ŪADT > Alytaus rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Alytaus rajono respondentinių ūkių 2011 m. analizė

Palma Abramavičienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Alytaus r. konsultavimo biuro ūkio apskaitos konsultantė


2012-11-27

 

Europos Sąjungos šalyse, įgyvendinant bendrąją žemės ūkio politiką, nuolat stebima situacija žemės ūkyje. Tam tikslui kasmet vykdoma savanoriška ūkininkų apklausa veiklos ekonominei ir finansinei būklei nustatyti. Pateikiame Alytaus rajono respondentinių ūkių 2011 m. duomenų analizę.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas yra pagrindinė institucija, atsakinga už ŪADT veiklą ir ryšių palaikymą su Europos Komisija. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LŽŪKT) parenka respondentinius ūkius ir perduoda duomenis institutui.

LŽŪKT Alytaus rajono biuro apskaitos konsultantės 2012 m. pateikė 20 respondentinių ūkių duomenis apie jų gamybinę ir finansinę veiklą, vykdytą 2011 metais. Atlikus jų analizę galima teigti, jog rajone vyrauja smulkūs bei vidutinio stambumo ūkiai. Analizuoti 7 augalininkystės ir 13 mišrių ūkių duomenis. Pagal ūkių ekonominį dydį (EDV) iš apklausoje dalyvavusių respondentų 4 ūkiai yra iki 14 EDV, 16 – didesni nei 14 EDV. Duomenys surinkti iš ūkininkų, tvarkančių buhalterinę apskaitą dvejybine sistema, užtikrinant šių duomenų konfidencialumą.

Žemiau pateiktoje lentelėje matome, kaip kito auginamų žemės ūkio augalų derlingumas per 2006–2011 m. laikotarpį.

Žemės ūkio augalų vidutinis derlingumas 2006–2011 m.

Išanalizavę lentelės duomenis matome, kad beveik visų augalų derlingumas 2011 m. padidėjo. Tam įtakos turėjo puikios meteorologinės oro sąlygos.

Iš 20 respondentinių ūkių 13 ūkininkų laiko karves, vidutinis karvių skaičius rajono ūkiuose – 45 vnt., vidutinis primilžis iš vienos karvės – 5 132 kg per metus. Palyginti su 2010 m., vidutinis pieno primilžis iš vienos karvės padidėjo 633 kg. Respondentiniuose ūkiuose pieno savikaina (iš kintamųjų išlaidų) buvo 0,24 Lt.

Bendroji produkcija litais vienam respondentiniam ūkiui sudarė: augalininkystės – 465 263 Lt, gyvulininkystės – 305 388 Lt.

Bendras gamybinis pelnas (BGP) vidutiniškai rajone vienam respondentui sudarė 197 988 Lt.

Turto apyvartumas rodo, kiek vienas turto litas sukuria pajamų. Aukštesnė šio rodiklio reikšmė rodo didesnį efektyvumo laipsnį. Vidutinis rajono turto apyvartumo rodiklis – 0,312. Palyginti su 2010 m., jis sumažėjo 0,04 proc.

Analizės metu buvo skaičiuotas bendras įsiskolinimo koeficientas, kuris rodo, kokia turimo turto dalis finansuojama skolomis. Kuo reikšmė didesnė, tuo didesnė finansinė rizika. Normalu, kai šis rodiklis yra nuo 0,4 iki 0,6. Alytaus rajono respondentiniuose ūkiuose 2011 m. šis koeficientas buvo 0,144. Palyginti su praėjusiais metais, padėtis rajono ūkiuose pastebimai pagerėjo.

Bendras mokumo koeficientas rodo ūkio sugebėjimą trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė patrauklesnė kreditoriams. Jei reikšmė mažesnė už 1, tai rodo, kad ūkis negali atsiskaityti už trumpalaikius įsipareigojimus. Alytaus rajono apklausoje dalyvavusių ūkių rodiklis yra 26,59.

Taip pat buvo skaičiuojamas kapitalo pakankamumo rodiklis, kuris parodo kokį procentą turte sudaro nuosavybė. Kuo reikšmė didesnė, tuo ūkis stabilesnis. Rajono ūkiuose šis rodiklis – 85,68.

Alytaus rajono respondentinių ūkių analizės rezultatus ūkininkai gali palyginti su šalies rodikliais, pateikiamais leidinyje „Žemės ūkio respondentinių įmonių duomenys“, kurį kasmet išleidžia Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.


NAUJIENŲ PRENUMERATA
* Privatumo sąlygos


baneris_5

 

© VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2010–2019 m.
Šioje interneto svetainėje pateiktą tekstinę ir grafinę informaciją, videomedžiagą naudoti kituose kūriniuose, kopijuoti, platinti ir atgaminti be išankstinio
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos leidimo griežtai draudžiama.
Naudojimo taisyklės
* Privatumo sąlygos