Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Priminimas vykdantiems pirkimus

Priminimas vykdantiems pirkimus

Indrė Kiupelytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos specialistė


2017-07-11

 

Projektams, pateiktiems nuo 2017 m. kovo 31 d., galioja naujosios prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės. Esminis pakeitimas – nebereikės vykdyti apklausų.

Pirkimams vykdyti numatyti du būdai: konkurso organizavimas (pirkimams, kurių vertė įsigyjant prekes ar paslaugas yra lygi arba didesnė kaip 58 000,0 Eur be PVM, o, perkant darbus, lygi arba didesnė nei 145 000,0 Eur be PVM)  ir derybų vykdymas.

Kada ir kaip organizuoti derybas?

Derybos organizuojamos, kai:

  • paskelbus konkursą nebuvo gauta pasiūlymų arba visi pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų; pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;
  • prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali pateikti tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos;
  • perkamos pašto, telekomunikacijų, transporto paslaugos ar degalai;
  • konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos.

Perkant derybų būdu, pirkimas prasideda, kaip pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija kreipiasi į tiekėją tiesiogiai, tiekėjui siunčiamas parengtas kvietimas pateikti pasiūlymą perkamai prekei, paslaugai ar darbams įsigyti. Kvietime išdėstomos pagrindinės pirkimo sąlygos ir pirkimo objekto techninė specifikacija bei nustatomas ne trumpesnis kaip 5 kalendorinių dienų terminas pasiūlymams pateikti. Kvietimas turi būti pateikiamas asmeniškai, siunčiamas tiekėjams paštu ar faksu.

Derybos laikomos įvykusiomis, kai numatytą datą gautas bent vienas pasiūlymas, kuris atitinka kvietime pateiktas sąlygas. Jei pasiūlymai pateikiami pavėluotai, jie negali būti vertinami.

Vykdant derybas, jei konkursas neįvyko dėl pasiūlytos per didelės, projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos yra nekeičiamos, derybose gali dalyvauti ir tiekėjai. Derybos laikomos įvykusiomis, jei bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka projekto vykdytojo reikalavimus.

Priminimas organizuojant konkursą

Primename, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. organizuojant konkursą, pirkimai pradedami vykdyti apie juos paskelbus Agentūros internetinėje svetainėje www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“, išskyrus pirkimus pagal priemonę „Rizikos valdymas“. Konkursas organizuojamas tuomet, kai perkamų prekių, paslaugų vertė lygi arba viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų vertė lygi arba viršija 145 000 Eur be PVM, išskyrus pirkimus tų projektų, kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi įkainiai pagal Tinkamų finansuoti išlaidų įkainių nustatymo metodiką, skirtą LKP 2014–2020 m. programos priemonėms, kurių pirkimo vertė yra iki 58 000,0 Eur be PVM, ar darbų, kurių vertė iki 145 000,0 Eur. Primename, kad tiekėjų kainos yra vertinamos be PVM, kai projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas. Kai projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, tiekėjų kainos vertinamo su PVM.

Pirkimų pabaiga

Organizuojant pirkimus, jų pabaiga laikoma, kai:

  • sudaroma pirkimo sutartis;
  • atmetami visi pasiūlymai dėl objektyvių priežasčių (pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygų, netenkino siūloma kaina);
  • per nustatytą laiką negautas nė vienas pasiūlymas;
  • pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų valios;
  • visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį;
  • pirkimo komisija / vykdytojas / organizatorius pirkimo procedūras nutraukia dėl svarbių ir objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo pradžioje.

Norint užtikrinti pirkimų vykdymo skaidrumą, reikia žinoti ir suprasti Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles, todėl kviečiame atvykti į LŽUKT rajono biurus, kur verslo ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai padės organizuoti pirkimus.

Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-216 „Dėl projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“.

Projektams, pateiktiems nuo 2017 m. kovo 31 d., galioja naujosios prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės. Esminis pakeitimas – nebereikės vykdyti apklausų.
 Pirkimams vykdyti numatyti du būdai: konkurso organizavimas (pirkimams, kurių vertė įsigyjant prekes ar paslaugas yra lygi arba didesnė kaip 58 000,0 Eur be PVM, o, perkant darbus, lygi arba didesnė nei 145 000,0 Eur be PVM)  ir derybų vykdymas.
Kada ir kaip organizuoti derybas?
Derybos organizuojamos, kai:
?    paskelbus konkursą nebuvo gauta pasiūlymų arba visi pasiūlymai atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų; pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;
?    prekes, paslaugas ar darbus dėl techninių, meninių ar kitų objektyvių priežasčių gali pateikti tik konkretus tiekėjas ir nėra kitos alternatyvos;
?    perkamos pašto, telekomunikacijų, transporto paslaugos ar degalai;
?    konkursas laikomas neįvykusiu dėl pasiūlytos per didelės projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos.
Perkant derybų būdu, pirkimas prasideda, kaip pirkimo organizatorius ar pirkimo komisija kreipiasi į tiekėją tiesiogiai, tiekėjui siunčiamas parengtas kvietimas pateikti pasiūlymą perkamai prekei, paslaugai ar darbams įsigyti. Kvietime išdėstomos pagrindinės pirkimo sąlygos ir pirkimo objekto techninė specifikacija bei nustatomas ne trumpesnis kaip 5 kalendorinių dienų terminas pasiūlymams pateikti. Kvietimas turi būti pateikiamas asmeniškai, siunčiamas tiekėjams paštu ar faksu.
Derybos laikomos įvykusiomis, kai numatytą datą gautas bent vienas pasiūlymas, kuris atitinka kvietime pateiktas sąlygas. Jei pasiūlymai pateikiami pavėluotai, jie negali būti vertinami.
Vykdant derybas, jei konkursas neįvyko dėl pasiūlytos per didelės, projekto vykdytojui nepriimtinos kainos ir pirkimo sąlygos yra nekeičiamos, derybose gali dalyvauti ir tiekėjai. Derybos laikomos įvykusiomis, jei bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka projekto vykdytojo reikalavimus.
Priminimas organizuojant konkursą
Primename, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. organizuojant konkursą, pirkimai pradedami vykdyti apie juos paskelbus Agentūros internetinėje svetainėje www.nma.lt skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“, išskyrus pirkimus pagal priemonę „Rizikos valdymas“. Konkursas organizuojamas tuomet, kai perkamų prekių, paslaugų vertė lygi arba viršija 58 000 Eur be PVM, o darbų vertė lygi arba viršija 145 000 Eur be PVM, išskyrus pirkimus tų projektų, kuriems tinkamoms finansuoti išlaidoms taikomi įkainiai pagal Tinkamų finansuoti išlaidų įkainių nustatymo metodiką, skirtą LKP 2014–2020 m. programos priemonėms, kurių pirkimo vertė yra iki 58 000,0 Eur be PVM, ar darbų, kurių vertė iki 145 000,0 Eur. Primename, kad tiekėjų kainos yra vertinamos be PVM, kai projekto vykdytojas yra PVM mokėtojas. Kai projekto vykdytojas nėra PVM mokėtojas, tiekėjų kainos vertinamo su PVM.
Pirkimų pabaiga
 Organizuojant pirkimus, jų pabaiga laikoma, kai:
?    sudaroma pirkimo sutartis;
?    atmetami visi pasiūlymai dėl objektyvių priežasčių (pasiūlymai neatitiko pirkimo sąlygų, netenkino siūloma kaina);
?    per nustatytą laiką negautas nė vienas pasiūlymas;
?    pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų valios;
?    visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį;
?    pirkimo komisija / vykdytojas / organizatorius pirkimo procedūras nutraukia dėl svarbių ir objektyvių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos pirkimo pradžioje.
Norint užtikrinti pirkimų vykdymo skaidrumą, reikia žinoti ir suprasti Prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisykles, todėl kviečiame atvykti į LŽUKT rajono biurus, kur verslo ekonomikos paslaugas teikiantys konsultantai padės organizuoti pirkimus.
Parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 3D-216 „Dėl projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita