Birželio 25 d., šeštadienis | 22

Atėjo laikas stambioms investicijoms į žemės ūkio valdas

LŽŪKT informacija
2022-04-14

© LŽŪKT nuotr.
Kovo pradžioje startavo (paraiškos renkamos iki balandžio 29 d.) viena žemdirbių laukiamiausių ES paramos priemonių „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Nuo balandžio 19 d. iki gegužės 18 d. vyksta antrasis šios priemonės etapas. Kviečiami teikti paraiškas ūkininkai, norintys modernizuoti ir restruktūrizuoti savo ūkius, didinti pajamas iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos. Antrajam kvietimui teikti paraiškas gauti paramą taikomi Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonei (EURI) nustatyti reikalavimai. Ką reikėtų žinoti?

Tarp šių paraiškų etapų labai nedideli skirtumai, vienas esminių – antruoju etapu galima pretenduoti į ženkliai didesnę paramą, įgyvendinti didelio masto investicijas. Šiek tiek skiriasi ir atrankos kriterijai.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Priemone „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ remiami didesni ir net labai dideli ūkiai. Kaip žinia, ūkių dydis Lietuvoje matuojamas valdos ekonominiu dydžiu, išreikštu produkcijos standartine verte (VED). Norinčių teikti paraišką ir dalyvauti priemonėje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, VED 2022-01-01 turi būti ne mažesnis kaip 8 000 Eur. Taip pat ūkis turi veikti ne trumpiau kaip 12 mėn. iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos. Jo pajamos iš žemės ūkio veiklos turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, ūkis turi būti ekonomiškai gyvybingas, tvarkyti buhalterinę apskaitą, atitikti ir visus kitus kriterijus, prisiimti įsipareigojimus, kurių, tikrai, yra ne vienas, – sako Vaida Gomoliauskienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) Verslo ekonomikos skyriaus vadovė.

Pasak specialistės, paramos pagal šią priemonę tiek pirmu, tiek antru etapu gali kreiptis tik tie, kurie investuos į statybas, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ar pastatų funkcionavimui būtiną įrangą. Tokių investicijų vertė nuo visos projekto vertės turi sudaryti ne mažiau nei 75 proc. Vadinasi, tie, kurie nori įsigyti tik, pvz. kombainą ar kitą mobilią techniką, paraiškų ir šiuo etapu teikti negali. Vis tik, jei yra poreikis nusipirkti mobilios technikos, 25 proc. projekto investicijų gali būti skirta jai įsigyti. Beje, negalima prašyti paramos traktoriams įsigyti. Pirmu paraiškų etapu ūkiai gali pretenduoti į 300 000 Eur paramą, antru į 1 500 000 Eur paramą, o sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklą vykdantys – net į 2 000 000 Eur paramą.

Svarbu žinoti, kad EURI lėšomis remiamų ūkių ratas dar labiau susiaurintas. Šiuo etapu paramos negalės kreiptis ir didžioji dalis mėsinės gyvulininkystės ūkių. Paraiškų laukiama tik iš pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektorių veiklą vykdančių ūkių, – informuoja Vaida Gomoliauskienė.– Reikėtų įvertinti, kad finansiškai teks prisidėti patiems pareiškėjams, nes parama skiriama investicijoms įgyvendinti nepadengia 100 proc. visų investicijų vertės. Pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ daugiausiai galima kompensuotis 70 % investicijų išlaidų be PVM. Šiuo procentu gali pasinaudoti tik jaunieji ūkininkai ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai. Tad dažniausias atvejis – 50 % paramos intensyvumas nuo išlaidų be PVM vertės. Vadinasi, likęs 50 % + PVM suma turės būti finansuojama ūkio veiklos ir / ar skolintomis lėšomis.

Atkreiptinas dėmesys, kad dalyvaujant šioje priemonėje yra apribotas kreditorių ratas, t. y. galima skolintis tik iš finansų įmonių, kredito įstaigų, negalima skolintis iš fizinių ar juridinių asmenų, kurie neužsiima finansavimo veikla.

Pasak LŽŪKT Verslo ekonomikos skyriaus vadovės Vaidos Gomoliauskienės, reikėtų žinoti, kad šioje priemonėje numatytas labai patogus paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimo, kuris palengvina paramos gavėjams finansinę naštą. Ką tai reiškia? Leidžiama neapmokėti tiekėjui sumą, lygią už tą prekę gautinai paramos sumai. Kai NMA paramos gavėjui perveda paramos lėšas, per 5 darbo dienas privaloma jas pervesti tiekėjui ir taip galutinai su juo atsiskaityti. Vadinasi, ūkiai gali skolintis mažiau, lengviau, mažiau įsipareigoja bankams, mažiau sumoka palūkanų.

Jei reikia pagalbos, visuose šalies rajonuose dirbantys LŽŪKT ekonomines paslaugas teikiantys konsultantai supažindins su taisyklėmis, įsipareigojimais, tiksliai apskaičiuos paramos paraiškos atrankos kriterijus, drauge įvertins kylančias rizikas, užpildys paraišką ir sukomplektuos dokumentų bylą.

Trumpai apie priemonės „Parama investicijoms į žemės ūkio valdasantrąjį etapą

Kiekvienam remiamam sektoriui – atskiras biudžetas

Antrajam kvietimui skirta beveik 36 mln. Eur. Kiekvienam iš remiamų specializuotų žemės ūkio sektorių skirtas atskiras biudžetas:

 • pieninei galvijininkystei skirta 18 035 017 Eur paramos lėšų;
 • kiaulininkystės sektoriui skirta 4 493 965 Eur paramos lėšų;
 • paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriui skirta 3 457 229 Eur paramos lėšų;
 • sodininkystės, uogininkystės ir (arba) daržininkystės uždarame grunte sektoriams (šildomiems šiltnamiams) skirta 4 mln. Eur paramos lėšų;
 • sodininkystės, daržininkystės ir (arba) uogininkystės sektoriams atvirame grunte (lauko daržovėms, vaisiams, uogoms) skirta 6 mln. Eur paramos lėšų.

Remiama veikla:

 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Galimi pareiškėjai:

 • fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus ir užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą (reikalavimas turėti savo vardu įregistruotą valdą netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus);
 • paramos paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens kartu su projekto partneriu (-iais), nepriimamos.

Pagrindiniai reikalavimai pareiškėjams

 • Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti (vykdoma žemės ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių.
 • Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.
 • Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur (šis reikalavimas netaikomas pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus).
 • Parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams apdoroti ir (arba) perdirbti.
 • Parama teikiama pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.
 • Pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitinka ekonominį gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes.
 • Pareiškėjo pateiktame projekte statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, išskyrus grūdų saugojimo bokštų statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidas, įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje sudaro ne mažiau kaip 75 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM).

Paramos dydis ir intensyvumas

Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:

 • pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose negali viršyti 1,5 mln. Eur;
 • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose) projektui negali viršyti 2 mln. Eur;
 • sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos) projektui negali viršyti 2 mln. Eur;
 • 2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022 metų pereinamąjį laikotarpį:
 • negali viršyti 2,1 mln. Eur – taikoma pieninės galvijininkystės, kiaulininkystės, paukštininkystės, įskaitant kiaušinių gamybą, sektoriuose;
 • negali viršyti 18 mln. Eur – taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma uždarame grunte (žieminiuose šiltnamiuose);
 • negali viršyti 4,6 mln. Eur – taikoma sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose, kai šių sektorių žemės ūkio produktų gamyba vykdoma atvirame grunte (auginami lauko vaisiai, daržovės, uogos).

Finansuojama 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo). Intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. punktų:

 • kai vykdoma žemės ūkio produktų gamyba:
 • jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas;
 • kai vykdomas prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų ar išaugintų valdoje) apdorojimas, perdirbimas ir tiekimas rinkai:
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie superka ir realizuoja iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus arba supirktus iš savo narių jų valdose pagamintus ar išaugintus žemės ūkio produktus perdirba ir realizuoja iš jų pagamintus maisto ir ne maisto produktus, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose);
 • pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurie patys užsiima žemės ūkio produktų gamyba ir įgyvendina kolektyvines investicijas, kaip nustatyta Taisyklių 20.14 papunktyje, savo valdoje (taikoma tik gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose).

Atkreiptinas dėmesys, kad skirtingiems žemės ūkio sektoriams taikomi nevienodi projektų atrankos kriterijai, kiekvieno sektoriaus paraiškos vertinamos pagal atskirą balų sistemą. Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius visuose žemės ūkio sektoriuose – 35 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko 35 balų, paramos paraiška atmetama.

Paraiškų pateikimo tvarka

Paramos paraišką ir su ja teikiamus dokumentus reikia pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai užpildant Žemės ūkio ministerijos informacinėje sistemoje (ŽŪMIS) elektroninę dokumento formą asmeniškai arba per įgaliotą asmenį ŽŪMIS portalo interneto prieigoje adresu https://zumis.lt KPP Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Agroakademija.lt rekomenduoja pasiklausyti

Kad neliktumėte prie suskilusios geldos: patarimai ketinantiems pasinaudoti ES parama (video)

Nemokamas sūris – tik pelėkautuose, arba verslo projekto paramai gauti rašymo ypatumai

Pagal LŽŪKT, NMA informaciją

Dėl Jums reikalingos informacijos ir paslaugų kreipkitės į LŽŪKT rajonų biurų konsultantus.