ŪADT > Pasvalio rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Pasvalio rajono 2011 m. respondentinių ūkių analizė

Dalė Pociūnienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-28

 

Ūkio apskaitos duomenų tinklas (ŪADT) – tai ES valstybių respondentinių ūkių duomenų sistema, naudojama bendrajai žemės ūkio politikai įgyvendinti. Ši sistema – pagrindinis duomenų apie pajamų lygį ūkiuose ir valdymo sprendimų žemės ūkio sektoriuje efektyvumo šaltinis. Kiekviena ES šalis narė privalo savo ūkių duomenis teikti į ŪADT. Pateikiame Pasvalio rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba yra atsakingi už duomenų surinkimą bei apdorojimą. Kaupiami dviejų rūšių duomenys: fiziniai, rodantys žemės naudojimą, gyvulių skaičių ir jų rūšis, produktyvumą, darbo sąnaudas, ir ekonominiai, apibūdinantys ūkininkų dalyvavimą žemės ūkio produkcijos ir paslaugų rinkoje rezultatus.

Į ŪADT patenka ūkiai pagal nustatytus požymius, ūkių tyrimams naudojama vienoda ES metodika, kuri remiasi dviem pagrindiniais rodikliais: ūkių ekonominiu dydžiu, išreiškiamu europinio dydžio vienetu (EDV), bei ūkio tipu, rodančiu specializaciją. Visi duomenys surinkti iš ūkininkų, tvarkančių apskaitą dvejybine arba supaprastintąja sistema. Duomenys surenkami laikantis savanoriškumo ir konfidencialumo principų.

Apibendrinti rajono respondentinių ūkių duomenys

Pasvalio r. biuras 2012 m. pateikė duomenis apie 31 respondentinio ūkio gamybinę ir finansinę veiklą 2011 metais. Iš surinktų duomenų matyti, kad pagal žemės plotą Pasvalio r. vyrauja didesni nei vidutiniai ūkiai. Rajone vieno ūkio plotas yra vidutiniškai 179,33 ha, o Lietuvoje – 42,29 hektaro. Analizuojamų ūkių dydis – nuo 23,08 iki 608,81 hektaro.

Atlikus rajono respondentinių ūkių analizę, gauti tokie rezultatai:

 • Augalų derlingumas: kviečių – 3,49 t/ha, rugių – 2,15 t/ha, miežių – 3,17 t/ha, kvietrugių – 2,46 t/ha, rapsų – 2,11 t/ha. Lyginant su 2010 m. duomenimis, rapsų derlingumas padidėjo 1,36 karto, o kitų augalų beveik nepakito.
 • Vidutinis karvių skaičius respondentiniuose ūkiuose – 35 vnt., daugiausia karvių laikyta dviejuose ūkiuose – po 115 ir 122.
 • Vidutinis primilžis iš karvės – 4814 kg pieno, iš analizuojamų 18 gyvulininkystės ūkių 9 ūkiuose primelžta pieno daugiau negu rajono vidurkis, didžiausias primilžis – 6 500 kg ir 7 371 kg per metus.
 • 2011 m. dviejuose ūkiuose laikytos penimos kiaulės. Daugiausia auginta 50 kiaulių.
 • Bendroji produkcija vienam respondentiniam rajono ūkiui sudarė 568,496 tūkst. Lt. Iš jų augalininkystės –  402,456 tūkst. Lt (67 proc.), gyvulininkystės – 241,278 tūkst. Lt (42,4 proc.), pajamos už paslaugas – 4,6 proc., pajamos už nuomą – 0,5 procento.
 • Bendrasis gamybinis pelnas vienam respondentiniam ūkiui sudarė vidutiniškai 316,643 tūkst. Lt.
 • Kapitalo pakankamumo rodiklis – 78,95. Tai rodo, kad ūkio nuosavas turtas sudaro 78,95 procento. Iš 31 analizuojamo 18-oje respondentinių ūkių šis rodiklis didesnis už vidutinį rajone, tai rodo, kad dauguma ūkių yra stabilūs.
 • Bendrasis pelningumas 2011 m. buvo vidutiniškai 0,067, kuris rodo, kiek vienam pardavimų litui tenka bendrojo pelno. Tai žemas rodiklis.
 • Turto apyvartumo koeficientas 2011m. buvo 0,333. Jis rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. 2010 m. šis rodiklis buvo 0,439. Galima daryti išvadą, kad kai kurių respondentų turimas turtas naudojamas neefektyviai.
 • Subsidijų dalis pajamose respondentiniuose ūkiuose sudarė 20,114 procento.
 • Pieno savikaina, apskaičiuota tik pagal kintamąsias gamybos išlaidas – 417 Lt/t.
Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos