ŪADT > Vilkaviškio rajono 2011 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Vilkaviškio rajono 2011 m. respondentinių ūkių duomenų analizė

Reda Keršienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Vilkaviškio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-13

 

ŪADT – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Tai ES šalyse unifikuota informacinė sistema, atspindinti prekinę produkciją gaminančių ūkių veiklą. Ši sistema teikia informaciją apie pajamas, finansinę ir bendrąją situaciją žemės ūkyje. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. Pateikiame Vilkaviškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

2001 m. buvo priimti Lietuvos teisės aktai dėl Ūkių apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistemos kūrimo ir žemės ūkio produkcijos gamintojų veiklos rezultatų tyrimo tvarkos. Juose nurodytos institucijos, vykdančios tyrimą. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) atlieka ŪADT plėtojimo darbus ir teikia duomenis į ES ŪADT. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą LAEI.

Informacijos turinys griežtai apibrėžtas ir vienodas visoms ES valstybėms. Kiekviena ES valstybė narė privalo teikti informaciją į ŪADT. Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į šį tinklą teikia savanoriškai. Informacija, susijusi su atskiro ūkio veikla, yra neskelbtina. Skelbiami tik bendri duomenys apie ūkių vidutinius rezultatus.

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. 2011 m. leidinys parengtas pagal 1300 ūkininkų ūkių ir 48 bendrovių, užsiimančių žemės ūkio veikla, tvarkiusių buhalterinę apskaitą bei teikusių informaciją apie savo gamybinę ir finansinę veiklą, duomenis. Respondentiniai ūkiai apima visus šalies rajonus, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Leidinyje pateikiami vidutiniai svertiniai ūkių veiklos rodikliai.

Vilkaviškio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

LŽŪKT Vilkaviškio r. biuro konsultantai šiais metais LAEI pateikė 38 respondentinių ūkių duomenis. Visų 38 ūkių bendras naudojamos žemės plotas yra 7778,75 ha arba vienam ūkiui tenka vidutiniškai 204,704 ha. Matome, kad ūkiai yra pakankamai dideli. Dažniausiai auginami kviečiai – juos augino 33 ūkiai. Per kelerius metus daugiau auginta ir rapsų – juos augino 25 ūkiai  (iš minėtų 38). Cukriniai runkeliai auginti 21 ūkyje. Mažiau populiarūs buvo miežiai, avižos, kvietrugiai, bulvės, mišiniai. Jie daugiausia auginti gyvulininkystės ūkiuose.

Vidutinio augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Matome, kad visų Vilkaviškio r. ūkių derlingumas didesnis už vidutinį Lietuvoje. Rajone esančios žemės našumo balas yra aukštas – tai lemia didesnį derlingumą. Dėl tos pačios priežasties rajone dominuoja tik augalininkystės ūkiai. Daug įtakos derlingumui turi naujos žemės ūkio technikos įsigijimas. Rajono ūkininkai pasinaudojo parama jai įsigyti.

Respondentinius duomenis 2011 m. rajone teikė 7 iš 38 pienininkystės ūkių. Vienas ūkis laikė vidutiniškai 25 karves, kai 2010 m. – 21. Palyginti su Lietuvos vidurkiu, 2010 m. viename ūkyje buvo vidutiniškai 5 karvės. Vidutinis primilžis iš vienos karvės 2011 m. buvo 4 911 kg, o 2010 m. – 4 885 kilogramai. Matome, kad šis rodiklis 2011 m. didesnis, tačiau, palyginti su Lietuvos vidurkiu 2010 m., yra šiek tiek mažesnis (4 980 kg).

Išanalizavę 38 respondentinių Vilkaviškio r. ūkių duomenis matome, kad 2011 m. ūkiai iš viso gavo 29,983 mln. Lt pajamų. Vienam ūkiui tenka vidutiniškai 789,034 tūkst. Lt. Lietuvoje 2010 m. vienam ūkiui teko vidutiniškai 84,395 tūkst. Lt pajamų. Lentelėje pateikiami duomenys apie Vilkaviškio r. ūkių pajamų struktūrą vidutiniškai vienam ūkiui.

Vilkaviškio rajono ūkių pajamų struktūrą vidutiniškai vienam ūkiui

Daugiausia pajamų rajono ūkininkai gauna iš augalininkystės produkcijos, gyvulininkystės produkcija sudaro beveik šeštadalį augalininkystės pajamų. Iš 38 ūkių 13 dirbo nuostolingai, pelningai – 25 ūkiai. Jei žiūrėtume į pelną atmetę žemė ūkio technikos nusidėvėjimą, tuomet tik 1 ūkis dirbo nuostolingai. Brangi žemės ūkio technika, didelis jos nusidėvėjimas didina produkcijos savikainą. Analizė rodo, kad daugeliu atvejų ūkininkus gelbsti subsidijos, kurios viename rajono ūkyje sudaro vidutiniškai 17,18 proc. nuo visų pajamų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos