Gruodžio 02 d., šeštadienis | 23

Leidžiami atskaitymai, susiję su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu

Rasa Gadeikytė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Klaipėdos r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2022-12-09

Kiekvienam gyventojui, vykdančiam individualią arba žemės ūkio veiklą, artėjant metų pabaigai svarbu žinoti, kas yra leidžiami atskaitymai jų vykdomoje veikloje ir kuo jie reikšmingi, norint teisingai apskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį.

Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti (pasirenkant vieną iš variantų):

BASF. Havas Media. Straipsnių vidus. Derlingoms kelionems
  • Sumą, lygią 30 proc. gautų ar uždirbtų individualios veiklos pajamų, nereikalaujant faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais;
    arba
  • Leidžiamus atskaitymus, susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu), pagrįstus juridinę galią turinčiais dokumentais.

Pasirinkus taikyti pirmąjį variantą, leidžiamais atskaitymais tampa tik 30 proc. nuo uždirbtų (gautų) pajamų sumos. Pastarojo metodo privalumas – nereikia turėti išlaidas patvirtinančių apskaitos dokumentų, tačiau antrasis pasirinkimas kur kas naudingesnis.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodoma, kad nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, leidžiamais atskaitymais laikomos su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusios nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtos įprastinės šiai veiklai išlaidos. Tai reiškia, kad leidžiamiems atskaitymams priskiriamos visos su individualios veiklos pajamomis susijusios patirtos įprastinės tai veiklai išlaidos, pavyzdžiui: perparduodamų prekių, medžiagų, žaliavų, detalių ir kt. įsigijimo išlaidos, veikloje naudojamo turto nuomos, reklamos, palūkanų, įrankių įsigijimo, samdomų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos, socialinio draudimo įmokos, sveikatos draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kitos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis.

Pavyzdys. Ūkininkas, kuris registruotas PVM mokėtoju, 2022 m. prikūlė 300 tonų žieminių rapsų, 200 tonų pardavė ir gavo 120 000 eurų pajamų. Ūkininkas suskaičiavo, kad prikulti 1 tonai rapsų jam kainavo 380 eurų (sėkla, trąšos, herbicidai, degalai dirvos paruošimui, sėjai, purškimams ir derliaus nuėmimui). Visos išvardintos išlaidos patirtos 2021 m. ir 2022 m. pagrįstos dokumentais. Ūkininkas, deklaruodamas 2022 m. pajamas, iš 2022 m. gautų pajamų (120 0000 eurų) galės atimti 200 tonų rapsų savikainą, t. y. 76 000 eurų (200 x 380).

Taip pat gyventojas gali ilgalaikio turto įsigijimo išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams (apskaičiavus to turto nusidėvėjimą ar amortizaciją). Reiktų atkreipti dėmesį, kad įstatyme numatyta išimčių, koks turtas netinkamas priskirti leidžiamiems atskaitymams, pavyzdžiui, gyvenamųjų pastatų ir patalpų įsigijimo išlaidos, lengvųjų automobilių (M1 klasės) įsigijimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai lengvieji automobiliai naudojami tik teikiant transporto arba vairavimo mokymo paslaugas, kompiuterių programų susikūrimo išlaidos, žemės įsigijimo išlaidos.

Ilgalaikiu turtu laikomas toks gyventojui nuosavybės teise priklausantis arba gautas pagal pirkimo–pardavimo ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį, kurioje numatytas nuosavybės teisės perėjimas, turtas ar jo dalis, kuris naudojamas gyventojo individualios veiklos pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienus metus ir kurio įsigijimo kaina yra ne mažesnė už gyventojo nusistatytą minimaliąjąkainą.

Turtas deklaruotas užpildant ir pateikiant „Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai“ FR0457 formą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Nuo deklaracijos (FR0457) pateikimo datos gyventojas leidžiamiems atskaitymams galės priskirti nusidėvėjimo (amortizacijos), eksploatavimo, remonto sąnaudas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai pateikti LR pelno mokesčio įstatymo 1 priedėlyje. Gyventojas gali kiekvienai turto grupei arba visoms ilgalaikio turto grupėms nusistatyti vieną kainą atsižvelgdamas į tą ilgalaikio turto grupę, kuriai priskiriamų turto vienetų įsigijimo kaina yra mažiausia.

Svarbu akcentuoti, kad sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimo turto įsigijimo išlaidos vieno iš sutuoktinių individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriamos tik esant kito sutuoktinio sutikimui šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu. Surašomas laisvos formos dokumentas, kuriame turi būti nurodyta, dėl kokio turto šis sutikimas yra surašytas, ir abiejų sutuoktinių rekvizitai (vardas, pavardė, parašas). Nesant minėto sutikimo, apskaičiuota ilgalaikio turto, naudojamo individualioje veikloje, įsigijimo kaina mažinama 50 procentų.

Pavyzdys. Ūkininkas, kuris 2022 metais vykdė individualią veiklą ir įsigijo traktorių, kurio įsigijimo kaina yra 20 000 eurų, plūgus už 5 000 eurų bei priekabą už 900 eurų. Minėtas turtas priklauso abiem sutuoktiniams kaip jungtinės nuosavybės turtas.

Atliekant veiklą,taip pat naudotos šlifavimo staklės, įsigytos už 1200 eurų ir priklausančios sutuoktinei. Mokesčių administratoriui pateiktoje FR0457 formoje nurodyta, kad individualioje veikloje traktorius naudojamas 100 %, plūgai – 90 %, priekaba – 70 %, šlifavimo staklės naudojamos 90 %, sutikimai dėl turto naudojimo individualioje veikloje įforminti raštišku laisvos formos dokumentu.

Pagal pateiktą pavyzdį šlifavimo staklių nusidėvėjimas negali būti priskirtas leidžiamiems atskaitymams, nes jos yra ne gyventojo, bet sutuoktinės nuosavybė. Leidžiamiems atskaitymams priskiriama priekabos nusidėvėjimo dalis, atitinkanti 70 %. Leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriama visa traktoriaus nusidėvėjimo dalis, atitinkanti naudojamą individualioje veikloje, t. y. 100 %, plūgų – 90 %, kadangi yra gyventojo sutuoktinės sutikimas šį turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti kaip individualios veiklos turtu. Jeigu šio sutikimo nebūtų, gyventojo individualios veiklos leidžiamiems atskaitymams galėtų būti priskiriama ne daugiau kaip 50 % nustatyta tvarka apskaičiuotos traktoriaus įsigijimo išlaidų sumos, o plūgų atveju – ne daugiau 45 %.

Individualioje veikloje naudojamo turto eksploatavimo ir remonto (paprasto) išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal to turto faktinį naudojimą veikloje (t. y. turto dalies (procentais) priskyrimą individualiai veiklai), neatsižvelgiant į tai, ar to turto įsigijimo išlaidos (ar bet kuri jų dalis) buvo priskirtos leidžiamiems atskaitymams, ar ne. Šios išlaidos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį patiriamos.

Pavyzdys. Gyventojas mokesčių administratoriui FR0457 formoje buvo nurodęs, kad savo individualioje veikloje naudos 70 % ūkinio pastato, 100 % – lengvąjį automobilį (M1 klasės). Per metus gyventojas elektros išlaidoms išleido 800 eurų, automobilio remontui – 500 eurų. Kadangi individualioje veikloje jis naudoja 70 % sandėlio, tai leidžiamiems atskaitymams bus galima priskirti 560 eurų (800 eurų x 70 %) ūkinio pastato eksploatavimo išlaidų. Lengvojo automobilio išlaidos (500 eurų) bus priskirtos 100 % leidžiamiems atskaitymams, nors lengvojo automobilio įsigijimo išlaidos buvo priskirtos neleidžiamiems atskaitymams.

Degalų įsigijimo išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, tačiaureikalaujama pagristi ne tik faktą, kad tokios išlaidos yra patirtos, bet ir sunaudotų degalų kiekį veiklos pajamoms uždirbti, t. y. gyventojas turi įrodyti, kokį kiekį degalų jis išnaudojo vykdydamas individualią veiklą. Gyventojas turėtų savo pasirinkta ir suprantama forma fiksuoti veiklos naudojamos transporto priemonės panaudojimo ir degalų suvartojimo duomenis. Leidžiamiems atskaitymams galima priskirti tik faktiškai nuvažiuotam (siejamam su pajamų uždirbimu) atstumui tenkantį sunaudotų degalų kiekį, neviršijantį normos. Traktorių ar kitų mašinų degalų sunaudojimo normas gyventojas gali pasitvirtinti pats, atsižvelgdamas į gamintojo nurodytus mašinų techninius duomenis ir / arba pagal faktinį degalų sunaudojimą.

Individualioje veikloje įsigyto trumpalaikio turto (pvz., darbo įrankių), kuris naudojamas vykdomoje veikloje, įsigijimo išlaidos leidžiamiems atskaitymams gali būti priskirtos, jeigu tas turtas nebuvo ir nebus naudojamas asmeniniais tikslais. O jei trumpalaikis turtas buvo, bus naudojamas ir asmeniniais tikslais, tai tokio turto įsigijimo išlaidos, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, turėtų būti sumažintos ta dalimi (procentais), kuria turtas buvo, bus naudojamas asmeniniais tikslais.

Iš gyventojo individualios veiklos pajamų leidžiama atskaityti ne daugiau kaip 50 procentų patirtų reprezentacinių sąnaudų, tačiau šios atskaitomos sąnaudos negali viršyti 2 procentų gyventojo individualios veiklos pajamų per mokestinį laikotarpį. Reprezentacinėmis sąnaudomis laikomos gyventojo išlaidos konkrečių asmenų naudai naujiems verslo ryšiams su kitais gyventojais ar vienetais, išskyrus su šiuo gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusius asmenis, taip pat sutuoktinius, sugyventinius, vaikus (įvaikius), tėvus (įtėvius) ir vienetus, kuriuose gyventojas tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 25 procentus akcijų (dalių, pajų), užmegzti ar esamiems verslo ryšiams pagerinti.