Gruodžio 04 d., pirmadienis | 23

Kas svarbu steigiant asociaciją ir tvarkant jos buhalterinę apskaitą

Živilė Kuprienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vyresnioji buhalterinės apskaitos specialistė
2022-07-13

Asociacija – tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą bei jiems atstovauti. Trumpai apie kaimo bendruomeninių organizacijų steigimo irbuhalterinės apskaitos tvarkymo ypatumus.

Asociacija paprastai steigiama organizacijos narių bendriems tikslams įgyvendinti, toks asociacijos narių susibūrimas padeda lengviau bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis institucijomis, atsiveria galimybės bendradarbiauti ir su užsienyje esančiomis panašaus tipo organizacijomis, labdaros ir paramos fondais ir pan. Bet vis tiek vienas iš pagrindinių asociacijos tikslų išlieka – savo narių interesų atstovavimas, jų gynimas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Kaimo bendruomeninių organizacijų steigimasis

Yra susidariusi nuomonė, kad tik viešosios įstaigos gali vykdyti ūkinę ir komercinę veiklą. Tačiau asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams.

Kaip šio juridinio asmens pavyzdį, galima pateikti kaimo bendruomeninių organizacijų steigimąsi. Kaimo bendruomenės organizacijos tapo patraukliais traukos centrais, kurie užsiima ne tik įvairiomis ūkinėmis veiklomis, bet ir kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymu, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams, bendruomeniškumą kaime skatinančių ir tradicinių renginių organizavimu.

Kaimo bendruomenių steigimas, rėmimas ir plėtra yra galimybė užtikrinti Lietuvos kaimo perspektyvas, įrodant, kad kaimas – tai ne tik vieta, kur vykdoma žemės ūkio veikla, bet ir puoselėjami tradiciniai amatai, siekiant išsaugoti savo krašto savitumą. Taigi vien valstybės paramos neužtenka, kad kaime būtų sukurti traukos centrai – patys žmonės turi imtis iniciatyvos. Pirmas žingsnis, kurį bendruomeninė organizacija turi atlikti – tai įsteigti ribotos civilinės atsakomybės viešąjį juridinį asmenį – asociaciją.

Steigiant asociaciją vienas iš pagrindinių ir pirmų darbų yra nuspręsti steigiamo ribotos civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens pavadinimą. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti. Asociacijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje bei privalo turėti bent vieną sąskaitą kredito įstaigoje.

Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ar juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra trys. Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai.

Visi asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Asociacija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.

Valdymo organas atsakingas už buhalterinės apskaitos organizavimą pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą, metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą arba metinės ataskaitos parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir visuotiniam narių susirinkimui, ataskaitų paskelbimą asociacijos interneto svetainėje, jeigu asociacija ją turi, viešos informacijos paskelbimą, savanoriškos veiklos organizavimą, kitų valdymo organo pareigų, numatytų Asociacijų Įstatyme ir asociacijos įstatuose, atlikimą. Svarbu paminėti, kad už asociacijos nario veiklą valdymo organuose jo nariui gali būti atlyginama.

Asociacijoje turi būti visuotinis narių susirinkimas ar kitas organas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas ar dalį visuotinio narių susirinkimo teisių.

Visuotinis narių susirinkimas, keičia asociacijos įstatus, skiria ir atšaukia valdymo organų narius, skiria ir atšaukia kitų kolegialių organų narius, nustato asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką.

Apskaitos tvarkymas. Visuotinis narių susirinkimas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtina asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį (finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas) arba metinę ataskaitą. Finansinių ataskaitų rengimo tikslas – pateikti informaciją apie pelno nesiekiančio juridinio asmens finansinę būklę ir veiklos rezultatus, kuria naudojasi finansinių ataskaitų informacijos vartotojai, priimdami sprendimus.

Asociacijos gali taikyti supaprastintą apskaitos tvarkymo būdą, jei neturi samdomų darbuotojų ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais ir kurių pajamos arba gautos finansavimo sumos per praėjusius ir už praeitus finansinius metus neviršijo 30 000 eurų. Vadinasi, jei asociacija tvarko apskaitą supaprastintu būdu, vietoje metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo gali rengti metinę ataskaitą. Supaprastintą apskaitą gali tvarkyti ir to juridinio asmens valdymo organo narys arba dalyvis.

Iki metinės ataskaitos sudarymo apskaitos registruose turi būti užregistruotos visos pelno nesiekiančio juridinio asmens ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos. Dažniausiai asociacijų veikla prasideda nuo gautų pajamų banko sąskaitoje arba kasoje (pvz.: gauta parama, tikslinis finansavimas, nario mokestis ir kt.).

Pradėjus vykdyti veiklą yra patiriamos išlaidos įgyvendinant projektus, įvykdant suplanuotus tikslus ir pan., kurios privalo būti tinkamos arba numatytos pagal projekto sąmatą, bei pagrįstos finansiniais dokumentais (PVM sąskaitos faktūros, mokėjimo nurodymai, bankų išrašai, kasos išlaidų orderiai ir kt.). Visos asociacijų ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais.

Padės specialistai

Jei reikia pagalbos steigiant įmonę, kviečiame kreiptis į Konsultavimo tarnybą. Specialistai ne tik padės sutvarkyti reikiamus dokumentus, bet ir pagal konkrečią situaciją padės apsispręsti renkantis tinkamiausią verslo formą, supažindins su mokestiniais įsipareigojimais. O jei nuspręsite bendradarbiauti, tvarkys ir įmonės buhalterinę apskaitą jūsų pasirinktu būdu. Kviečiame kreiptis į Jums artimiausio rajono Konsultavimo tarnybos biurą.