ŪADT > Šilutės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Šilutės rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Aldona Čėsnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilutės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-21

 

Respondentiniai ūkiai apima visus Lietuvos rajonus, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Pateikiame Šilutės rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizę.

ES šalyse, vykdant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima ūkininkų veiklos ekonominė ir finansinė būklė. Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba parenka respondentinius ūkius ir perduoda jų duomenis Lietuvos agrarinės ekonomikos institutui. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. Ūkių struktūros tyrimams naudojama vienoda ES metodika remiasi dviem pagrindiniais rodikliais:

  • ūkio ekonominiu dydžiu, apibūdinančiu jo gamybinį potencialą;
  • ūkio tipu – apibūdinančiu ūkio specializaciją.

Ūkio tipui ir ekonominiam dydžiui nustatyti naudojamas rodiklis vadinamas standartiniu gamybiniu pelnu. Tai skirtumas tarp produkcijos vertės, gautos per metus iš vieno pasėlių hektaro, gyvulio, ir dalies kintamųjų išlaidų, reikalingų tai produkcijai pagaminti.

Duomenis pateikė per 30 ūkių

Šilutės r. konsultantės 2012 m. pateikė 32 respondentinių ūkių duomenis apie gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Atliekant respondentinių ūkių gamybinės ir finansinės veiklos analizę, vidutiniai 2011 m. duomenys buvo palyginti su 2010 m. vidutiniais duomenimis. Analizės duomenys pateikti lentelėje.

Augalų derlingumo palyginimas

Pagal lentelėje pateiktus duomenis galima daryti išvadą, jog daugumos kultūrinių augalų derlingumas 2011 m., palyginti su 2010 m., padidėjo, sumažėjo tik kviečių – 0,58 t ir rugių – 0,46 tonos. Galima teigti, kad 2011 m. gamtinės sąlygos nebuvo labai palankios grūdų augintojams.

Melžiamų karvių daugėjo, 2011 m. respondentiniuose ūkiuose buvo vidutiniškai 30 vnt., o 2010 m. – 26. Iš pateiktos lentelės matome, kad iš vienos karvės 2011 m. buvo primelžta vidutiniškai 5332 kg pieno. Karvių produktyvumo didėjimą lėmė gaminamų pašarų kokybė, investicijos į pašarų ruošimo techniką.

Respondentinių ūkių vidutinė bendroji produkcija 2011 m. vienam ūkiui sudarė 259 tūkst. Lt, o 2010 m. – 229 tūkst. Lt. Tarp jų 2011 m. augalininkystės – 79 tūkst. Lt, gyvulininkystės – 180 tūkst. Lt. Bendrasis gamybinis pelnas, palyginti su 2010 m., sumažėjo 4664 litais.

Bendras Šilutės r. respondentinių ūkių gamybinės komercinės veiklos pelnas  pavaizduotas diagramoje.

Gamybinės komercinės veiklos pelnas respondentiniuose ūkiuose 2011 m., Lt

Iš pateiktos diagramos matome, kad 2011 m. pelningai dirbo 14 respondentinių ūkių, o likusieji 18 – nuostolingai. Tokį pokytį lėmė padidėjusios respondentinių ūkių kintamosios ir pastoviosios sąnaudos.
Turto apyvartumo koeficientas rodo, kiek vienas į nuosavą turtą investuotas litas sukūrė pajamų. Šis rodiklis, 2011 m. palyginti su 2010 m., šiek tiek sumažėjo.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos