Birželio 16 d., sekmadienis | 24

Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai apskaičiuojant individualios veiklos pajamų mokestį

Loreta Remeikaitė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio r. biuro finansinės apskaitos konsultantė
2024-03-25

Prasidėjus visuotiniam gyventojų pajamų deklaravimui, verta prisiminti kelis aspektus, kokias išlaidas galima atimti iš individualios žemės ūkio veiklos pajamų.

Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų išlaidas galima atimti dviem būdais:

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

1. Atimamos faktiškai patirtos išlaidos. Šios išlaidos turi būti pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais (t. y. sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, kasos aparato kvitais ir kt.).

2. Atimama suma lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Nereikalaujama faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais. Būdas netaikomas, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio.

Taikant pirmąjį išlaidų atėmimo būdą, reikia atkreipti dėmesį, kad ne visas išlaidas galite atimti iš pajamų. Jos skirstomos į tris rūšis: leidžiami atskaitymai, ribojamo dydžio leidžiami atskaitymai ir neleidžiami atskaitymai.

Leidžiamais atskaitymais pripažįstamos įprastinės ir būtinos žemės ūkio veiklai vykdyti išlaidos:

 • Sėklos ir sodmenys
 • Pašarai
 • Trąšos ir augalų apsaugos priemonės
 • Ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (veikloje pradėtas naudoti ilgalaikis turtas (ar jo dalis) turi būti VMI nurodytas Fizinio asmens pranešimo apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir / arba ekonominei veiklai FR0457 formoje)
 • Turto remontas ir jo draudimas
 • Degalai, tepalai, statybinės ir remonto medžiagos
 • Įrankių ir atsarginių detalių įsigijimas
 • Elektra, vanduo, dujos
 • Žemės mokestis ir nuoma
 • Palūkanos
 • Darbo užmokestis
 • Privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokos
 • Privalomos rinkliavos ir mokesčiai
 • kitos su individualia žemės ūkio veikla susijusios išlaidos

Pavyzdys:

Ūkininkas 2023 m. prikūlė 200 t kviečių ir paskaičiavo, kad 1 t grūdų savikaina yra 100 Eur (ją sudaro išlaidos, pagrįstos dokumentais, t. y. sėklos, trąšos, degalai sėjai ir derliaus nuėmimui, darbuotojų darbo užmokestis). Ūkininkas per 2023 m. pardavė 100 t kviečių ir gavo 20 000 Eur pajamų. 2024 m. kovą pardavė 80 t už 16 000 Eur, be to, 20 t pasiliko sėklai. Ūkininkas, deklaruodamas pajamas už 2023 m., deklaruos 20 000 Eur pajamų ir iš jų galės atimti su šių pajamų uždirbimu susijusius leidžiamus atskaitymus, t. y. kviečių savikainą, kuri yra 100 t x 100 Eur = 10 000 Eur.

Ribojamo dydžio leidžiamiems atskaitymams priskiriamos šios išlaidos:

 • Natūralios netekties nuostoliai – faktiškai patirti natūralios netekties nuostoliai, neviršijantys 1 proc. gyventojo mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamų. Taip pat šviežių vaisių, uogų, grybų ir daržovių natūralios netekties nuostolių suma, neviršijanti 3 proc. individualios veiklos pajamų.
 • Individualioje veikloje naudojamas turtas – kai ilgalaikis turtas naudojamas ne tik veikloje, bet ir asmeniniais tikslais, maksimali įsigijimo išlaidoms priskiriama turto įsigijimo kainos dalis, išskyrus mobiliojo ryšio priemones, negali viršyti 90 proc.
 • Reklamos išlaidos – leidžiamos tik tokios reklamos išlaidos, kurios skatina įsigyti žemės ūkio produkciją ar paslaugas.
 • Reprezentacinės išlaidos – ne daugiau kaip 50 proc. patirtų reprezentacinių išlaidų, kurios negali viršyti 2 proc. gyventojo individualios veiklos pajamų. Sąnaudas galima laikyti reprezentacinėmis, kai išlaidos patirtos konkrečių asmenų naudai, siekiant užmegzti naujus verslo ryšius ar pagerinti senus. Kad išlaidas priskirtų šioms sąnaudoms, ūkininkas turi surašyti laisvos formos aktą ir jame smulkiai aprašyti įvykusį renginį (kas dalyvavo, kokiu tikslu buvo rengiamas renginys ir pan., kad galėtų įrodyti, jog išlaidas galima priskirti reprezentacinėms sąnaudoms).
 • Stojamieji narių įnašai – priskiriami leidžiamiems atskaitymams, bet ne didesni kaip 0,2 proc. individualios veiklos pajamų. Ribojimas netaikomas, jei mokami savivaldos organizacijoms, kuriose narystė pagal atitinkamą veiklą reglamentuojančius teisės aktus yra privaloma.
 • Komandiruočių išlaidos – leidžiamiems atskaitymams priskiriama tik tinkamai įforminus ir tik su veikla susijusios išlaidos.
 • Beviltiškos skolos – mokesčio mokėtojas turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti. Skolos nelaikomos beviltiškomis, kai skolininkas ir kreditorius yra susiję asmenys.

Neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos šios išlaidos:

 • Gyvenamųjų pastatų, patalpų bei lengvųjų automobilių įsigijimo bei nusidėvėjimo išlaidos.
 • Žemės įsigijimo išlaidos, išskyrus palūkanas, mokamas už gautą paskolą žemės ūkio veiklai skirto žemės sklypo įsigijimui, neviršijant tokios paskolos rinkos kainos, o nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
 • Į biudžetą mokamas PVM, pajamų mokestis.
 • Pirkimo (importo) PVM, įtrauktas į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą.
 • Sumokėtos netesybos, į biudžetą ir valstybės pinigų fondus sumokėtos baudos, delspinigiai ir kitos sankcijos už teisės aktų pažeidimus.
 • Išlaidos paramai ir dovanoms.
 • Žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo padarytas žalos atlyginimas.
 • Išmokos, nuo kurių žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai privalėjo išskaičiuoti pajamų mokestį arba pelno mokestį, tačiau jo neišskaičiavo.
 • Neapmokestinamosioms pajamoms tenkantys leidžiami atskaitymai (atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams kai kuriais atvejais taikomos lengvatos ir jų gaunamos pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, neatsižvelgiant į patirtas išlaidas.
 • Išlaidos, patirtos darant Baudžiamojo kodekso uždraustą veiką, įskaitant kyšius.
 • Kitos išlaidos, nesusijusios su žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo vykdoma žemės ūkio veikla.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.