Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Keitėsi administravimo taisyklės

Keitėsi administravimo taisyklės

Nacionalinė mokėjimo agentūra


2017-07-11
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės). Jose įtvirtinta nauja paraiškų vertinimo bei teikimo per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) tvarka.
 
Bus sudaroma pastovi pirmumo eilė
 
Administravimo taisyklėse, įsigaliojusiose nuo liepos 1 d., detalizuotas paraiškų vertinimo procesas, apibrėžiama, kaip sudaroma paraiškų pirmumo eilė, kaip paraiškos vertinamos, kada jos atmetamos. Nauja tai, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikui, jos bus vertinamos ne tik pagal jose pačių pareiškėjų pasižymėtus atrankos kriterijus, bet ir iš karto paraiškose pateikta informacija sutikrinama su jos prieduose ar viešuosiuose registruose esančiais duomenimis. Vadovaujantis šiais duomenimis, per 30 darbo dienų nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos bus sudaryta pirmumo eilė. Taip pakoreguota paraiškų vertinimo tvarka turėtų žymiai paspartinti surinktų paraiškų vertinimą. 
 
Detalesnė paklausimų siuntimo tvarka
 
Pakeistose Administravimo taisyklėse patikslinta paklausimų pareiškėjui siuntimo tvarka paraiškos vertinimo metu – nustatyti būdai, kuriais šie paklausimai gali būti siunčiami (raštu ir (arba) elektroniniu paštu, arba per informacines sistemas, jeigu asmuo sutiko, kad informacija jam būtų teikiama tokiu būdu), terminas, per kurį pareiškėjas, atsakydamas į paklausimą, turi pateikti prašomą informaciją (5–10 darbo dienų, priklausomai nuo prašomos pateikti informacijos apimties, taip pat nurodytas terminas gali būti pratęstas, jeigu pareiškėjas dėl prašomų dokumentų ir (arba) informacijos turi kreiptis į viešojo administravimo subjektą (-us), kuriam (-iems) taikomi ilgesni terminai, nurodyti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme).
 
Nesant informacijos apie atitikimą tinkamumo sąlygoms – paraiška atmetama
 
Administravimo taisyklėse nurodoma, kokiais atvejais, neatsakius į paklausimą, paraiška vertinama toliau, o kokiais – atmetama. Neatsakius į paklausimus dėl atitikties projektų atrankos kriterijui (-ams) ir (arba) dėl atitikties paraiškos tinkamumo sąlygai (-oms), bus laikoma, kad pareiškėjas neatitinka projektų atrankos kriterijaus (-ų) ir (arba) tinkamumo sąlygos (-ų). Pastaruoju atveju, negavus informacijos dėl atitikimo tinkamumo sąlygai (-oms), paraiška atmetama, o apie priimtą sprendimą atmesti paraišką NMA informuoja pareiškėją, nurodydama atmetimo priežastis. Atkreiptinas dėmesys, kad pakeistose Administravimo taisyklėse, negavus atsakymo į išsiųstą paklausimą, būtinybė jį siųsti pakartotinai nenumatyta.
 
Numatyti atvejai, nereikalaujantys pirkimo procedūrų
 
Administravimo taisyklės papildytos ir naujomis nuostatomis, susijusiomis su investicijų pirkimu bei palengvinančiomis jų įsigijimą – taisyklėse nurodomi atvejai, kada investicijų kainos laikomos pagrįstomis paramos paraiškos pateikimo metu ir vėliau nereikalaujama atlikti pirkimo procedūrų.  Jų neprivalės atlikti pareiškėjai, kurie nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. Taip pat pirkimų vykdymas nuo šiol pareiškėjui neaktualus, jei su jo paraiška pateiktą mažiausios kainos komercinį pasiūlymą paraiškos vertinimo metu NMA pripažįsta tinkamu; kai pagal su paraiška pateiktą mažiausios vertės komercinį pasiūlymą konkrečios investicijos – prekės arba paslaugos – įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 58 000 (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai eurų) Eur be PVM, arba darbų įsigijimo vertė yra ne didesnė negu 145 000 (vienas šimtas keturiasdešimt penki tūkstančiai) Eur be PVM bei kai mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai įrašyti į paramos sutartį ar sprendimą skirti paramą.
 
Jei paskutinę paraiškų teikimo dieną sutriktų ŽŪMIS
 
Administravimo taisyklių pakeitimai aktualūs ir tiems, kurie teikia arba rengiasi teikti paraiškas per ŽŪMIS. Žinotina, jog paraišką pildant elektroniniu būdu, t. y. naudojantis ŽŪMIS, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 12 val., tačiau, jei dėl ŽŪMIS gedimo nepavyksta pateikti paraiškos iki nustatyto laiko, pareiškėjas turi teisę paraišką, jos priedus bei motyvuotą prašymą su įrodymais, kad paraiškos nepavyko pateikti dėl ŽŪMIS gedimo, pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) per 3 darbo dienas po paskutinės kvietimo dienos. Visi minėti dokumentai NMA turi būti teikiami spausdintine forma adresais, nurodytais interneto tinklalapyje www.nma.lt. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad prašymas pavėluotai teikti paraišką, paraiška ir jos priedai NMA teritoriniuose skyriuose bus priimami tik jei apie ŽŪMIS neveikimą bus paskelbta interneto tinklalapiuose www.nma.lt ir https://zumis.lt.
 
NMA, gavusi minėtus dokumentus, juos išnagrinės per 10 darbo dienų ir, priėmusi sprendimą dėl paramos paraiškos priėmimo ar nepriėmimo, apie tai informuos pareiškėją.
 
Su pakeistomis administravimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

baneris

mazinu_1

apskaita