Balandžio 19 d., penktadienis | 24

Augalų apsaugos produktų naudojimo klaidos ir atsakomybė

2023-06-14

© Egidijaus Vilkevičiaus nuotr., Agroakademija.lt

Šiuolaikinės intensyvios žemės ūkio augalų auginimo technologijos yra neatsiejamos nuo gana intensyvaus augalų apsaugos produktų (toliau – AAP) naudojimo. AAP naudojimo klaidų pasitaiko kiekvieną sezoną. Kokie tausaus AAP naudojimo reikalavimai ir administracinė atsakomybė?

AAP dažniausiai yra cheminės medžiagos, todėl bet koks nukrypimas nuo reglamentuoto jų naudojimo gali kelti pavojų žmonių sveikatai, ypač, kai cheminės medžiagos į organizmą patenka per sąlytį su AAP ar vartojant užterštą augalinę produkciją.

Augalininkystės tarnybos darbuotojai kasmet patikrina apie 2000 ūkio subjektų (ūkininkų) dėl AAP naudojimo veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams. Didžioji patikrinimų dalis yra planiniai, apie 7 proc. – neplaniniai, t. y. jie atliekami pagal gautus skundus ir pranešimus.

Pastaraisiais metais dažniausiai nustatomi pažeidimai:

  • naudojama techniškai nepatikrinta įranga (purkštuvas, beicavimo mašina ir kt.), skirta augalus apdoroti pesticidais. Dėl netinkamai veikiančios įrangos AAP ant augalų gali būti paskleisti netiksliai ir nekokybiškai: dulksna gali patekti į gretimus laukus ir jiems pakenkti – gali žūti gretimų laukų netiksliniai augalai ar kiti organizmai, arba jie gali būti užteršti AAP likučiais. AAP dulksnai patekus į vandens šaltinius, jie užteršiami, gali būti pakenkta ten esantiems organizmams, vandens ekosistemai.
  • neturima arba klaidingai (netinkamai) pildomas Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalas, todėlsunku nustatyti, ar AAP buvo panaudoti tinkamai. Netinkamai panaudoti AAP, pavyzdžiui, ne pagal paskirtį, per didelės normos, gali pakenkti nupurkštiems augalams, užteršti dirvožemį, be to, nepageidaujami, viršijantys leistinas ribas AAP likučiai gali užteršti produkciją.
  • nepateikiama informacija į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS), kai purškiami žydintys augalai (pasėliai) ir (ar) purškiama AAP kurių etiketėje nurodyta saugos frazė ,,Pavojingas bitėms“.
  • naudojami AAP nesilaikant etiketės reikalavimų (naudojami ne pagal paskirtį – purškiami ne tie augalai, kuriems AAP yra registruotas, didesnė naudojimo norma ir kt. Dėl to, kaip jau minėta, gali būti pakenkta apdorojamiems augalams, užterštas dirvožemis ar produkcija).
  • atsakingi už AAP naudojimą asmenys neturi galiojančio augalų apsaugos pažymėjimo, vadinasi, jiems gali stigti žinių apie tinkamą ir saugų AAP naudojimą. Neturėdami reikiamų žinių apie galiojančius reikalavimus, tinkamą, saugų ir tausų AAP naudojimą ūkio subjektai to net nežinodami daro pažeidimus, kurie gali turėti įtakos auginamos produkcijos ir aplinkos taršai. Be to, nesiimdami asmens saugos priemonių, jie gali pakenkti tiek sau, tiek ir aplinkiniams.
  • AAP patenka už apdorojamo ploto ribų. Tokiu atveju gali būti užteršti vandens šaltiniai, gretimi laukai, gyvenamos ar visuomeninio naudojimo teritorijos ir pan.
  • AAP saugomi netinkamose patalpose. Tokios jos būna nepritaikytos saugiam AAP laikymui, nepaženklintos pavojingų medžiagų simboliais, neužrakintos, patalpose nebūna sorbentų galimai pasklidimo taršai riboti. Netinkamai ir ne vietoje laikomi AAP gali būti sugadinti, pažeistos jų pakuotės, gali išsilieti, garuoti ir taip užteršti aplinką, pakenkti žmonių ir gyvūnų sveikatai. Ne mažiau pavojinga ir tai, kad į neužrakintas patalpas gali patekti nepageidaujami asmenys, pavyzdžiui, mažamečiai vaikai ar kt. asmenys, kurie gali pakenkti sau ir kitiems nežinodami, kaip saugiai elgtis su kenksmingomis cheminėmis medžiagomis.

Atsakomybė už pažeidimus

Nuo 2021 m. lapkričio mėn. 1 d. gerokai padidėjo baudų dydžiai už Augalininkystės tarnybos nustatytas AAP naudojimo ar apskaitos tvarkymo veiklos neatitiktis teisės aktų reikalavimams. Už AAP naudojimo pažeidimus Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 342 straipsnyje nustatyta bauda fiziniams asmenims nusižengus pirmą kartą siekia 500–700 eurų (juridinių asmenų vadovams – 600–800 eurų). Už netvarkomą apskaitą skiriamos baudos dydis fiziniams asmenims – 700–900 eurų, o juridinių asmenų vadovams – 800–1000 eurų.

Nustačius neregistruotų, netapačių ar falsifikuotų AAP naudojimo atvejus, baudos skiriamos pagal ANK 3422-3424 straipsnius ir nelygu pažeidimas, pavyzdžiui, naudojant falsifikuotus AAP, nusižengus pirmą kartą bauda gali siekti iki 2400 eurų.

Informacija apie AAP naudojimo nesilaikymo atvejus perduodama Nacionalinei mokėjimo agentūrai, kuri savo ruožtu taiko išmokų mažinimo sankcijas.

Kur kreiptis dėl informacijos?

Kilus klausimams dėl AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai reikalavimų prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus, paskambinę bendruoju Augalininkystės tarnybos tel. +370 (5) 2375631 ar kreipdamiesi el. paštu [email protected].

Visuomenę raginame nebūti abejinga ir apie pastebėtus galimus AAP platinimo ar naudojimo veiklos pažeidimus pranešti el. paštu [email protected] arba Pasitikėjimo linijos tel. (8 5) 270 80 80.

Agroakademija.lt rekomenduoja pažiūrėti

Saugus augalų apsaugos produktų naudojimas: pataria VAT specialistė ir agronomas

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija