Rugpjūčio 15 d., pirmadienis | 22

Įmonių finansinių ataskaitų svarba ir pasirinkimas

Inesa Vasiliauskė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Plungės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2021-12-27

Finansinės ataskaitos yra svarbiausias reglamentuotas informacijos šaltinis, parodantis įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Kas yra svarbu, kaip pasirinkti metinio finansinių ataskaitų rinkinį ir kokios pasekmės jų nepateikus laiku?

Finansinė ataskaita (atskaitomybė) – tai pagal standartizuotą formą, remiantis apskaitos standartais, parengtas įmonės / įstaigos dokumentas, apibūdinantis jos finansinę būklę tam tikram laikotarpiui. Finansinėmis ataskaitomis siekiamapatenkinti finansinių ataskaitų informacijos vartotojų poreikius gauti tikrą ir teisingą informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jei įmonė sudaro pinigų srautų ataskaitą.

Finansinės ataskaitos yra svarbiausias reglamentuotas informacijos šaltinis, parodantis įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus. Finansinės ataskaitos skirtos tiek vidaus, tiek išorės vartotojams, kad jie galėtų gauti konkrečios informacijos apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus, pinigų srautus, įsipareigojimus, perspektyvas ir pan.

Finansinių ataskaitų sudedamosios dalys yra tarpusavyje susijusios ir sudaro nedalomą visumą, nes jose tos pačios ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai pateikiami skirtingais aspektais. Vis tik, kiekvienos finansinės ataskaitos informacija skirtinga, todėl kiekviena atskirai negali patenkinti visų informacijos vartotojų poreikių.

Finansinės ataskaitos svarbios, nes:

  • didina verslo ir organizacijų skaidrumą ir prisideda prie visuomenės pasitikėjimo verslo aplinka;
  • atskleidžia pagrindinę informaciją apie juridinį asmenį ir jo veiklą per pastaruosius metus;
  • jų duomenys verslo partneriams ir kitoms suinteresuotoms šalims leidžia geriau įsivertinti potencialius partnerius ir priimti pagrįstus verslo sprendimus;
  • priežiūrą vykdančioms institucijoms (VMI, Užimtumo tarnyba ir kt.), žiniasklaidai ir plačiajai visuomenės daliai informacija apie juridinių asmenų veiklą ir jų finansinę padėtį padeda geriau atlikti savo darbą;
  • finansinių ataskaitų teikimas yra viena iš sąlygų įmonėms, siekiančioms gauti banko paskolas, valstybės paramas (pavyzdžiui valstybės teikiama parama nuo COVID-19 pandemijos nukentėjusiems verslams), Europos Sąjungos paramos fondų paramą (jeigu šios paramos teikimą reglamentuojantys teisės aktai nustato pareigą tvarkyti buhalterinę apskaitą ir (ar) sudaryti finansines ataskaitas);
  • naudingos ir pačiai įmonei, norint priimti teisingus ekonominius sprendimus.

Metinio finansinių ataskaitų rinkinio pasirinkimas

Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys sudaromas apibendrinus finansinių metų duomenis. Finansines ataskaitas praktiškai turi pateikti visi juridiniai asmenys, nepriklausomai nuo jų teisinės formos, statuso ar kitų kriterijų. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad teisės aktuose nėra įtvirtintų nuostatų, atleidžiančių nuo prievolės pateikti finansines ataskaitas, jei juridinis asmuo laikinai nevykdo veiklos ir VMI yra priėmusi sprendimą dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo. Taip pat ši prievolė išlieka neatsižvelgiant į tai, ar juridinis asmuo ataskaitiniais metais gavo pelno, ar ne.

Teisės aktai numato, kad pasibaigus finansiniams metams, finansinės ataskaitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui turi būti pateiktos per 30 dienų nuo jų patvirtinimo momento.

Pildyti ir teikti finansines ataskaitas juridinio asmens vadovas ar įgaliotas asmuo gali prisijungęs prie Registrų centro elektroninės paslaugų sistemos. Daugiau informacijos apie finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymą ir teikimą galima rasti Registrų centro interneto svetainėje arba susisiekus su Registrų centro konsultantais.

Įmonių, sudarančių finansines ataskaitas pagal visus VAS, finansinės atskaitomybės rinkinio sudėtis priklauso nuo jos dydžio. O įmonės dydis finansinių ataskaitų sudarymo tikslu nustatomas pagal ne mažiau kaip du rodiklius paskutinę finansinių metų dieną: pardavimo pajamas, turto vertę ir darbuotojų skaičių.

Labai maža įmonė savo nuožiūra gali rengti finansinę atskaitomybę kaip maža įmonė, o maža įmonė kaip vidutinė įmonė. Tikėtina, kad tokį įmonės sprendimą lems sąmoningumas apie finansinių ataskaitų svarbą jų veikloje.

Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinį papildanti ataskaita yra metinis pranešimas, kuriame pateikiami teisės aktų numatyti įmonės finansinių metų veiklos ir numatomos veiklos duomenys.

Labai mažos ir mažos įmonės gali nerengti metinio pranešimo, tačiau turi atskleisti:

  • visų įmonės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro;
  • per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičių, jų nominaliąją vertę ir įstatinio kapitalo dalį, kurią tos akcijos sudaro;
  • informaciją apie savų akcijų, jeigu jos įsigyjamos ar perleidžiamos už užmokestį, apmokėjimą;
  • įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastis.

Labai mažos įmonės šią informaciją turi pateikt po balansu, o mažos įmonės – aiškinamajame rašte.Kokios pasekmės nepateikus finansinių ataskaitų?

„Finansinių ataskaitų teikimas turi būti įprasta juridinių asmenų higiena, nes ataskaitų nepateikimas ar vėlavimas gali turėti ne tik neigiamų pasekmių įmonės ar organizacijos reputacijai, tačiau gali turėti ir teisinių pasekmių už ataskaitos pateikimą atsakingam juridinio asmens vadovui“ , sakė Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius K. Maksvytis.

Pagal ANK (LR administracinių nusižengimų kodeksas)223 str. 2 d.,neteisingų juridinio asmens finansinių ataskaitųpateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens finansinių ataskaitų nepateikimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems įstatymuose arba steigimo dokumentuose nurodytiems asmenims nuo 200 iki 3000 eurų.

Svarbu atkreipti dėmesį labdaros ir paramos fondams, asociacijoms ir viešosioms įstaigoms, nes rizikuojama ne tik gauti baudą, tačiau tais atvejais, kai paramos gavėjas laiku nepateikia finansinių ataskaitų Registrų centrui (per 2 mėnesius po to, kai buvo įspėtas apie šį pažeidimą), jis praranda paramos gavėjo statusą ( LR Labdaros ir paramos įstatymo 13 str. 6 d. 1 p.).

Taigi, finansinių ataskaitų nauda nekelia abejonių, tik reikėtų nepamiršti, kad jos būtų ir tinkamai parengtos, ir atspindėtų realią įmonės situaciją, nes netinkamai parengtos finansinės ataskaitos ir jų pagrindu atlikta finansinės veiklos analizė stabdo įmonių plėtrą, įmonių vadovai negali efektyviai valdyti įmonės, taip pat ir investuotojai tinkamai pasirinkti investicinį objektą.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.