Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Kaip vykdyti pirkimus 2014–2020 m. paramos laikotarpiu

Kaip vykdyti pirkimus 2014–2020 m. paramos laikotarpiu

Ramunė Berankytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių r. biuro ekonomikos konsultantė


2015-08-25

 

Gavus patvirtinimą apie paramos skyrimą, paramos gavėjų laukia dar vienas svarbus ir atsakingas etapas – pirkimų organizavimas ir vykdymas.

Pirkimus reglamentuoja LR Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (toliau – pirkimų taisyklės).

Šių metų balandžio 15 d. įsigaliojo Pirkimų taisyklių pakeitimai, kuriuose yra pirkimų organizavimo ir vykdymo naujovių. Vienas iš svarbiausių – pasikeitė prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertės ir pirkimo būdai: 

  • kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė viršija 58000 Eur be PVM, o darbų – 145000 Eur be PVM – organizuojamas konkursas;
  • kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė lygi arba mažesnė nei 58000 Eur be PVM, o darbų – lygi arba mažesnė nei 145000 Eur be PVM – organizuojama apklausa.

Kai organizuojamas konkursas

Organizuojant konkursą, pirmas ir labai svarbus žingsnis yra konkurso paskelbimas spaudoje. Anksčiau apie vykdomą konkursą buvo privaloma skelbti nacionaliniame šalies dienraštyje, platinamame visoje Lietuvoje. Taisyklių pakeitime nurodyta, kad apie konkursą galima skelbti net tik nacionaliniame dienraštyje, bet ir NMA interneto svetainėje (www.nma.lt). Į skelbimą atsiliepusiems tiekėjams privalu pateikti kvietimus teikti pasiūlymus, kuriuose nurodyta informacija neturi skirtis nuo informacijos, nurodytos skelbime.

Vokai su pasiūlymais negali būti atplėšti anksčiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. Gauti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią pasiūlytą kainą arba atrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. Konkurso laimėtoju tampa tiekėjas, pasiūlęs mažiausią kainą arba pateikęs ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.

Įvykdyto pirkimo rezultatai įforminami pirkimų organizatoriaus ar jo vykdytojo sprendimu ir pateikiami konkurse dalyvavusiems tiekėjams. Apie rezultatus tiekėjams informuojama raštu per 7 kalendorines dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.

Kai organizuojama apklausa

Pirkimai, kurių vertė neviršija 58000 Eur be PVM, gali būti vykdomi apklausos būdu:

  • apklausa raštu – kai pirkimų vertė viršija 28962 Eur be PVM;
  • apklausa žodžiu – kai pirkimų vertė mažesnė nei 28962 Eur be PVM.

Jei organizuojama apklausa raštu, pirkimo organizatorius parengia laisvos formos kvietimą pateikti pasiūlymus ir privalo apklausti ne mažiau kaip 3 tiekėjus. Vykdant apklausą raštu, dalyvaujantys tiekėjai, atsakydami į pirkimų organizatoriaus kvietimą, pasiūlymus turi pateikti raštu. Pirkimų taisyklėse numatyta, kad pasiūlymams raštu pateikti yra numatytas ne trumpesnis kaip 3 kalendorinių dienų terminas.

Organizuojant apklausą žodžiu, laikoma, kad tiekėjai pasiūlymus pateikė žodžiu. Gauti pasiūlymai (žodžiu ar raštu) užregistruojami pildant tiekėjų apklausos pažymą. Pasiūlymai vertinami ir laimėtojas nustatomas taikant mažiausios kainos kriterijų.

Pirkimai laikomi įvykusiais, kai su laimėjusiu tiekėju pasirašoma pirkimo–pardavimo sutartis. Jeigu pirkimo vertė neviršija 2896 Eur be PVM, pirkimo–pardavimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu.

Visų pirkimų metu sudarytų dokumentų kopijos kartu su lydraščiu teikiamos vertinti NMA. Svarbu žinoti, kad projekto vykdytojas, prieš pradėdamas pirkimą, kurio vertė viršija 144810 Eur be PVM, privalo Agentūrai pateikti planuojamo pirkimo dokumentus išankstiniam vertinimui.

Kad pirkimai vyktų sklandžiai, būtų skaidrūs, būtina gerai žinoti ir suprasti pirkimų taisykles, todėl kviečiame atvykti į LŽŪKT rajono biurus, kur dirba didelę patirtį turintys ekonomikos konsultantai. Jie padės organizuoti pirkimus, nes tik skaidrūs, vadovaujantis pirkimų taisyklėmis atlikti pirkimai laikomi įvykusiais.

Parengta pagal LR ŽŪM 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymą Nr. 3D-924 „Patvirtintos projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės“

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita