Balandžio 01 d., šeštadienis | 23

Technikos kapitalinis remontas: kaip parodyti apskaitoje ir deklaruoti VMI?

Gintarė Jakienė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šilalės r. biuro buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-10-12

© Agroakademija.lt nuotr.

Ūkinė veikla sunkiai įsivaizduojama be ilgalaikio turto: pastatų, technikos, įrengimų ir pan. Todėl pas kone kiekvieną individualia veikla užsiimantį ūkininką galima rasti naujos technikos ir/arba tokios, kuri jau visiškai nudėvėta, bet toliau sėkmingai naudojama pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti. Neretai ūkininkai, kad prailgintų technikos naudojimo laiką, atlieka kapitalinį remontą. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip nuosavos ir nuomojamos technikos remontas įtraukiamas į apskaitą ir kaip nauja vertė deklaruojama Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau VMI).

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus

Kai atliekamas ilgalaikio materialaus turto (toliau IMT) remontas, kuris prailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, šio remonto verte turi būti didinama IMT įsigijimo kaina. Patirtos remonto išlaidos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu tas turtas ir toliau bus naudojamas pajamoms uždirbti ar ekonominei veiklai gauti.

Kai turtas jau visiškai nudėvėtas, bet vis dar naudojamas ekonominėje veikloje, patirtomis remonto išlaidomis turi būti didinama IMT likutinė vertė, ir tokio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas per naujai nustatytą naudingo tarnavimo laiką. Būtina akcentuoti, kad nudėvėtam ir kapitaliai sutvarkytam IMT nėra taikomi Pelno mokesčio įstatymo (toliau PMĮ) 1 priedėlyje nustatyti minimalūs ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. Pats ūkininkas gali nuspręsti, per kokį laikotarpį kapitaliai sutvarkytas IMT bus nudėvėtas.

Pagal nuomos sutartį, kurioje nenumatytas nuosavybės teisės perėjimas pirkėjui visiškai apmokėjus turto vertę, arba pagal panaudos sutartį turimo ilgalaikio materialiojo turto remonto, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, sąnaudos atskaitomos iš nuomininko ar panaudos gavėjo individualio veiklos pajamų lygiomis dalimis per nuomos arba panaudos laikotarpį pradedant nuo kito mėnesio, po darbų užbaigimo, o tais atvejais, kai sudaryta neterminuota sutartis, – per PMĮ 1 priedėlyje atitinkamoms turto grupėms nustatytą laikotarpį, bet ne trumpesnį kaip 3 metai. Jeigu nuomos arba panaudos sutartis nutraukiama prieš terminą, likusi remonto sąnaudų dalis, kuri dar nebuvo įtraukta į leidžiamus atskaitymus, negali būti atskaitoma iš nuomininko ar panaudos gavėjo individualio veiklos pajamų.

Individualioje veikloje naudojamo IMT remonto, išskyrus nurodytą Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašo 14 ir 15 punktuose, išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį jos padarytos, pagal to turto faktinį naudojimą individualioje veikloje, kuris (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimas individualiai veiklai) turi būti deklaruotas mokesčio administratoriui, neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kokia jų dalis) priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne.

Būtina akcentuoti, kad remiantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktais, IMT remonto išlaidos nepriskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jei tas remontas buvo atliktas gyvenamiesiems pastatams ir lengviesiems automobiliams.

Apie padidėjusią IMT vertę būtina informuoti VMI ir pateikti patikslintą FR0457 formą su nauja verte. Tą reikėtų padaryti iki kito mėnesio paskutinės dienos.

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.