Liepos 24 d., trečiadienis | 24

Pajamos, gautos natūra, ir jų apmokestinimas

Rita Gaižauskienė
VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Šakių r. biuro jaunesnioji buhalterinės apskaitos konsultantė
2023-09-13

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Straipsnyje aptarsime dažniausiai sutinkamas darbuotojo iš darbdavio gautas naudas ir panagrinėsime, tai pajamos natūra ar ne. Tai svarbu dėl to, kad gautas pajamas natūra reikia apmokestinti.

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Kartais darbuotojai iš darbdavio gauna papildomos naudos, pavyzdžiui, leidimą naudotis automobiliu ne darbo metu, įsigyti gaminamos produkcijos lengvatine kaina, įgyti išsilavinimą, kai darbdavys sumoka už mokymąsi, naudotis sporto klubo paslaugomis, kai darbdavys nuperka abonementą ir kt. Tai tarsi atlyginimas, tik ne pinigais, o kitais naudingais dalykais. Mokesčių prasme tai pajamos, gautos natūra, kurios yra apmokestinamos.

Gyventojo neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina gautas nuosavybėn ar naudotis turtas, paslaugos ar kita nauda laikomi pajamomis natūra tik tuo atveju, jeigu:

 • naudos davėjo ir naudos gavėjo tarpusavio santykiai yra pagrįsti siekimu duoti (gauti) ekonominę naudą,
 • naudos davėjas siekia duoti naudą konkrečiam gyventojui,
 • siekis duoti (gauti) naudą yra kilęs dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos,
 • gauto turto, paslaugų ar kitos naudos ekvivalentas pinigine išraiška būtų laikomas pajamomis.

Pajamų natūra nuostatos netaikomos, kai gyventojas turtą ar paslaugas gauna bendražmogiško bendravimo atvejais, kai tai pagrįsta asmeniniais santykiais (draugyste, kaimynyste, giminyste ir pan.) ir tai nėra atlygis už darbą ar suteiktas paslaugas.

Pajamų, gautų natūra, įvertinimą reglamentuoja Finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 patvirtintas Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas, t. y. apibrėžia būdą, kaip nustatyti sumą, nuo kurios turi būti apskaičiuojamas pajamų mokestis arba kuri priskiriama gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms.

Pajamomis natūra nelaikoma gyventojo gauta nauda (pagal GPMĮ 9 str. 1 d.):

 1. gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su juo darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), jeigu jų vertė neviršija 100 Eur;
 2. gyventojo nauda, gauta darbdaviui sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už gyventojui suteiktas gydymo paslaugas, kai to reikalauja teisės aktai;
 3. darbdavio gyventojui suteikti naudotis (neperdavus nuosavybėn) darbo drabužiai, avalynė, darbo įrankiai, įranga ir kitas turtas ir (ar) nauda, kai darbdavys apmoka su šio turto naudojimu susijusias išlaidas, jeigu su šiais darbo drabužiais, avalyne, darbo įrankiais, įranga ir kitu turtu atliekamos tik darbo funkcijos;
 4. gyventojo nauda, gauta kitam asmeniui tiesiogiai mokymo įstaigoms sumokėjus už gyventojo mokymą, kurį baigęs jis įgyja aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą ir (arba) kvalifikaciją;
 5. kito asmens lėšomis už gyventoją į biudžetą sumokėtas pajamų mokestis, socialinio draudimo įmokos ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos.

1 pavyzdys

Gyventojas, nusipirkęs loterijos bilietą, laimėjo 70 Eur vertės kosmetikos rinkinį. Kadangi laimėjimo vertė nėra didesnė kaip 100 Eur, laimėtas kosmetikos rinkinys nepripažįstamas pajamomis, gautomis natūra, ir nėra pajamų mokesčio objektas.

2 pavyzdys

Darbdavys savo darbuotojams suteikė naudoti darbo rūbus ir kitus įrankius. Kadangi šis turtas – darbo rūbai ir įrankiai, tad darbuotojų nuosavybėn neperduodami, o naudojami tik jų darbo funkcijoms atlikti, nelaikoma, kad darbuotojai gavo pajamų natūra.

3 pavyzdys

Darbdavys už darbuotojo studijas mokymo įstaigai sumokėjo 400 Eur ir 50 Eur įmoką už jo pragyvenimą mokymo įstaigos bendrabutyje. Gyventojo pajamomis natūra nepripažįstama tik už studijas sumokėta 400 Eur suma.

4 pavyzdys

Gyventojas A savo broliui B suteikė 2000 Eur beprocentinę paskolą bendražmogiško bendravimo pagrindu (t. y. nesiekiant ekonominės naudos – ne verslui vykdyti, ne siekiant perskolinti ar pan.).

Šios gyventojo B gautos pajamos nelaikomos pajamomis natūra.

Pajamos natūra nėra pajamų rūšis, tai yra pajamų gavimo forma. Todėl konstatavus, kad gyventojo gauta nauda yra pripažįstama pajamomis, gautomis natūra, reikia:

 • nustatyti, kokiai pajamų rūšiai priskiriama gauta nauda (su darbo santykiais susijusios pajamos, turto pardavimo ar turto nuomos pajamos ar kt.) ir kokiai pajamų klasei (A ar B) priskiriama gauta nauda, pagal GPMĮ 22 str. nuostatas;
 • įvertinti gautą naudą, t. y. nustatyti sumą, nuo kurios GPMĮ nustatyta tvarka turi būti apskaičiuojamas GPM arba kuri pagal GPMĮ 17 straipsnį priskiriama gyventojo neapmokestinamosioms pajamoms;
 • nustatyti pajamų gavimo momentą.

Pajamomis natūra pripažįstama:

 1. asmeniniais tikslais naudojant kitam asmeniui priklausantį turtą (pvz. darbdavio automobilį);
 2. už kreditą ar paskolą mokant lengvatines palūkanas arba jų nemokant;
 3. už gyventoją ar jo naudai sumokėtos įmokos ar kiti mokėjimai;
 4. darbuotojų maitinimas, laisvalaikio, pramogų apmokėjimas, kai nauda identifikuojama;
 5. prekių ir paslaugų nuolaidos, taikomos konkretiems asmenims dėl tam tikrų interesų (pvz. darbo santykių);
 6. įvairių renginių metų gaunami nepiniginiai prizai, dovanos (išskyrus gautus ne iš darbdavio ir neviršijančius 100 Eur ) ir kita individualiai identifikuojama nauda.

Tiek pinigais, tiek natūra gautos pajamos skirstomos į A ir B klasės pajamas, atitinkamai, pareiga apskaičiuoti pajamų natūra vertę tenka tam asmeniui, kuriam yra pareiga į biudžetą sumokėti pajamų mokestį.
Kai pajamos natūra priskiriamos A klasės pajamoms, pajamų natūra vertę ir mokėtiną pajamų mokestį privalo apskaičiuoti pajamų natūra davėjas (dažniausiai darbdavys), o kai pajamos natūra priskiriamos B klasės pajamoms – pajamų natūra gavėjas (t. y. nepiniginę naudą gavęs gyventojas).

1 pavyzdys

Ūkininkas savo darbuotojui suteikia ūkio automobilį naudotis asmeniniais tikslais. Tokia iš ūkininko ūkio darbuotojo gauta nauda priskiriama A klasės su darbo santykiais susijusioms pajamoms, todėl pajamų natūra vertę turi apskaičiuoti pajamų natūra davėjas – ūkininkas.

Naudojantis turtu asmeniniais tikslais darbuotojo per mėnesį natūra gautos pajamos paskutinę mėnesio dieną įvertinamos šio turto nuomos tikrąja rinkos kaina už naudojimo laiką. Tarkime, kad suteikto automobilio rinkos nuomos kaina 100 Eur. Darbuotojo pajamos natūra sudaro 100 Eur.

2 pavyzdys

Ūkininkas darbuotojui kovą 7 dienoms perdavė naudoti ūkio betono maišyklę asmeniniams tikslams (nuosavo namo grindų betonavimui). Darbuotojo gauta nauda priskiriama A klasės su darbo santykiais susijusioms pajamoms. Betono maišyklės nuomos tikroji rinkos kaina yra 170 Eur per mėnesį. Paskutinę mėnesio dieną apskaičiuojamos darbuotojo su darbo santykiais susijusios pajamos, gautos natūra: 170 Eur/31x7 (nes turtas buvo naudojamas 7 dienas) = 38,39 Eur.

Darbdavys turi prievolę išmokėtas darbuotojui pajamas (nesvarbu, ar jos išmokėtos pinigais, ar natūrine forma) deklaruoti VMI, nuo jų išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą mokesčius, nes tai A klasei priskiriamos pajamos. Kai darbdavys darbuotojui priskaičiuoja pajamas natūra, šios pajamos prilyginamos darbuotojo darbo užmokesčiui ir nuo pajamų natūra sumos darbdavys privalo sumokėti tuos pačius mokesčius, kaip ir nuo darbo užmokesčio.

Svarbu žinoti, kad į gyventojo pajamų natūra vertę yra įskaitomas PVM.

3 pavyzdys

Jei iš ūkininko (darbdavio) darbuotojo naudai per kalendorinius metus gautų dovanų (tiek pinigais, tiek natūra) vertė mažesnė arba lygi 200 Eur – neapmokestinama GPM, o didesnė už 200 Eur – viršijanti dalis apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, taikant 20 proc. GPM tarifą (GPMĮ 6 str.).

Visos išvardintos neapmokestinamosios ir apmokestinamosios pajamos natūra gali kisti keičiantis LR teisės aktams.

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.