui. Pasiektų verslo rezultatų stebėjimas, analizavimas, lyginimas su projektuose prognozuotais, taip pat rezultatų gerinimo galimybių paieška, teisingas dokumentų pateikimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) yra daug laiko ir žinių reikalaujantis darbas, todėl ne visiems verslo subjektams pavyksta užtikrinti, kad visi projekte numatyti įsipareigojimai būtų tinkamai vykdomi.

Vadovaudamiesi ilgamete patirtimi administruojant projektus ir teikiant įvairias ataskaitas NMA, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekonomikos konsultantai išskyrė dažniausius paramos gavėjų pažeidimus.

Ekonominio gyvybingumo reikalavimų nesilaikymas

Numatoma sankcija – 0,5 proc. nuo išmokėtos paramos sumos (bet ne mažiau nei 100,01 Eur). Priklausomai nuo to, kokioje programos priemonėje dalyvaujama ir kokios paramos prašoma, reikalaujama atitikti nustatytus ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius (grynasis pelningumas, skolos rodiklis, paskolų padengimo rodiklis, vidinė grąžos norma ir kt.). Atitiktis ekonominio gyvybingumo reikalavimams vertinama vadovaujantis Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėmis.

Projekto priežiūros rodiklių nepasiekimas

Numatoma sankcija sudaro 0,5–100 proc. nuo išmokėtos paramos sumos (bet ne mažiau nei 100,01 Eur). Sankcija taikoma priklausomai nuo nustatyto plano nuokrypio nuo fakto. Kai nuokrypis yra 30–50 proc. imtinai, taikoma – 0,5 proc., 51–70 imtinai – 10 proc., 71–85 proc. imtinai – 25 proc. sankcija, daugiau kaip 86 proc. – 100 proc. sankcija nuo išmokėtos paramos sumos. Pvz., paramos gavėjui išmokėta 150000 Eur paramos. Verslo plane planuota, jog jis gaus 450000 Eur pardavimo pajamų, tačiau faktiškai gavo 200000 Eur. Taigi paramos gavėjui bus taikoma 15000 Eur sankcija.

Pavėluotas mokėjimo prašymo pateikimas

Numatoma sankcija – 0,5–30 proc. nuo mokėtinos sumos. Svarbu žinoti, kad paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną. Mokėjimo prašymus galima pateikti ne vėliau kaip 60 darbo dienų, vėliau pateikti nepriimami.

Gautos paramos neviešinimas – paramos susigrąžinimas

Numatoma sankcija – 0,5 nuo išmokėtos paramos sumos (bet ne mažiau nei 100,01 Eur) projekto kontrolės laikotarpiu. Labai svarbu paminėti, kad pareiškėjai, ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo dienos, 5 m. po galutinio paramos lėšų išmokėjimo privalo viešinti projektus vadovaudamiesi suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklėmis.

Pakeistas veiklos pobūdis, tikslai ir įgyvendinimo sąlygos

Numatoma sankcija – paramos susigrąžinimas, lygus skirtos paramos už parduotą turtą vertei arba 100 proc. nuo išmokėtos paramos sumos. Pvz., jeigu projekte numatyta remiama veikla – pieno gamyba, tai visą kontrolės laikotarpį privaloma vykdyti šią veiklą. Svarbu žinoti, kad bet koks nuokrypis nuo projekto turi būti raštu suderintas su NMA.

Įkeistas turtas, kuriam buvo skirta parama

Numatoma sankcija – 0,5–10 proc. nuo investicijos (bet ne mažiau nei 100,01 Eur). Sankcijos dydis priklauso nuo to, ar paprašius įkeisti turtą pareiškėjas būtų gavęs teigiamą ar neigiamą leidimą iš NMA. Svarbu žinoti, kad paramos gavėjas projekto kontrolės laikotarpiu be rašytinio NMA sutikimo įsipareigoja neįkeisti turto, kuriam įsigyti buvo suteikta parama.

Įsipareigojimų, susijusių su turto draudimu, nevykdymas

Numatoma sankcija – 0,5–4 proc. nuo neapdraustos investicijos sumos be PVM (bet ne mažiau nei 100,01 Eur). Priklausomai nuo to, kiek laiko turtas nebuvo draustas, taikomi atitinkami sankcijų dydžiai: iki 4 mėn. – 0,5 proc., iki 8 mėn. – 1 proc., iki 12 mėn. – 2 proc. nuo neapdrausto turto vertės, daugiau kaip 12 mėn. – sankcija skiriama priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, masto ir sunkumo. Pvz., jeigu ūkininkas investavo į 100000 Eur kainuojantį traktorių, tačiau jo neapdraudė 5 mėn., sankcijos dydis sieks 1000 Eur.

Buhalterinė apskaita netvarkoma pagal LR teisės aktų reikalavimus

Numatoma sankcija – 0,5–10 proc. nuo išmokėtos paramos sumos (bet ne mažiau nei 100,01 Eur). Svarbu žinoti, kad buhalterinės apskaitos duomenys naudojami ekonominiams rodikliams apskaičiuoti (lyginti projekto planuotus ir faktiškai pasiektus rodiklius), taip pat analizuoti projekte nusimatytų tikslų įgyvendinimą.

Paramos gavėjas dirbtinai sukūrė sąlygas paramai gauti

Numatoma sankcija – 100 proc. nuo išmokėtos paramos sumos, paramos sutarties nutraukimas, paramos neskyrimas. Dirbtinoms sąlygoms nustatyti yra patvirtinta metodika, kurioje nurodyti kriterijai, kuriais remiantis nustatomi pareiškėjai, paramos gavėjai, dirbtinai sukūrę sąlygas paramai gauti.

Svarbu žinoti, kad dažniausiai pasitaikantys ir visi kiti metodikoje numatyti pažeidimai gali būti nustatyti ne tik jų įgyvendinimo metu, bet ir laikantis projektų paraiškoje bei sutartyje numatytų įsipareigojimų kontrolės laikotarpiu. Būtina paminėti, kad net ir nustačius pažeidimų, sankcijos pareiškėjams arba paramos gavėjams gali būti netaikomos, jeigu galima juos ištaisyti. Svarbu laiku informuoti NMA apie naujai atsiradusias aplinkybes.

Sankcijų galima išvengti konsultuojantis su patyrusiais specialistais. Kreipkitės į kvalifikuotus Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biurų ekonomikos konsultantus, kurie suteiks visą reikiamą informaciją apie tinkamą projekto vykdymą, taisykles ir įsipareigojimus.

Parengta pagal LR žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. 3D-929 (Nr. 3D-301 redakciją).

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita