Liepos 29 d., trečiadienis | 19

Prenumeruoti
TEMOS > PARAMA IR VERSLAS > Parama investicijoms – puiki proga modernizuoti ūkius

Parama investicijoms – puiki proga modernizuoti ūkius

Greta Rutkauskaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pakruojo r. biuro ekonomikos konsultantė


2017-08-16

 

Ūkininkai, norintys modernizuoti ūkį, nuo rugsėjo 4 d. iki spalio 31 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintąsias įgyvendinimo taisykles (toliau – Taisyklės), taikomas nuo 2017 metų.

Paraiškų rinkimo etapui skirta 40 mln. Eur paramos. Tarp ūkininkų ši veiklos sritis labai populiari ir konkurencija didžiulė. Taigi labai svarbu atitikti Taisyklėse nustatytus reikalavimus ir surinkti kuo daugiau balų pagal projektų atrankos kriterijus.

Norinčius padidinti savo ūkio gyvybingumą, modernizuoti ūkio techninės bazės potencialą, kviečiame kreiptis į arčiausiai esantį Lietuvos žemės rajono biurą. Ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai išsamiai susipažins su priemonės paramos teikimo schema, Taisyklėse numatytais tinkamumo kriterijais ir reikalavimais paramai gauti, įsipareigojimais, kuriuos turėsite vykdyti gavę paramą, užpildys paramos paraišką.

Tinkami pareiškėjai

Paraiškas paramai gauti gali teikti fiziniai (įregistravę ūkininko ūkį) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog skirtingai nuo praėjusių metų pagal šių metų Taisykles paraiškas galės teikti tik tie asmenys, kurie iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai veikia ne trumpiau kaip 2 m. ir gauna pajamas iš vykdomos žemės ūkio veiklos. Taip pat pareiškėjai, kurie kartu su paraiška galės pateikti finansinės atskaitomybės dokumentus už praėjusius ataskaitinius ir ataskaitinius metus.

Teikiant paraišką, pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, turi būti didesnis kaip 8000 Eur (bus vertinamas paraiškoje nurodytas dydis, apskaičiuotas ir rugpjūčio 31 d. skelbiamas Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre).

Pastarasis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir/arba perdirba ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar užaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus ne maisto produktus.

Paramos dydis ir paramos intensyvumas

Pagal Taisykles paramą galima gauti pagal vieną iš trijų veiklos sričių:

Pirmoji veikla – žemės ūkio produktų gamyba. Kai veikla vykdoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, taikomas ne didesnis kaip 50 proc. paramos intensyvumas, o kai vykdoma augalininkystės veikla – 40 proc. Pažymėtina, kad paramos intensyvumas padidinamas 20 proc., jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, įgyvendinantis kolektyvines investicijas, t. y. kurių rezultatais bendrai naudojasi paramą gavusio kooperatyvo nariai.

Antroji veikla – prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (užaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo iš savo narių jų valdose pagamintų ar užaugintų žemės ūkio produktų supirkimas ir realizavimas; supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimas.

Pagal šią veiklą finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Šiuo atveju 20 proc. daugiau paramos gali gauti pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, įgyvendinantys kolektyvines investicijas, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba arba superkantys, realizuojantys ar perdirbantys iš savo narių jų valdose pagamintus, užaugintus ir/arba supirktus žemės ūkio produktus ar jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus.

Trečioji veikla – biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagal šią veiklą finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, o intensyvumas didinamas, jei pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, įgyvendinantis kolektyvines investicijas.

Visoms veiklos sritims didžiausias kompleksinės (bendros) paramos lygis negali būti didesnis kaip 70 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Pirmą kartą dalyvaujantys paramos priemonėje pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad pagal šias Taisykles vienam paramos gavėjui skiriama paramos suma negali būti didesnė kaip 50000 Eur, o per visą 2014–2020 m. laikotarpį negali viršyti 400000 Eur.

Didelė konkurencija

Paramos gali kreiptis visi, atitinkantys Taisyklėse numatytus kriterijus ir surenkantys ne mažiau kaip 50 projektų atrankos balų. Kasmet norinčių gauti paramą pagal veiklos sritį daugėja, todėl norint būti konkurencingam, būtina surinkti kuo daugiau projektų atrankos balų, tuo atveju, jei pareiškėjų prašoma paramos suma viršytų skirtą šiam etapui. Pastebėta, kad didesnį prioritetinių balų skaičių turės galimybę surinkti pareiškėjai, įgyvendinantys gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektus, taip pat, kurie nėra gavę ES investicinės paramos tam žemės ūkio veiklos specializuotam sektoriui (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės), pagal kurį prašys paramos; pripažinti žemės ūkio kooperatyvai arba mažesni ūkiai, kurių ekonominis dydis ne didesnis kaip 8000–50000 Eur.

Trumpesnis projekto įgyvendinimo laikotarpis

Atkreipiame dėmesį, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis trumpesnis. Jis negali viršyti 18 mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos arba 24 mėn., jei numatoma statyba. Todėl labai svarbu tinkamai suplanuoti investicijų įsigijimo laiką ir mokėjimo prašymų pateikimo datą, įvertinti ūkio galimybes pasiekti užsibrėžtus tikslus. Tuo atveju, kai projekto finansavimo šaltinis yra finansinė nuoma (lizingas), projektą galima įgyvendinti per 60 mėn. nuo sprendimo skirti paramą dienos, tik svarbu prisiminti, jog įgyvendinimo terminas negali būti ilgesnis kaip iki 2022 m. birželio 30 d.

Ką galima įsigyti

Pareiškėjai gali įsigyti naują žemės ūkio techniką ir naują žemės ūkio įrangą, naujus technologinius įrenginius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemones.

Taip pat remiama gamybinių statinių, įskaitant biosaugai užtikrinti reikalingus statinius, statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, infrastruktūra valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu) bei bendrosios išlaidos.

Pažymėtina, kad naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos kompensuojamos tik tuomet, jei tokia žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, nebuvo įsigyta pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir (arba) Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama.

Planuojamoms įsigyti investicijoms kartu su paraiška būtina pateikti 3 skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus, kuriais pagrindžiama visa prašoma paramos suma, o tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pateiktą kainą. Todėl renkantis prekes ar paslaugas komerciniams pasiūlymams būtina skirti kuo didesnį dėmesį. Tai svarbu ir todėl, kad perkant prekes, paslaugas, kurių vertė nesiekia 58000 Eur be PVM, ar darbus – nesiekia 145000 Eur be PVM, mažiausią kainą nurodančio komercinio pasiūlymo konkretūs pagrindines technines savybes apibūdinantys techniniai parametrai, markė ir modelis bus įrašomi į sprendimą dėl paramos skyrimo.

Paraiška teikiama per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS)

Paraiškos Agentūrai teikiamos tik elektroniniu formatu per ŽŪMIS informacinę sistemą, užpildant elektroninę dokumento formą. Paramos paraišką pildant elektroniniu būdu ŽŪMIS portale, ji turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val. Kitais būdais pateiktos paraiškos nepriimamos.

Parengta pagal LR ŽŪM 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymą Nr. 3D-508 „Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ supaprastintosios įgyvendinimo taisyklės, taikomos nuo 2017 metų“.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.

baneris

mazinu_1

apskaita