ŪADT > Šalčininkų rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Šalčininkų rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizė

Juzefa Matuizo
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šalčininkų r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-29

 

Europos Sąjungos Ūkio apskaitos duomenų tinklo (ŪADT) sistema veikia jau nuo 1965 m., tačiau ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į ES bendrąją žemės ūkio politiką. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Lietuva įsipareigojusi Europos Komisijai (EK) teikti 1000 respondentinių ūkių duomenis. ŪADT plėtojimo darbus ir duomenų teikimą ES atlieka Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, o Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba atsakinga už ūkių įtraukimą į ŪADT tyrimus ir jų duomenų surinkimą bei pateikimą institutui. Pateikiame Šalčininkų rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Šalčininkų rajono biuras 2011 m. į ŪADT pateikė 15 ūkių duomenis. Mūsų rajono žemės priklauso mažiau palankioms ūkininkauti, didesne dalis ūkininkų ūkininkauja ekologiškai, nenaudodami mineralinių trąšų ir augalų apsaugos priemonių. Pagal bendrą žemės plotą ūkiai labai skirtingi, didžiausias yra 1011,61 ha, mažiausias – 18,33 hektaro. Iš analizuojamų ūkių tik 4 užsiima vien augalininkyste, 2 ūkiuose laikomos kiaulės ir 9 – galvijai. Auginamų kultūrinių augalų derlingumo duomenys pateikiami lentelėje.

Auginamų kultūrinių augalų derlingumas

Iš lentelės duomenų matome, kad 2011 m. daugumos augalų derlius didesnis nei 2010 m., tik nežymiai sumažėjo rugių ir bulvių derlingumas.

Iš analizuojamų ūkių karvės laikytos 9 ūkiuose, vidutinis karvių skaičius ūkiuose 2011 m. buvo 24 vnt., pieno primilžis iš vienos karvės buvo 4151 kg, o tai 265 kg mažiau, palyginti su 2010 metais.

Bendroji produkcija 2011 m. padidėjo 15,4 proc., palyginti su 2010 m., ir sudarė 398 892 litus.

Iš gamybinės komercinės veiklos vienas ūkis patiria vidutiniškai 17644 Lt nuostolio. Tam didžiausios įtakos turėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos.

Analizuodami ūkio veiklos efektyvumo rodiklius, matome, kad 83,5 proc. turte sudaro nuosavybė, 4 ūkiuose šis rodiklis svyruoja nuo 94 iki 99 procentų.

Nagrinėdami ūkių skolas, matome, kad Šalčininkų r. ūkininkai nelinkę skolintis, bendrojo įsiskolinimo koeficientas sudaro 0,16, tuo tarpu normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4 iki 0,6.

Turto apyvartumo rodiklis parodo, kaip efektyviai ūkis naudoja išteklius, t. y. kiek pardavimo pajamų uždirba vienas turto litas, panaudotas veikloje. Šalčininkų r. ūkininkų vidutinis turto apyvartumo koeficientas 2011 m. buvo 0,21 (vidutiniškai Lietuvoje 2010 m. – 0,22). Tai rodo, kad vienas turto litas uždirbo vidutiniškai 0,21 Lt pajamų.

Subsidijų dalis respondentinių ūkių pajamuose sudarė vidutiniškai 38 proc., kai tuo tarpu vidutiniškai Lietuvoje 2010 m. – 28 procentus.

Išanalizavę pieno pagaminimo savikainą iš kintamųjų išlaidų matome, kad vidutinė 1 kg pieno savikaina 2011 m. Šalčininkų rajone buvo 0,33 Lt (Lietuvoje 2010 m. vidutinė pieno savikaina buvo 0,36 Lt/kg), todėl galima teigti, kad rajono ūkininkai patiria mažiau kintamųjų sąnaudų pienui pagaminti, nei vidutiniškai patiriama sąnaudų Lietuvoje.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos