Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama ketinantiems investuoti į darbus miškuose lengvinančias technologijas

Parama ketinantiems investuoti į darbus miškuose lengvinančias technologijas

Kristina Vėževičė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Radviliškio r. biuro ekonomikos konsultanė


2017-08-08

 

Europos Sąjungos parama svarbi privačių miškų savininkams, siekiantiems gerinti miškų būklę ir plėtoti miškų ūkį. Šiuo metu parama miškams skirstoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą.

Nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 29 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“. Šiam paraiškų surinkimo etapui numatyta apie 3,5 mln. Eur paramos.

Prieš teikiant paraišką paramai gauti, labai svarbu išsamiai susipažinti su priemonės paramos teikimo schema, tinkamumo kriterijais, reikalavimais paramai gauti ir įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą. Todėl kviečiame atvykti į artimiausią LŽŪK rajono biurą. Ekonomikos konsultantai supažindins su paramos įgyvendinimo taisyklėmis, padės apskaičiuoti atrankos kriterijų balus ir užpildys paraišką, o miškininkystės specialistai parengs miškotvarkos, miško želdinimo ir žėlimo projektus. 

Remiama veikla

Pagal veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paramos lėšomis finansuojamas:

1. Miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas.

2. Minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas.

3. Vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas (šių projektų rengimas ar tikslinimas remiamas tik tuo atveju, jei jis nesusijęs su kitomis, paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitas remiamas veiklos sritis).

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti privačių miškų valdytojai, savivaldybės ir labai mažos bei mažos įmonės. Miškas, į kurį investuojama, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise, bendrosios dalinės arba jungtinės nuosavybės teise, būti valdomas panaudos ar kitais pagrindais ir (arba) nuomojamas nuo paramos paraiškos pateikimo dienos ne trumpesniam kai 10 m. laikotarpiui.

Pareiškėjai, išskyrus savivaldybes ir įmones, kurios nėra privačių miškų valdytojos, privalo savo vardu, kaip valdos valdytojai, būti įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre pagal patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatus ir pan.

Svarbu žinoti, jog paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.

Paramos suma

Didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 50 tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali būti didesnė nei 200 tūkst. Eur.

Pagal pirmąją veiklą gali būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų, o pagal antrąją ir trečiąją – 65 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti tik vieną paramos paraišką.

Tinkamos finansuoti išlaidos

  • Pagal pirmąją veiklą pareiškėjas gali įsigyti: naują miško kirtimo, apvalios medienos ir biokuro ruošos techniką ir įrangą (motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis, savikrovės priekabos, medvežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti, speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigytai įrangai ar technologiniam procesui valdyti), pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įrangą ir techniką (mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės).
  • Pagal antrąją veiklą gali būti finansuojama: nelikvidinės medienos sutvarkymas, dirvos paruošimas, sodmenų įsigijimas, jų transportavimas ir sodinimas, sodmenų apsaugos priemonės (tvoros arba repelentai), priešgaisrinių mineralizuotų juostų įrengimas.
  • Pagal trečiąją veiklą: vidinės miškotvarkos projekto (projektų), kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitą remiamą veiklą) investicijos parengimas ar tikslinimas; miško želdinimo ir žėlimo projekto (projektų), kaip savarankiškos (kai vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ar žėlimo projektai nesusiję su kitomis, paramos paraiškoje numatytomis investicijomis pagal kitą remiamą veiklą) investicijos parengimas ar tikslinimas.

Pareiškėjas vienu metu gali dalyvauti keliose veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ veiklose.

Atrankos kriterijai

Pastaraisiais metais, kai paramos veiklos sričiai siekiama gauti daugiau nei numatyta per einamąjį laikotarpį, atliekamas projektų atrankos vertinimas. Paraiškoms, pateiktoms pagal veiklos sritį, suteikiami balai už atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 balų, didžiausias – 100. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, jos teikti negalima.

Sankcijos

Labai svarbu nepamiršti, kad sėkmingai pateikta paraiška negarantuoja sėkmingo projekto įgyvendinimo. Prisiimtus įsipareigojimus būtina įgyvendinti tinkamai, kaip numatyta veiklos sritį reglamentuojančiose teisės aktuose. Netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą paramos gavėjui gali būti taikomos ES ir LR teisės aktuose numatytos sankcijos:

  • paramos sumažinimas, paramos teikimo sustabdymas ir (arba) nutraukimas, sutarties nutraukimas ir (arba) reikalavimas grąžinti visą ar dalį sumokėtos paramos;
  • apribojimas teikti paraiškas;
  • kitos poveikio priemonės dėl su gauta arba prašoma parama susijusių įsipareigojimų nevykdymo ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

Parengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ paramos įgyvendinimo taisykles, patvirtintas ŽŪM ministro įsakymu Nr. 3D-398 (2016-06-30)

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita