Balandžio 20 d., šeštadienis | 24

Ekologinį žemės ūkį koreguoja naujos taisyklės

Renata Šimonytė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos ekologijos specialistė
2019-06-12

© LŽŪKT nuotr.

Birželio 5 dieną Žemės ūkio ministerija išleido įsakymus, keičiančius ekologinį žemės ūkį reglamentuojančias taisykles. Pakeitimų ir papildymų numatyta tikrai nemažai. Kokie pagrindiniai?

Numatyta daug pakeitimų norint žemės ūkio produkciją sertifikuoti kaip ekologišką: dėl sintetinių cheminių medžiagų nustatymo laikymo vietose, dėl šoninės kaimyninės taršos, ūkininkams suteikiama galimybė apsiginti, įrodyti taršos nebuvimą, numatyta visa procedūrų eiga taršai įrodyti ir kt. Pakeitimuose nurodyta orientacinė neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti medžiagų koncentracijos dirvožemyje, augale ir produkcijoje ribinė vertė. Taip pat papildyta, kas gali atlikti dirvožemio ėminių planavimą ir paėmimą. Ūkio subjektams siekiantiems gauti išmoką už daugiamečių žolių įsėlį, 8 augalų sąrašas papildytas dar vienu – žaliuoju pūdymu.

Suteikta galimybė ūkininkams apsiginti dėl taršos nebuvimo produktuose

Žemės ūkio ministro įsakyme „Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ numatyta, jeigu sertifikavimo įstaiga sertifikuojamojeprodukcijoje nustato neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, kurios naudojamos laikymo vietose arba yra žinoma, kurioje laikymo vietoje laikomi užteršti produktai, laikinai sustabdo produktų, įtariamų dėl taršos, tiekimą rinkai. Norėdamas įrodyti, kad toje laikymo vietoje arba vietose produkcija ar jos dalis yra neužteršta, ūkio subjektas gali ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sertifikavimo įstaigos pranešimo gavimo kreiptis į sertifikavimo įstaigą raštu arba el. paštu ir pateikti prašymą dėl papildomos mokamos patikros. Prašydamas paimti laikomos (ūkio subjekto manymu, neužterštos) produkcijos ėminius ir išsiųsti juos į laboratoriją tyrimams atlikti dėl taršos produkcijoje nustatymo.

Ūkio subjektui savo iniciatyva ir ištekliais įrodžius, kad dalis toje laikymo vietoje (ar laikymo vietose) laikoma produkcija neužteršta, ją leidžiama tiekti rinkai paženklintą su nuorodomis į ekologinę gamybą.

Įsakyme „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ Nr. 3D-286 numatyta, kad pirmą kartą per paramos laikotarpį sertifikavimo įstaigai sertifikuojamoje produkcijoje nustačius neleistinas ekologinėje gamyboje naudoti sintetines chemines medžiagas, kurios naudojamos sandėliuose, taikomas įspėjimas, nustačius antrą ir daugiau kartų – apskaičiuota paramos pagal Priemonę suma sumažinama 3 proc.

Sertifikavimo įstaigai nustačius sertifikuojamuose laukuose: augalo dalyse ir (arba) dirvožemyje neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti sintetinių cheminių medžiagų, sertifikavimo įstaiga laikinai sustabdo produktų, kurie galėjo būti užteršti ir dėl kurių vyksta tyrimas, tiekimą rinkai iki šoninės kaimyninės taršos tyrimo atlikimo pabaigos, jeigu ūkio subjektas kreipsis į sertifikavimo įstaigą per 5 darbo dienas ir pateiks prašyme nurodytą informaciją, ketindamas įrodyti, kad tarša sertifikuotame lauke atsirado dėl šoninės kaimyninės taršos.

Sertifikavimo įstaiga, gavusi ūkio subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas kreipiasi į Valstybinę augalininkystės tarnybą prie ŽŪM (VAT) dėl informacijos apie augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalus arba ėminių, apie visus šoninius kaimyninius nesertifikuotus plotus pateikimo.

VAT tikrina visų šoninių kaimyninių nesertifikuotų laukų, valdytojų augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalus, ar juose dėl konkrečių tiriamų teritorijų padaryti ne ankstesni kaip 2 metų laikotarpio nuo tikrinimo dienos įrašai ir veiklioji medžiaga tokia pat, kaip nustatė sertifikavimo įstaiga sertifikuotuose laukuose. Jei 2 metų laikotarpiu nuo tikrinimo dienos žurnale įrašų nėra, VAT paima savo nustatyta ir skelbiama interneto svetainėje tvarka dirvožemio ir (arba) augalo dalių ėminį ir išsiunčia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas sertifikavimo įstaigai. Pastaroji, gavusi iš VAT žurnalų įrašų kopijas, vertina, ar nesertifikuotuose laukuose naudotos tokios pat veikliosios sintetinės cheminės medžiagos, kaip nustatytos sertifikuotame lauke, bei jų panaudojimo laikas.

Sertifikavimo įstaigai nustačius neleistinas naudoti chemines medžiagas produkcijoje ar dirvožemyje, ūkio subjektui bus suteikta galimybė įrodyti, kad tarša sertifikuotame lauke atsirado dėl šoninės kaimyninės taršos. Ūkio subjektas turės galimybę kreiptis į sertifikavimo įstaiga su prašymu išskirti užterštą lauką į ne mažiau kaip du laukus: užterštą ir neužterštą. Taip pat numatyta galimybė ūkio subjektui sušvelninti sankcijas užterštai lauko daliai ir jų netaikyti neužterštai lauko daliai, o atsiradus taršai dėl šoninės kaimyninės taršos, sertifikuotiems laukams kituose teisės aktuose numatyta nemažinti kompensacinių išmokų.

Jei žemė užteršta patvariais organiniais teršalais

Nustačius, kad žemė buvo užteršta neleistinais ekologinėje gamyboje naudoti patvariais organiniais teršalais, ūkio subjektams bus suteikta galimybė kreiptis ir gauti leidimą pratęsti pereinamąjį laikotarpį. Šiuo atveju sertifikavimo įstaiga einamaisiais ir paskesniais metais lauką sertifikuoja kaip pirmųjų pereinamojo laikotarpio metų iki tol, kol ūkininkas savo ištekliais ir iniciatyva įrodys, kad tame lauke dirvožemis išsivalė. Laukui išsivalius, nuo informacijos, patvirtinančios išsivalymo faktą, pateikimo dienos taikomos ekologinės gamybos statusas.

Pakeitimuose nurodyta orientacinė neleistinų ekologinėje gamyboje naudoti medžiagų koncentracijos dirvožemyje, augale ir produkcijoje ribinė vertė – 0,010 mg/kg. Sertifikavimo įstaiga, vertindama taršos koncentraciją neleistinomis ekologinėje gamyboje naudoti medžiagomis, turi atsižvelgti į akredituotos laboratorijos nurodytą procentinę metodo paklaidą arba absoliučiąją matavimo paklaidą.

Kas gali atlikti dirvožemio ėminių planavimą ir paėmimą?

Įsakyme nurodyta, kad dirvožemio ėminių ėmimo planavimą gali atlikti baigę žemės ūkio mokslo studijų krypties studijų programą (kurios metu išklausytas dirvotyros kursas) dirvožemio specialistai pagal akredituotos arba turinčios leidimą atlikti tyrimus laboratorijos patvirtintą dirvožemio agrocheminių savybių tyrimų metodiką.

Dirvožemio ėminius gali imti akredituotose laboratorijose dirbantys asmenys arba leidimą nurodytus tyrimus atlikti turinčios laboratorijos nustatyta tvarka pripažinti tinkamais šį veiksmą atlikti asmenys, arba tik savo ūkyje asmenys, baigę biomedicinos studijų srities žemės ūkio ir veterinarijos krypčių grupės žemės ūkio mokslus.

Dirvožemio ėminių ėmimo planavimą taip pat gali atlikti bei dirvožemio ėminius gali imti asmenys, turintys nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, kuriais pažymima, kad jie yra baigę Ekologinės augalininkystės mokymo programą (kodas – 596052004) konsultantams ir akredituoti pagal Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 3D-242, veiklos sritį „konsultavimas ekologinės augalininkystės klausimais“.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklėse žemės ūkio subjektams, kurie dirvos gerinimui ekologiniuose laukuose augino įsėlines kultūras, nurodytas taisyklių 2 priedo VII skyriuje, arba daugiamečių žolių mišinius, kuriuose šių taisyklių 2 priedo VII skyriuje nurodytos žolės yra vyraujančios, tačiau deklaravimo metu šiems laukams nenurodė sutartinio kodo „ĮS“, bus laikoma, kad šis plotas atitinka įsėlio reikalavimą.

Žaliasis pūdymas – tinkamas daugiamečių žolių įsėlis

Siekiantiems gauti išmoką už daugiamečių žolių įsėlį prie 8 augalų sąrašo, kurie tinkami kaip daugiamečių žolių įsėlis, sąrašas papildytas dar vienu – žaliuoju pūdymu. Numatyta, kad žaliajame pūdyme pareiškėjai turėtų auginti augalų mišinius, kuriuose vyrauja šie augalai: facelija, barkūnai, dobilai, esparcetai, liucernos, lubinai, paprastieji gargždeniai, lęšiai, ožiarūčiai, pupos, seradelės, vikiai, žirniai. Nurodyti augalai turi būti auginami mišinyje su migliniais ir (arba) bastutiniais augalais. Nurodyti augalai turės būti auginami mišinyje su migliniais ir (arba) bastutiniais augalais, taip pat tokiame pūdyme bus draudžiama nuimti derlių, t. y. čia neturės būti vykdoma žemės ūkio gamyba einamųjų metų produkcijai gauti.

Padės LŽŪKT specialistai

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos (LŽŪKT) specialistai turi visas reikalingas priemones! Pagal mokslininkų parengtą metodiką jie paima dirvožemio ėminius, ištiria naujoje modernioje laboratorijoje, o pagal gautus dirvožemio agrocheminius tyrimus parengia tręšimo planus. Kadangi yra tikimybė, kad VAT patikrins šalia ekologinių laukų esančius chemizuotus ūkius, todėl svarbu, kad laiku būtų užpildyti augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalai.Kviečiame kreiptis į artimiausią LŽŪKT konsultavimo biurą.

Visus pakeitimus galite rasti šiuose įsakymuose:

„Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo“ Nr. 375

„Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3d-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 3D-286