ŪADT > Kazlų Rūdos svivaldybės 2011 m. respondentinių ūkių apžvalga

Kazlų Rūdos svivaldybės 2011 m. respondentinių ūkių apžvalga

Reda Sluškienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Marijampolės r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-11

 

Ūkių apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) yra pagrindinis ES ūkių pajamų lygio ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo duomenų šaltinis. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. ŪADT plėtojimo darbus ir duomenų teikimą ES atlieka Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, o Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui. Pateikiame Kazlų Rūdos svivaldybės  respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

2012 m. pildant respondentines anketas Kazlų Rūdos savivaldybėje, pasirinkti 9 ūkiai, kurių veikla atitinka savivaldybėje vyraujančius ūkius. ŪADT tyrime ūkiai dalyvavo savanoriškai, informacija apie juos buvo visiškai konfidenciali.

Ūkių veiklos kryptys per pastaruosius metus mažai keitėsi. Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos dalis bendrojoje produkcijoje kito nedaug. Kazlų Rūdos savivaldybėje žemė nederlinga, todėl vyrauja mišrūs ūkiai, kuriuose laikomi gyvuliai ir apsirūpinama savos gamybos pašarais. Tačiau yra ūkių, kurie užsiima vien tik augalininkystės produkcijos gamyba.

2011 m. ūkininkams buvo palankesni auginti kvietrugius, cukrinius runkelius ir rapsus. Šių augalų derlingumas didesnis negu 2010 metais. Miežių derlingumas ataskaitiniais metais buvo 2,63 t/ha, labai panašus ir 2010 metais. Galima daryti išvadą, kad Kazlų Rūdos respondentiniuose ūkiuose auginamų kultūrinių augalų derlingumas mažesnis nei vidutinis Lietuvos bei Marijampolės apskrities respondentinių ūkių derlingumas. Duomenys pateikti lentelėje.

Augalų derlingumo palyginimas, t/ha

Kaip matome iš lentelėje pateiktų duomenų, Kazlų Rūdos savivaldybės respondentiniuose ūkiuose gautas nedidelis rapsų derlius – tik 1,9 t/ha. Tyrime dalyvavę 5 ūkiai augino rapsus, jų derlingumas skirtingas. Viename ūkyje gauta tik 0,15 t/ha rapsų, o kitame – 3,99 t/ha, todėl mažą rapsų derlių gavę ūkininkai 2012 m. jų jau nesėjo.

Praeitais metais gautas neblogas cukrinių runkelių derlius – 6,32 t/ha didesnis nei 2010 m., nežymiai skirėsi nuo Marijampolės apskrities ir Lietuvos respondentinių ūkių vidurkio.

Penkiuose tyrime dalyvavusiuose ūkiuose laikytos melžiamos karvės, gauta pajamų už parduotą pieną. Šiuose ūkiuose pasiekti neblogi rezultatai. Primilžis iš karvės padidėjo 26,1 proc. (2009 m. iš karvės primelžta 3 974 kg, 2010 m. – 5 012 kg, o 2011 m. – 5 043 kg). Mažiausias primilžis – 2 948 kg iš karvės buvo ūkyje, kuriame laikytos 2 karvės, didžiausias – 6 610 kg, kuriame laikytos 395 melžiamos karvės.
2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybės respondentinių ūkių pasiekti finansiniai rodikliai labai skirtingi. Iš tyrime dalyvavusių 9 ūkių 5 gavo gamybinės veiklos pelno, kurį apskaičiuojant nepridedamos gautos tiesioginės išmokos ar kitos subsidijos pajamoms uždirbti. Viename ūkyje gauta 479,6 tūkst. Lt pelno (2010 m. pelnas siekė tik 94,0 tūkst. Lt).

Dviejų respondentinių ūkių nuostolis viršijo 100 tūkst. Lt, atitinkamai 114,8 tūkst. Lt ir 163,3 tūkst. Lt. Kitų dviejų ūkių nuostolio iš gamybinės veiklos dydis mažesnis – 26,8 tūkst. Lt ir 7,5 tūkst. Lt. 2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybės respondentinių ūkių vidutinis pelnas sudarė 33 581 Lt, o 2010 m. – 29 400 Lt. Palyginus su Lietuvos responsentinių ūkių vidurkiu, kurių vidutinis pelnas sudarė 8150 Lt, Kazlų Rūdos savivaldybės ūkiai pasiekė neblogų rezultatų.

2011 m. respondentiniuose ūkiuose subsidijos pajamoms uždirbti sudarė gana didelę ūkio pajamų dalį, t. y. nuo 9,63 proc. iki 52,57 proc. visų ūkio pajamų.

Subsidijų dalis pajamose 2012 m.

Respondentinių ūkių duomenys skelbiami Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai (ŪADT tyrimo duomenys)“. Jame ūkininkai savo ūkio duomenis gali palyginti su kitų rajono ūkių duomenimis.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos