ŪADT > Skuodo rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Skuodo rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Alina Gadeikytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Skuodo r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-12-07

 

Respondentiniai ūkiai apima beveik visas šalies savivaldybes, skirtingas gamtines zonas ir atspindi įvairias ūkininkavimo sąlygas. Pateikiame Skuodo rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę. Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima padėtis žemės ūkyje. Pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumą šaltinis yra Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT).

Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į ŪADT, veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys jau nuo 1996 m. skelbiami kasmetiniuose leidiniuose. ŪADT kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, kurie parodo žemės naudojimą, gyvulių (paukščių) skaičių ir jų rūšis, augalų ir gyvulių produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, kurie apibūdina ūkininkų dalyvavimo žemės ūkio produkcijos paslaugų rinkoje rezultatus.

Skuodo rajone analizuota 30 ūkių

Skuodo rajono konsultavimo biuras į ŪADT tinklą 2011 m. pateikė 30 respondentinių ūkių duomenis. Rajone vyrauja pienininkystės ūkiai. 2011 m. analizės duomenimis, vidutinis laikomų karvių skaičius rajone yra 35, iš kurių per metus gauta vidutiniškai 161676,25 kg pieno. Primilžis iš vienos karvės – 4619,32 kilogramo. Palyginus šiuos duomenis su 2010 m. analizės duomenimis, paaiškėja, kad 2011 m. primilžis iš vienos karvės rajone sumažėjo (1 lentelė).

1 lentelė. Duomenų palyginimo lentelė

Kviečių, rugių, kvietrugių, bulvių derlingumas rajone 2011 m. sumažėjo. Padidėjo rapsų ir grūdinių mišinių derlius, na o miežių ir avižų derlius 2011 m., lyginant su 2010 m., beveik nepakito (1 lentelė).
Lyginant 2010–2011 m. ekonominius rodiklius, pirmiausia reikėtų paminėti tai, kad nepaisant fizinių rodiklių sumažėjimo, bendras gamybinis pelnas ženkliai padidėjo. 2010 m. bendras gamybinis pelnas buvo 34548 Lt, o 2011 m. padidėjo iki 60643 Lt (2 lentelė).

2 lentelė. Ekonominių rodiklių palyginimas

Vidutinis ūkio turto apyvartumo rodiklis 2011 m. sumažėjo nuo 0,374 iki 0,21 (2 lentelė). Vidutinis ūkio turto apyvartumo rodiklis parodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Kuo rodiklis didesnis, tuo efektyviau valdomas turtas.

Skuodo rajono analizuojamų ūkių rodiklių palyginimas su vidutiniais visos Lietuvos ūkių rodikliais.

Diagramoje matome ūkio veiklos efektyvumo rodiklių Skuodo rajono ūkiuose 2011 m. palyginimą su bendrais visos Lietuvos ūkio veiklos efektyvumo rodikliais 2010 metais.

Lyginant vidutinius Skuodo rajono analizuojamų ūkių rodiklius su vidutiniais visos Lietuvos ūkių rodikliais, bendrojo mokumo rodiklis išsiskiria labiausiai. Šis rodiklis parodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklis didesnis, tuo įmonė patrauklesnė kreditoriams ir yra likvidesnė. Jei reikšmė mažesnė už 1, ūkis negali atsiskaityti už trumpalaikius įsipareigojimus. Kaip matome diagramoje, vidutinis Lietuvos bendrojo mokumo rodiklis yra 6, kuris Skuodo rajone yra net 5 kartus didesnis ir siekia 30,97.

Kapitalo pakankamumo rodiklis, rodantis, kokį procentą turte sudaro nuosavybė, Lietuvos mastu yra nežymiai didesnis nei Skuodo rajone. Vadovaudamiesi analizės duomenimis, galime daryti išvadą, kad ūkiai yra pakankamai stabilūs.

Bendrasis įsiskolinimo rodiklis, kuris parodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis, bei turto apyvartumo rodiklis, kuris parodo, kaip efektyviai ūkis naudoja visus išteklius, skiriasi labai nežymiai.
Žemės ūkio produkcijos gamintojai duomenis į ŪADT teikia savanoriškai. ES reglamentuose akcentuojamas duomenų konfidencialumas. Informacija, susijusi su konkretaus ūkio veikla, neskelbtina.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos