Liepos 17 d., trečiadienis | 24

Žemės ūkio paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitus. Ką reikėtų žinoti?

Silvija Astrauskaitė
LŽŪKT buhalterinės apskaitos specialistė
2023-12-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., agroakademija.lt

Fiziniai asmenys gali teikti žemės ūkio ir miškininkystės sezonines ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančias paslaugas naudodami žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus. Šios paslaugos gali būti laikinos, vienkartinės, nereikalaujančios specialių įgūdžių, kvalifikacijos, leidimų, pažymėjimų, mokymų ar kursų. Kokias paslaugas galima teikti pagal paslaugų kvitus?

Buhalterinė apskaita. Horizontali. Straipsnių viduje.

Paslaugos, kurias galima teikti pagal paslaugų kvitus, yra nurodytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarime Nr. 218 „Dėl žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų, kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti, o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą, sąrašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2022-05-13). Remiantis tik šiuo nutarimu, patvirtintame sąraše išvardytos paslaugos, tokios kaip: akmenų rinkimas nuo laukų, mėšlo tvarkymas, ravėjimas, melžimas, ūkinių gyvūnų auginimo ir priežiūros paslaugos ir kt. gali būti teikiamos pagal paslaugų kvitus.

Paslaugų teikėjas paslaugų teikimo vietoje privalo turėti paslaugų kvitą

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų knygeles paslaugų gavėjas gali įsigyti Valstybinėje įmonėje Žemės ūkio duomenų centre (toliau – ŽŪDC). Paslaugų gavėjas, norintis įsigyti Paslaugų kvito knygelę, asmeniškai arba per paslaugų gavėjo paskirtą atstovą ŽŪDC turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas, asmens kodas ar įmonės kodas, korespondencijos adresas, užsakomų Paslaugų kvitų knygelių skaičius, būdas, kuriuo paslaugų gavėjas nori gauti Paslaugų kvitų knygeles. Prie prašymo turi būti pridėta Paslaugų kvitų knygelių apmokėjimo įrodymo dokumento kopija.

Paslaugų kvitą pildo paslaugų gavėjas

Paslaugų kvitas turi būti užpildytas prieš paslaugų teikėjui pradedant teikti žemės ūkio ir (ar) miškininkystės paslaugas. Paslaugų kvitas išrašomas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba paslaugų gavėjui ir jų teikėjui susitarus, kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės, – vieną kvitą numatytam terminui, tačiau ne ilgesniam kaip kalendorinė savaitė. Atlygis išmokamas paslaugos teikėjui suteikus paslaugas ir išmokėjimą paslaugos gavėjas patvirtina paslaugos kvite savo parašu. Už paslaugas galima atsiskaityti tiek grynais, tiek bankiniu pavedimu.

Svarbu žinoti, kad vienas paslaugas teikiantis asmuo turi teisę teikti paslaugas vienam paslaugos gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų. Paslaugos teikėjas gali teikti paslaugas keliems paslaugų gavėjams, tačiau ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus. Šis laikotarpis skaičiuojamas sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų paslaugų valandų skaičių.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad paslaugų teikėjo per mokestinį laikotarpį 1 750 Eur neviršijančios pajamos, gautos teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Tačiau suma, viršijanti anksčiau minėtą sumą per mokestinį laikotarpį, apmokestinama taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Ko nepamiršti

Paslaugų teikėjas pats privalo apsiskaičiuoti pajamas, deklaruoti ir sumokėti pajamų mokestį pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kitų metų gegužės 1 d. Taip pat svarbu nepamiršti ir tai, kad paslaugų teikėjai nedraudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Atsižvelgiant į tai, paslaugų teikimo laikotarpis neįskaičiuojamas į darbo stažo laikotarpį.

Paslaugų gavėjas (fizinis arba juridinis asmuo), kuris gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, privalo ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d. „Sodros“ skyriui pateikti apibendrintą informaciją apie asmenų praėjusį mėnesį pagal paslaugų kvitus suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, užpildydamas PKV pranešimą.

Paslaugų gavėjai už paslaugų teikėjus turi apskaičiuoti ir mokėti privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokas, nepriklausomai nuo to, kad paslaugų teikimo laikotarpiu paslaugų teikėjas jau yra draudžiamas PSD.

1 pavyzdys

Asmuo teikia paslaugas pagal paslaugos kvitus, taip pat dirba ir pagal darbo sutartį. Šis asmuo 2023 m. spalio 2–4 d. ir 9–11 d. suteikė paslaugas pagal paslaugų kvitą. Paslaugų gavėjas už suteiktas paslaugas priskaičiavo ir paslaugų tiekėjui išmokėjo 150 Eur. Šiuo atveju paslaugų gavėjas privalo iki 2023 m. lapkričio 15 d. apskaičiuoti ir sumokėti 13,44 Eur (150*6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

Pasibaigus metams, PSD įmokų perskaičiavimo už liepą atlikti nereikės, nes asmuo liepą buvo draustas sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

2 pavyzdys

Paslaugas teikiantis asmuo pagal paslaugos kvitus sveikatos draudimu nedraustas nei kaip valstybės lėšomis draustas asmuo, nei kaip bet kokią kitą ekonominę veiklą vykdantis asmuo. Šis asmuo 2023 m. lapkričio 6–10, 13–17 ir 20–24 dienomis teikė paslaugas pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitą. Už suteiktas paslaugas paslaugų gavėjas priskaičiavo ir paslaugų teikėjui išmokėjo 300 Eur. Paslaugų gavėjas iki 2023 m. gruodžio 15 d. turi apskaičiuoti ir sumokėti 20,94 Eur (300 Eur*6,98 proc.) PSD įmokų ir „Sodros“ skyriui pateikti PKV pranešimą apie asmens suteiktas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą.

Pasibaigus metams, asmuo, kuris teikė žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas, turi perskaičiuoti už lapkritį mokėtinas PSD įmokas. Įvertinus tai, kad mėnesio PSD įmokų suma turi būti ne mažesnė negu 6,98 proc. nuo minimaliosios mėnesinės algos, už lapkritį iki 2024 m. gegužės 1 d. asmuo turi sumokėti 21,29 Eur PSD įmokų (840 Eur*6,98 proc. = 58,63 Eur; 58,63 Eur – 20,94 Eur = 37,34 Eur).

Jei turite klausimų dėl ūkio, įmonės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvo, mažosios bendrijos, viešosios įstaigos ir kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansinės apskaitos, mokesčių ar norite pasinaudoti ES parama, kreipkitės į Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos konsultantus kiekviename rajone.