Balandžio 23 d., antradienis | 24

Aktualūs klausimai ir Augalininkystės tarnybos specialistų atsakymai

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
2021-12-14

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) pateikia atsakymus į Viešosios konsultacijos metu gautus klausimus iš ūkio subjektų:

Ar reikia AAP nurašymo žurnale nurodyti purškimo laiką valandomis? Ar to dabar reikalaujama PPIS sistemoje? Beje, tai nėra žydinčių augalų purškimas.

Verslo ekonomika. Straipsnių vidus

Siekiant tinkamai panaudoti jau pildomus duomenis AAPIS (tai sukurtas augalų apsaugos produktais purškiamų plotų posistemis PPISe) ir juos integruoti į augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą, prašoma jame nurodyti augalų apsaugos produktų (AAP) panaudojimo laiką valandomis.

AAP panaudojimo laiko nurodymas aktualus ir dėl daugelio kitų priežasčių, kurios gali būti susijusios ne tik su žydinčių augalų purškimu (tai daroma norint informuoti bičių laikytojus, kai apdorojami žydintys augalai, ar yra naudojami pavojingi bitėms AAP). Pavyzdžiui, Augalininkystės tarnyba dažnai gauna pranešimų apie dulksnos patekimą ant gretimų sklypų ar netikslinių augalų. Tuomet siekiant išsiaiškinti, koks purškimo metu vyravo vėjo greitis ir ar jis buvo leistinas, svarbu žinoti, kada atliktas purškimas tam tikru paros metu (valandomis). Taip pat siekiant išvengti rizikos aplinkai ir kad AAP būtų veiksmingi, svarbu juos naudoti tomis valandomis, kai oro temperatūra nėra per aukšta, taip pat neturi lyti.

Planuoju kviečių purškimą insekticidu, kuris pavojingas bitėms, ar galiu purškimą registruoti, kad vykstu purkšti tą pačią dieną, ar būtina registruoti purškimą prieš dvi dienas? Ir ar reikės kviečius purkšti po 21-os valandos insekticidu, o gal galiu važiuoti pukšti dienos metu?

Vadovaujantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių 59 punktu, visada privaloma pranešti apie planuojamą purškimą PPIS ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas jeigu ruošiamasi:

 • purkšti žydinčius augalus, išskyrus išvardintus Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše;
 • naudoti augalų apsaugos produktą, kurio etiketėje nurodyta, kad jis pavojingas bitėms;
 • sėti sėklą augalų, kuriuos lanko bitės, kuri apdorota (beicuota) tokiu produktu, kurio etiketėje nurodyta, kad jis pavojingas bitėms.

  Kviečiai nėra patrauklūs bitėms ir yra įrašyti į Augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintą augalų, kuriuos galima purkšti dienos metu, sąrašą, todėl jie gali būti purškiami nuo 4 iki 21 val.

  Atkreipkite dėmesį, kad apdorojamame lauke ar šalia lauko neturi būti žydinčių piktžolių ar kitų žydinčių augalų, kuriuos galėtų lankyti bitės.

  Kokiu tikslu PPIS reikės įvesti derliaus nuėmimo pradžią?

  Derliaus nuėmimo pradžios data reikalinga, kad būtų galima apskaičiuoti laikotarpį nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo (karencijos laikotarpį). Siekiat užtikrinti maisto ir pašarų saugą, privaloma griežtai laikytis etiketėse nurodyto tokio laikotarpio bei didžiausio apdorojimų skaičiaus.

  Ar suklydus bus galima taisyti žurnalą? Ir per kiek laiko būtina jį užpildyti po purškimo?

  Suklydus augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą galima redaguoti visais einamaisiais metais. Sistemoje nėra ribojamas užpildymo laikas.

  Ūkiai, kurie dalyvauja „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose arba „NATURA“ 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos srityje „Parama „NATURA“ 2000” žemės ūkio paskirties žemėje” žurnalą turi užpildyti per 24 valandas po augalų apsaugos produktų panaudojimo. Visi kiti ūkiai - per 2 darbo dienas po augalų apsaugos produktų panaudojimo.

  Kaip užpildyti žurnalą, jeigu naudoji augalų apsaugos produktus, bet laukų nedeklaruoji ir PPIS sistemoje tų laukų nėra?

  Jei laukai nėra deklaruojami ir jų nėra PPIS, pildant augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą ranka nurodomas apdoroto lauko adresas ar kiti lauką identifikuojantys duomenys.

  Ar bus galima pildyti informaciją apie purškimus PPIS iki balandžio 5 d ? Ar ši informacija turės būti užpildyti popieriniame žurnale?

  Pagal šiuo metu galiojantį Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių 92 punkto reikalavimą augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas iki 2022 m. balandžio 5 d. gali būti pildomas popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo. Jau ir šiuo metu galima žurnalus pildyti PPIS.

  Ką reiškia PPIS žurnalo pasirinkime vienas iš variantų: „Įvesti naują kitą objektą“?

  „Įvesti naują / kitą objektą“ – pasirenkama, kai apdorojama augalų apsaugos produktais statiniai ar objektai (pvz., sandėliai, šiltnamiai, ar kt. patalpos ar objektai), mediena, medinės pakavimo medžiagos, gruntas jį paruošiant sodinukams, beicuojama sėkla ir kt.

  Jei rudenį planuoju purkšti žieminius rapsus su insekticidu, kuris pavojingas bitėms, ar reikia registruoti purškimą ir važiuoti purkšti po 21 valandos, jei žinome, kad rudenį bitės nesimaitina?

  Jeigu žieminiai rapsai purškiami rudenį, ankstyvuose augimo tarpsniuose, juos galima purkšti dienos metu, t. y. nuo 4 val. iki 21 val., tačiau lauke ar šalia lauko neturi būti žydinčių piktžolių ar kitų žydinčių augalų, kuriuos galėtų lankyti bitės.

  Tačiau jeigu naudojamo augalų apsaugos produkto etiketėje nurodyta, kad jis pavojingas bitėms, vadovaujantis Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių 59 punktu visada privaloma pranešti apie planuojamą purškimą PPIS ne vėliau kaip prieš dvi kalendorines dienas.

  Žurnalą reikia užpildyti per 2 dienas, ar per 2 darbo dienas?

  Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalasturi būti užpildomas per dvi darbo dienas nuo profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų panaudojimo, kaip nustatyta Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių 92 p.

  Ruošiantis purkšti žydinčius augalus ar naudoti augalų apsaugos produktus, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė „Pavojingas bitėms“ ir siekiant apsaugoti bites (kad bičių laikytojai laiku gautų informaciją apie planuojamus apdoroti laukus) duomenis į „Purškimų/sėjos“ registravimo žurnalą privaloma pateikti prieš dvi kalendorines dienas.

  Informacija „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“

  Ką daryti, jei kviečius purškiame herbicidais balandį, o laukų deklaracijos priduodamos gegužę pasėjus vasarinius kviečius arba naujai deklaruojame lauką? Kaip užpildyti purškimą balandžio mėn.?

  Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnale yra numatyta galimybė įvesti naują įrašą ranka ir nurodyti lauko adresą ar kitus lauką identifikuojančius duomenis.

  Laukus deklaruoja Petras. Tačiau visus darbus atlieka ūkininkas Antanas, kuris Petrui moka nuomos mokestį. Tačiau Petras nesutinka, jog ūkininkas Antanas pats deklaruotų tuos laukus. Kaip tokiu atveju ūkininkui Antanui pildyti PPIS žurnalą?

  Labai svarbu, kad žemės nuomos sutartis tarp žemės savininko (valdytojo) Petro su ūkininku Antanu būtų pasirašyta ir įregistruota oficialiai Registrų centre. Tokiu būdu žemės tvarkymo teisės ir įsipareigojimai tenka Antanui, kuris tampa atsakingas už pasėlių deklaravimą (gauna išmokas) bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų laikymąsi, tarp jų ir augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalo pildymą (taip pat PPIS) išsinuomotoje žemėje.

  Jeigu Petras nenori pasirašyti tokios sutarties ir nesutinka, kad jo laukus deklaruotų bei išmokas gautų Antanas, tai pats Petras ir yra atsakingas už žurnalų pildymą ir kitų augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų laikymąsi.

  Ar nemanot, kad sąskaitų pateikimas perteklinis reikalavimas, taip pažeidžiamas konfidencialumas tarp pirkėjo ir pardavėjo sutartos kainos, užtektų ir važtaraščio. Kaip elgtis tada, jeigu chemijos išgyjimo sutartyse bus įrašyta „konfidencialu“?

  Augalų apsaugos įstatymo 21 str. yra įtvirtinta, kad Augalininkystės tarnybos pareigūnai turi teisę tikrinti dokumentus, kuriais patvirtinamas augalų apsaugos produktų įsigijimo teisėtumas, jų kiekis, kiekybinė ir kokybinė sudėtis, kilmė. Atkreipiame dėmesį, kad visi patikrinimus atliekantys specialistai yra pasirašę konfidencialumo pažymėjimus ir turi teisę susipažinti su sąskaitose pateikta informacija bei griežtai atsako už jos naudojimą kontrolės tikslais ir neplatinimą. Pažymime, kad Augalininkystės tarnybos specialistams nėra aktuali įsigyto produkto kaina (ją ūkininkas gali ir „paslėpti“ - užtušuoti), tačiau siekiant konkretaus produkto atsekamumo Augalininkystės tarnybai svarbu žinoti įsigyto produkto pavadinimą, kiekį, įsigijimo datą, produktą pardavusios įmonės rekvizitus bei pačios sąskaitos (dokumento) atsekamumo numerį. Augalininkystės tarnybai taip pat svarbu išsiaiškinti, ar augalų apsaugos produktas įsigytas iš legalaus tiekėjo (turinčio augalų apsaugos produktų platinimo leidimą).

  Kaip žurnalą pildys ūkininkai amžiuje, kurie naudojasi tik neišmaniu telefonu?

  ŽŪM vyksta diskusijos dėl šiuo metu teisės aktuose nustatyto reikalavimo augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą nuo 2022 m. balandžio 5 d. pildyti tik PPIS. Apie priimtus sprendimus ūkininkai bus informuoti.

  Ar bus privalomi tręšimo planai, kai tręšiama mineralinėmis trąšomis?

  Šiuo metu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-332 "Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ tręšimo planai tręšiant mineralinėmis trąšomis dar nėra privalomi. Atsiradus aprašo pakeitimams, tręšiamųjų produktų naudotojus informuosime kitų viešųjų konsultacijų ar mokymų metu.

  Ar 2022 m. reikės registruoti PPIS sistemoje insekticidų naudojimą? Dabar PPIS sistemoje registruojame tik žydinčių augalų purškimus, o 2022 m. reikės registruoti visų augalų (kviečių, miežių) purškimus insekticidu?

  Jau nuo 2021-05-01 įsigaliojo Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių (taisyklės) pakeitimas, kai, siekiant informuoti bičių laikytojus, į PPIS privaloma pateikti informaciją ne tik apie planuojamus žydinčių augalų purškimus (išskyrus augalus, kurių bitės nelanko, pvz., bulves, javus, miglinius augalus).

  Duomenys į PPIS taip pat turi būti pateikiami, jei ketinama purkšti ir nežydinčius augalus (pvz. javus, bulves ar kt.) AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“, ar planuojant sėti augalų, kuriuos lanko bitės (rapsų rapsukų, garstyčių ar kt.), sėklą, apdorotą (beicuotą) AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“.

  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad ir iki taisyklių 59, 60 punktų pakeitimo (papildymo) buvo AAP, kurių etiketėse buvo nurodyta informaciją apie planuojamą purškimą pateikti į PPIS.

  Nuo 2022 m. balandžio 5 d. Augalų apsaugos žurnalą pildysime PPIS sistemoje. Žinome, kad naudojant pesticidus reikės išskaičiuoti apsaugos zonas. Kaip tai turėtų atsispindėti Augalų apsaugos žurnale, kai apsaugos zonos skirtinguose pesticiduose nurodytos vis kitokios? Kalba eina ne apie apsaugos juostas, o būtent apie apsaugos zonas.

  Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalai skirti ūkyje naudojamų AAP atsekamumui ir juose turi „atsispindėti“ reali padėtis. Svarbu, kad žurnale butų nurodytas konkretus nupurkštas plotas ir jame sunaudotas AAP kiekis.

  Todėl prieš AAP naudojimą labai svarbu atkreipti dėmesį į visą etiketės informaciją. Pvz., yra nemažai AAP, kuriems, siekiant apsaugoti vandens organizmus, nustatytos apsaugos zonos iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių ar pan., ar, siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, - iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Tokiu atveju nebus purškiamas visas laukas ir žurnale privalo būti nurodytas realus apdorotas plotas. Pildant žurnalą PPIS yra numatyta galimybė koreguoti deklaruoto KŽS lauko plotą ir įrašyti reikiamą.

  Kaip PPIS sistemoje patikros metu patikrinsite ūkininkų sąskaitas. Tarkim pavyzdys: PPIS sistemoje koks nors augalų apsaugos produktas bus nurašytas, o sąskaitos įmonė dar nebus išrašiusi? Nes įmonės sąskaitas išrašo ne iš karto, kai nusiperkamas produktas. Ar tai bus pažeidimas?

  Pagal Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ 3 priede esančią augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalo formą, PPIS būtina nurodyti lauko atpažinimo numerį, apdorotų augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą, plotą, apdorotą augalų apsaugos produktais, panaudotą kiekį, apdorojimo datą ir derliaus nuėmimo datą. Augalininkystės tarnybos specialistai PPIS tikrins tik suvestus reikiamus duomenis. Vertinant ūkyje sunaudoto konkretaus AAP kiekį, jei įmonė dar nėra išrašiusi sąskaitos faktūros, patikrinančiam specialistui tuo atveju būtina pateikti krovinio važtaraštį, kuriame būna nurodytas pristatytų augalų apsaugos produktų pavadinimas ir kiekis.

  Tokia situacija: viena šeima – trys ūkiai. Ar galima purkšti su savo chemija pas kitą ūkininką laukus? Kaip turi būti įforminta? Ar būtinos sąskaitos paslaugų atlikimo?

  Nedraudžiama apdoroti kito ūkininko laukus su savo įsigytais augalų apsaugos produktais.

  Norint teikti augalų apsaugos produktų apdorojimo paslaugą, reikia pasirašyti paslaugų teikimo sutartį, kurioje nurodoma, kokias paslaugas teiksite - laukų apdorojimas su paslaugos teikėjo AAP ar tik laukų apdorojimas su paslaugos gavėjo AAP.

  Suteikus kitam ūkininkui apdorojimo paslaugą su savo įsigytas AAP, reikia užpildyti savo (paslaugos teikėjo) Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą (nurodant jame ir paslaugos gavėjo apdorojamus laukus) ir tokius pačius įrašus padaryti paslaugos gavėjo žurnale. Asmeniui, kuriam buvo atlikta purškimo paslauga su paslaugą atlikusio asmens pirktais AAP, AAP įsigijimo sąskaitų turėti nereikia. Taip pat nereikalinga paslaugos atlikimo sąskaita.

  Jei paslaugų teikimo sutartis sudaryta taip, kad atliekama tik purškimo paslauga (su paslaugos gavėjo AAP), tuomet užpildytą apskaitos žurnalą privalo turėti ūkio subjektas, kurio laukuose atlikti purškimai. Paslaugą teikusiam asmeniui nereikia turėti šių purškimų įrašų savo žurnale.

  Pildant augalų apsaugos žurnalą, kai įrašomas beicas, ar užtenka įrašyti vietą, nurodant adresą, kurioje buvo beicuojama, grūdų kiekį ir beico kiekį?

  Pildant žurnalą dėl panaudoto beico nurodomas beicavimo vietos adresas. Stulpelyje „Augalo pavadinimas“ nurodomas beicuotos sėklos pavadinimas, stulpelyje „Apdorota augalų apsaugos produktais / Panaudotas augalų apsaugos produkto kiekis“ nurodoma išbeicuotos sėklos kiekis (t) ir sunaudoto beico kiekis.