Spalio 08 d., šeštadienis | 22

Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymas ir pripažinimas

Alvydė Barkauskienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kaišiadorių r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-08-19

Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis vadovautis privalo visi veiklą vykdantys asmenys. Pagrindiniai išlaidų apskaitos dokumentai yra sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, kasos aparato kvitai, pinigų priėmimo kvitai. Trumpai aptarsime šiuos dokumentus.

Kasos aparato kvitas – kasos aparatu išspausdintas arba tik suformuotas ir kontrolinėje juostoje užfiksuotas prekių arba paslaugų pardavimo ir prekių pirkimo apskaitos dokumentas, atitinkantis kasos aparatų techninius reikalavimus.

Pagal kvitą sąnaudomis gali būti pripažintos išlaidos, jeigu prekių ar paslaugų vertė neviršija 100 eurų vertės su PVM. O degalų išlaidos pagal kvitus, pripažįstamos sąnaudomis, jeigu kvito suma neviršija 150 eurų sumos įskaitant ir PVM.

Taip pat toks kvitas privalo turėti visus reikalaujamus rekvizitus, pagal kuriuos identifikuojamas prekių arba paslaugų pirkėjas. Dažniausiai kvite nurodomi visi rekvizitai, kurie nurodomi sąskaitoje arba PVM sąskaitoje faktūroje: vardas pavardė (pavadinimas), ūkio/įmonės/asmens kodas, PVM mokėtojo kodas ir adresas. Kvitai, už kuriuos atsiskaitant naudojama specialios degalų pardavėjo kortelės, nepripažįstami, o tokios išlaidos sąnaudomis pripažįstamos tik pagal sąskaitas faktūras ar PVM sąskaitas faktūras, kurias išrašo degalų kortelės teikėjas.

Išlaidos taip pat gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pinigų priėmimo kvitus, kuriuos išduoda vežėjai už suteikiamas taksi paslaugas. Tais atvejais, kai parduodant keleivinio transporto bilietus neprivaloma išduoti kasos aparato kvito, keleivinio transporto išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal teisės aktų reikalavimus atitinkančius keleivinio transporto bilietus.

Jeigu prekių arba paslaugų pardavėjas išrašė sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą ir kaip priedą pridėjo čekį arba pinigų priėmimo kvitą, išlaidos pripažįstamos tik pagal sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, prie jos pridedant priedą, gautą kvitą, sąskaitoje nurodant išduoto kasos aparato kvito unikalų kasos aparato numerį, kasos kvito eilės numerį, kvito išdavimo datą.

Sąskaita faktūra (PVM sąskaita) – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, pirkėjui perkant prekes, paslaugas ar kitą turtą. Norit pripažinti išlaidas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą arba PVM sąskaitą faktūrą, privaloma įsitikinti, kad sąskaitoje yra visi reikalaujami rekvizitai privalomi tokioms sąskaitoms: pirkėjo pavadinimas (vardas ir pavardė), kodas (jeigu jis fizinis asmuo, – PVM mokėtojo kodas, o jeigu jis jo neturi, – asmens pasirinkimu arba asmens kodas, arba individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, arba verslo liudijimo numeris), prekės (paslaugos) pavadinimas, prekės (paslaugos) kaina.

Jeigu pirkėjas yra ekonominės veiklos nevykdantis fizinis asmuo, pirkėjo vardas, pavardė, asmens kodas sąskaitoje faktūroje nurodomi pirkėjo pageidavimu.

Jeigu sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, turinčiam teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizus, – už prekes apskaičiuotų akcizų suma (nurodoma pirkėjo prašymu). Papildoma informacija, tokia kaip el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris ir kita informacija gali būti įrašoma sąskaitoje pagal pageidimą.

Sąskaitoje faktūroje turi būti serija ir numeris, kurie yra unikalūs ir formuojami didėjančia seka. Popierinės PVM sąskaitos faktūros komplektą turi sudaryti ne mažiau kaip 2 egzemplioriai. Vienas egzempliorius skirtas prekių (paslaugų) pirkėjui, kitas – prekių tiekėjui (paslaugų teikėjui), tai yra pardavėjui. Sąskaita faktūra gali būti elektroninė.

Už žemės ūkio produkcijos tiekėjų, kurie nėra PVM mokėtojai ir kuriems netaikoma kompensacinio PVM tarifo schema, nurodyta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus pirmajame skirsnyje, patiektą žemės ūkio produkciją sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, įskaitant PVM mokėtojus, bet išskyrus asmenis, kurie nėra apmokestinamieji asmenys.

Mokesčiams apskaičiuoti naudojami apskaitos dokumentai turi būti surašyti įskaitomai, be trynimų, rašikliu (rašalu) arba techninėmis priemonėmis. Klaidingi apskaitos dokumentų įrašai, taisomi taip: klaidingas tekstas ar skaičiai perbraukiami taip, kad juos būtų galima perskaityti, ir visuose egzemplioriuose (dalyse) įrašomas teisingas tekstas. Šalia ištaisyto teksto ar skaičiaus turi būti taisymą atlikusio įgalioto asmens parašas ir taisymo data.

Jeigu išrašymo metu mokesčiams apskaičiuoti naudojami popieriniaiapskaitos dokumentai sugadinami, jie iš karto žymimi žodžiu „Anuliuota“, nurodoma anuliavimo data ir anuliavimas patvirtinamas dokumentą išrašiusio asmens parašu. Asmuo anuliuotus ir panaudotus mokesčiams apskaičiuoti naudojamus apskaitos dokumentus saugo laikydamasis Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

Sąskaitą išrašęs asmuo yra atsakingas už sąskaitoje pateiktą informacija. Išrašydamas sąskaitą jis patvirtina, kad rekvizitai ir visa kita informacija pateikta sąskaitoje yra teisinga. Gavęs sąskaitą asmuo sutikrina sąskaitos informacija ir pripažįstant patirtas išlaidas sąnaudomis, užtikrina, kad laikomasi visų reikalavimų.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.